Rys historyczny

Grupa PKO Banku Polskiego SA umacnia swoją pozycję lidera polskiej bankowości, oferując usługi klientom detalicznym i instytucjonalnym już od 98 lat.

1919-1938
1.Dekretem podpisanym przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego, premiera Ignacego Paderewskiego i założyciela oraz pierwszego prezesa Huberta Lindego dnia 8 lutego 1919 roku została powołana Pocztowa Kasa Oszczędności.
2.Pocztowa Kasa Oszczędności zyskała osobowość prawną jako instytucja państwowa, działająca pod kontrolą i z gwarancją państwa.
3.W Poznaniu powstał pierwszy terenowy oddział Pocztowej Kasy Oszczędności.
4.Pocztowa Kasa Oszczędności zaczęła uruchamiać Szkolne Kasy Oszczędności.
5.Z inicjatywy Pocztowej Kasy Oszczędności Ministerstwo Skarbu podjęło decyzję o założeniu Banku Polska Kasa Opieki (dzisiaj Pekao SA) w formie spółki akcyjnej, aby ułatwić Polonii przekaz dewiz do kraju.
6.Pocztowa Kasa Oszczędności mocno przyczyniła się do rozwoju obrotu bezgotówkowego - co drugi większy zakład przemysłowy i każde duże przedsiębiorstwo miało konto czekowe w Pocztowej Kasie Oszczędności, a obrót czekowy w Polsce był półtora raza większy niż gotówkowy.
 1939-1945
1.Lata wojny były okresem ogromnych strat i przestoju w działalności Pocztowej Kasy Oszczędności.
1946-1990
1.Pocztowa Kasa Oszczędności została przekształcona w Powszechną Kasę Oszczędności.
2.Ustawa o prawie bankowym wprowadziła uprzywilejowanie wkładów oszczędnościowych przechowywanych w Powszechnej Kasie Oszczędności, zostały one objęte gwarancją państwa.
3.Powszechna Kasa Oszczędności wprowadziła nowoczesny produkt: rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy.
4.W latach 1975-1987 Powszechna Kasa Oszczędności była włączona w struktury NBP z zachowaniem tożsamości Banku.
1991-2001
1.Uruchomiono pierwszy informacyjny portal internetowy Banku oraz pierwszy oddział internetowy e-PKO.
2.Rozpoczęła działalność spółka PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA (PKO TFI).
3.Została utworzona spółka PKO BP BANKOWY PTE SA.
4.Została utworzona spółka Bankowy Fundusz Leasingowy SA (obecnie PKO Leasing SA), świadcząca usługi leasingu operacyjnego i finansowego aktywów trwałych i nieruchomości.
5.PKO BP jako jeden z założycieli utworzył spółkę Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService SA (obecnie CEUP eService Sp. z o.o.).
6.W 2000 roku Bank został przekształcony w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa pod nazwą PKO Bank Polski Spółka Akcyjna.
2002-2009
1.Bank przejął Inteligo Financial Services SA, spółkę świadczącą usługi utrzymania i rozwoju systemów teleinformatycznych obsługujących systemy bankowe, w tym także elektronicznego dostępu do rachunków bankowych (konto Inteligo).
2.Bank nabył 66,65% akcji KREDOBANK SA. Spółka jest zarejestrowana i działa na Ukrainie. Aktualnie Bank posiada 99,6293% udziału w kapitale zakładowym spółki.
3.W 2004 roku miał miejsce debiut giełdowy PKO Banku Polskiego SA - na koniec pierwszego dnia notowań akcje osiągnęły cenę 24,50 PLN wobec ceny emisyjnej ustalonej na kwotę 20,50 PLN.
4.Rozpoczęła działalność spółka PKO BP Faktoring SA (obecnie PKO Faktoring SA).
5.Nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Banku z 1 000 mln PLN do 1 250 mln PLN (2009 rok).
2010-2015
1.Strategia na lata 2013-2015 "PKO Bank Polski. Codziennie najlepszy" umocniła pozycję Grupy Kapitałowej Banku jako lidera w kluczowych segmentach rynku.
2.Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego SA wyemitowała 5-letnie euroobligacje o wartości 800 mln EUR oraz obligacje na rynek amerykański w wysokości 1,0 mld USD, które stały się papierami benchmarkowymi dla podmiotów polskich, a także emitentów z Europy Środkowo-Wschodniej.
3.W 2013 roku PKO Bank Polski SA wyznaczył nowy standard płatności mobilnych - IKO - innowacyjne rozwiązanie na rynku płatności mobilnych, przekształcone w 2015 roku w system płatności BLIK, który stał się standardem na rynku polskim.
4.PKO Bank Polski SA podpisał umowę dotyczącą 20-letniego aliansu strategicznego na rynku płatności elektronicznych z EVO Payments International Acquisition GmbH, jednocześnie sprzedając znaczącą część udziałów w spółce CEUP eService Sp. z o.o.
5.Utworzony został PKO Bank Hipoteczny SA, którego działalność obejmuje emisję długoterminowych listów zastawnych oraz udzielanie długoterminowych kredytów hipotecznych dla klientów detalicznych.
6.PKO Bank Polski SA nabył akcje spółek z Grupy Nordea, w tym akcje Nordea Bank Polska SA, a także portfel wierzytelności wobec klientów korporacyjnych. W październiku 2014 roku nastąpiła fuzja prawna banków.
7.Została utworzona spółka PKO Towarzystwo Ubezpieczeń SA, świadcząca usługi ubezpieczeń majątkowych dla klientów indywidualnych PKO Banku Polskiego SA.
8.Nastąpiła ekspansja na rynki zagraniczne poprzez utworzenie pierwszego oddziału Banku za granicą (w Republice Federalnej Niemiec we Frankfurcie nad Menem).
2016  
1.Została zatwierdzona strategia na lata 2016-2020 "Wspieramy rozwój Polski i Polaków", której założenia mają na celu dalsze umocnienie pozycji Grupy Kapitałowej Banku jako lidera w kluczowych segmentach rynku, zwiększenie innowacyjności i dopasowanie do potrzeb klienta.
2.PKO Leasing SA wchodzący w skład Grupy Kapitałowej Banku zakończył z sukcesem transakcję zakupu Raiffeisen-Leasing Polska SA, stając się dzięki temu głównym leasingodawcą w kraju.
3.PKO Bank Hipoteczny SA przeprowadził emisje hipotecznych listów zastawnych z najwyższym możliwym do osiągnięcia przez polskie papiery wartościowe ratingiem Aa3 agencji Moody’s.
4.Bank rozpoczął współpracę z Pocztą Polską SA w zakresie obsługi kart płatniczych.
2017
1.PKO Bank Polski SA jest najcenniejszą polską spółkę notowaną na GPW. Wartość akcji Banku osiągnęła 55 mld PLN, a cena akcji w ciągu roku wzrosła o ponad 57%.
2.Grupa Kapitałowa Banku przejęła KBC TFI SA i planuje połączenie nowej spółki z PKO TFI SA, co dodatkowo przyspieszy dotychczasowy, dynamiczny rozwój PKO TFI SA, które już teraz jest liderem segmentu funduszy detalicznych.
3.PKO Bank Polski SA kontynuował rozwój zagraniczny i utworzył drugi oddział za granicą - oddział korporacyjny w Pradze.
4.Grupa Kapitałowa Banku powiększyła się o spółkę ZenCard Sp. z o.o., prowadzącą działalność usługową w zakresie technologii informatycznych i komputerowych.