Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2017 ROKUKapitał zakładowyPozostałe kapitałyRóżnice
kursowe z
przeliczenia
jednostek
zagranicznych
Niepodzielony
wynik
finansowy
Wynik
okresu
bieżącego
Kapitał
przypisany
akcjonariuszom
jednostki
dominującej,
razem
Udziały
niekontrolujące
Kapitał
własny
ogółem
  Kapitały rezerwoweInne dochody całkowiteRazem
pozostałe
kapitały
      
  Kapitał
zapasowy
Fundusz
ogólnego
ryzyka
bankowego
Pozostałe kapitały rezerwoweUdział w
innych
dochodach
całkowitych
jednostek
stowarzyszonych
i wspólnych
przedsięwzięć
Aktywa
finansowe
dostępne
do
sprzedaży
Zabezpieczenie
przepływów
pieniężnych
Zyski i straty aktuarialne       
                
                
1 stycznia 2017 roku1 25024 4911 0703 607(1)(347)(109)(10)28 701(221)(19)2 87432 585(16)32 569
Przeniesienie wyniku z lat ubiegłych----------2 874(2 874)---
Dochody całkowite razem, w tym:----1619(7)1614(36)-3 1043 68253 687
Zysk netto-----------3 1043 10453 109
Inne dochody całkowite----1619(7)1614(36)--578-578
Transfer zysku z przeznaczeniem na kapitały rezerwowe-2 883-38----2 921-(2 921)----
31 grudnia 2017 roku1 25027 3741 0703 645-272(116)(9)32 236(257)(66)3 10436 267(11)36 256

ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2016 ROKUKapitał zakładowyPozostałe kapitałyRóżnice
kursowe z
przeliczenia
jednostek
zagranicznych
Niepodzielony
wynik
finansowy
Wynik
okresu
bieżącego
Kapitał
przypisany
akcjonariuszom
jednostki
dominującej,
razem
Udziały
niekontrolujące
Kapitał
własny
ogółem
  Kapitały rezerwoweInne dochody całkowiteRazem
pozostałe
kapitały
      
  Kapitał
zapasowy
Fundusz
ogólnego
ryzyka
bankowego
Pozostałe
kapitały
rezerwowe
Udział w
innych
dochodach
całkowitych
jednostek
stowarzyszonych
i wspólnych
przedsięwzięć
Aktywa
finansowe
dostępne do
sprzedaży
Zabezpieczenie
przepływów
pieniężnych
Zyski i
straty
aktuarialne
       
                
1 stycznia 2016 roku1 25020 7111 0703 536-171(58)(12)25 418(217)1 2222 61030 283(18)30 265
Przeniesienie wyniku z lat ubiegłych----------2 610(2 610)---
Dochody całkowite razem, w tym:----(1)(518)(51)2(568)(4)-2 8742 30222 304
Zysk netto-----------2 8742 87422 876
Inne dochody całkowite----(1)(518)(51)2(568)(4)--(572)-(572)
Transfer zysku z przeznaczeniem na kapitały rezerwowe-3 780-71----3 851-(3 851)----
31 grudnia 2016 roku1 25024 4911 0703 607(1)(347)(109)(10)28 701(221)(19)2 87432 585(16)32 569