Ogólne koszty administracyjne

Zasady rachunkowości oraz klasyfikacja

Świadczenia pracowniczeŚwiadczenia pracownicze obejmują obok kosztów wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych (w tym z tytułu składek na świadczenia emerytalno – rentowe, które szczegółowo opisano w nocie „Rezerwy”) także koszty z tytułu pracowniczego programu emerytalnego stanowiącego program określonych składek oraz programu zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze, którego część ujmowana jest jako zobowiązanie z tytułu płatności na bazie akcji rozliczonych w środkach pieniężnych zgodnie z MSSF 2 Płatności w formie akcji (szczegółowo program zmiennych wynagrodzeń został opisany w nocie „Świadczenia dla kluczowego personelu kierowniczego PKO Banku Polskiego SA”). W Banku od 2013 roku działa Pracowniczy Program Emerytalny (PPE). W ramach PPE (dla pracowników, którzy przystąpili do Programu) Grupa Kapitałowa nalicza składkę podstawową o wartości 3% składników wynagrodzenia, od których naliczane są składki na ubezpieczenia społeczne. Pracownicy mają prawo do zadeklarowania składek dodatkowych, które są odprowadzane do PPE za pośrednictwem pracodawcy i potrącane są z wynagrodzenia pracownika. PPE zarządza PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA. Grupa Kapitałowa tworzy również w ciężar kosztów wynagrodzeń rezerwę na przyszłe zobowiązania z tytułu odszkodowań i odpraw pieniężnych wypłacanych pracownikom, z którymi zostaje rozwiązany stosunek pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, a także rozliczenia okresowe z tytułu kosztów przypadających na bieżący okres, które poniesione zostaną w przyszłym okresie, w tym premii oraz z tytułu niewykorzystanych urlopów wypoczynkowych, po uwzględnieniu wszystkich pozostających do wykorzystania zaległych dni urlopów.
Koszty rzeczoweUjmuje się tu następujące pozycje: koszty utrzymania i wynajmu majątku trwałego, koszty obsługi informatycznej i telekomunikacyjnej, koszty działalności administracyjnej, koszty promocji i reklamy, ochrony mienia oraz koszty szkoleń. Opłaty leasingowe z tytułu leasingu operacyjnego oraz późniejsze raty leasingowe ujmowane są jako koszty w rachunku zysków i strat metodą liniową w okresie trwania leasingu.
AmortyzacjaZasady amortyzacji szczegółowo opisano w nocie „Wartości niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe”
Składka i wpłaty na bankowy fundusz gwarancyjnyZgodnie z interpretacją KIMSF 21 Opłaty publiczne, opłaty ponoszone przez Grupę Kapitałową na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego są ujmowane w rachunku zysków i strat w momencie zajścia zdarzenia obligującego. W 2016 roku Grupa Kapitałowa zobligowana była do wnoszenia składek z tytułu opłaty obowiązkowej oraz opłaty ostrożnościowej w okresach kwartalnych, w związku z tym koszty z tego tytułu były ujmowane w rachunku zysków i strat kwartalnie. Począwszy od 2017 roku Grupa Kapitałowa wnosi składki na fundusz gwarancyjny banków (kwartalnie) i fundusz przymusowej restrukturyzacji banków (raz do roku). W przypadku składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków obowiązek wniesienia składki powstaje z  1 stycznia danego roku, stąd jej wartość ujęta została w kosztach I kwartału 2017 roku. Składki na fundusz gwarancyjny i przymusowej restrukturyzacji nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.
Podatki i opłatyUjmuje się tu następujące pozycje: podatek od nieruchomości, wpłaty dokonywane na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, opłaty komunalne i administracyjne.
 

Informacje finansowe

OGÓLNE KOSZTY ADMINISTRACYJNE20172016
   
Świadczenia pracownicze(2 974)(2 836)
Koszty rzeczowe(1 409)(1 422)
Amortyzacja(844)(801)
Składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG)(401)(438)
Podatki i opłaty(156)(69)
Koszty z tytułu dodatkowej składki na BFG1-(24)
   
Razem(5 784)(5 590)

1 28 października 2016 roku Grupa Kapitałowa otrzymała od BFG informację, zgodnie z którą Grupa Kapitałowa zobowiązana była wnieść obowiązkową wpłatę przeznaczoną na wypłatę środków gwarantowanych z tytułu depozytów zgromadzonych w Banku Spółdzielczym w Nadarzynie. 28 października 2016 roku BFG opublikował uchwałę nr 308/DGD/2016 Zarządu BFG w sprawie realizacji wypłat środków gwarantowanych deponentom Banku Spółdzielczego w Nadarzynie oraz powiadomił Grupę Kapitałową o konieczności dokonania na rzecz BFG wpłaty 24 miliony PLN do 2 listopada 2016 roku. Grupa Kapitałowa wniosła opłatę 2 listopada 2016 roku.

 

Wartość składki Grupy Kapitałowej na fundusz gwarancyjny za 2017 rok wynosiła 192 miliony PLN, a na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków 209 milionów PLN. Wartość opłaty obowiązkowej za 2016 rok wynosiła 298 milionów PLN, a z tytułu opłaty ostrożnościowej 140 milionów PLN.

ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE20172016
   
Wynagrodzenia, w tym:(2 497)(2 373)
koszty składek pracowniczego programu emerytalnego(47)(46)
Ubezpieczenia, w tym:(399)(379)
składki na świadczenia emerytalne i rentowe(270)(310)
Inne świadczenia na rzecz pracowników(78)(84)
   
Razem(2 974)(2 836)
 

Leasing operacyjny – leasingobiorca

Koszty leasingu operacyjnego dla leasingobiorcy ujmowane są w ogólnych kosztach administracyjnych w pozycji koszty rzeczowe. Definicję leasingu operacyjnego spełniają m.in. umowy najmu i dzierżawy zawierane przez Grupę Kapitałową w ramach normalnej działalności operacyjnej. Wszystkie umowy zawierane są na warunkach rynkowych.

Opłaty leasingowe i subleasingowe ujęte jako koszt danego okresu w 2017 roku wyniosły 249 milionów PLN (w 2016 roku wyniosły 263 miliony PLN).

ŁĄCZNA KWOTA PRZYSZŁYCH OPŁAT LEASINGOWYCH Z TYTUŁU NIEODWOŁALNEGO LEASINGU OPERACYJNEGO31.12.201731.12.2016
   
Dla okresu:  
do 1 roku209243
od 1 roku do 5 lat383449
powyżej 5 lat95140
   
Razem687832