Pochodne instrumenty finansowe

Zasady rachunkowości

W ramach swojej działalności Grupa Kapitałowa wykorzystuje pochodne instrumenty finansowe służące do celów zarządzania ryzykiem związanym z prowadzoną działalnością. Najczęściej wykorzystywanymi instrumentami pochodnymi w działalności Grupy Kapitałowej są: IRS, CIRS, FX Swap, opcje, comodity swap, FRA, Forward i Futures. Pochodne instrumenty finansowe ujmowane są w wartości godziwej począwszy od dnia zawarcia transakcji. Instrument pochodny jest prezentowany w pozycji „Pochodne instrumenty finansowe” jako aktywo, jeśli jego wartość godziwa jest dodatnia albo zobowiązanie jeżeli jego wartość godziwa jest ujemna.

Grupa Kapitałowa zalicza zmiany wartości godziwej instrumentów pochodnych niezakwalifikowanych do rachunkowości zabezpieczeń oraz wynik z rozliczenia tych instrumentów do wyniku na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat albo do wyniku z pozycji wymiany, w zależności od rodzaju instrumentu.

Wbudowane instrumenty pochodne

W zakresie wbudowanych instrumentów pochodnych Grupa Kapitałowa dokonuje oceny, czy dana umowa zawiera wbudowany instrument pochodny na moment przystąpienia do umowy. Ponowna ocena jest dokonywana jedynie wtedy, gdy nastąpią zmiany w umowie istotnie wpływające na wynikające z niej przepływy pieniężne. Instrumenty pochodne podlegające wydzieleniu z umów zasadniczych i osobnemu ujęciu w księgach rachunkowych wyceniane są według wartości godziwej. Wycena prezentowana jest w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w pozycji „Pochodne instrumenty finansowe”. Zmiany w wycenie do wartości godziwej instrumentów pochodnych odnoszone są do rachunku zysków i strat do pozycji „Wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej” lub „Wynik z pozycji wymiany”.

Szacunki i oceny

Wartość godziwą nieopcyjnych instrumentów pochodnych wyznacza się stosując modele wyceny bazującej na zdyskontowanych przepływach pieniężnych możliwych do otrzymania z danego instrumentu finansowego. Opcje wyceniane są przy użyciu modeli wyceny opcji. Zmienne oraz założenia używane do wyceny obejmują, w miarę dostępności, dane pochodzące z możliwych do obserwacji rynków.

Wartość godziwa instrumentów pochodnych uwzględnia własne ryzyko kredytowe DVA (debit value adjustment), jak i ryzyko kredytowe kontrahenta CVA (credit value adjustment). Proces kalkulacji korekt CVA i DVA obejmuje wybór metody wyznaczenia spreadu na ryzyko kredytowe kontrahenta lub Grupy Kapitałowej (np. metoda ceny rynkowej oparta na płynnych notowaniach cen instrumentów dłużnych wyemitowanych przez kontrahenta, metoda spreadu implikowanego z kontraktów Credit Default Swap), oszacowanie prawdopodobieństwa niewypłacalności kontrahenta lub Grupy Kapitałowej oraz stopy odzysku, a także wyliczenie wysokości korekt CVA i DVA.

Stosowane przez Grupę Kapitałową techniki wyceny nieopcyjnych instrumentów pochodnych opierają się na krzywych dochodowości konstruowanych na podstawie dostępnych danych rynkowych (stawki depozytów na rynku międzybankowym, kwotowania transakcji IRS).

Informacje finansowe

POCHODNE INSTRUMENTY FINANSOWE 31.12.201731.12.2016
AktywaZobowiązaniaAktywaZobowiązania
     
Instrumenty zabezpieczające8872043821 135
Pozostałe instrumenty pochodne1 7112 5362 5193 063
     
Razem2 5982 7402 9014 198
 

RODZAJ KONTRAKTÓW 31.12.201731.12.2016
AktywaZobowiązaniaAktywaZobowiązania
     
IRS9651 4201 3872 098
CIRS8742295701 391
FX Swap161380205164
Opcje254250450341
Comodity swap1291289796
FRA1122
Forward206324177106
Futures78--
Inne1-13-
     
Razem2 5982 7402 9014 198
   

WARTOŚCI NOMINALNE INSTRUMENTÓW BAZOWYCH (RAZEM SPRZEDAŻ I KUPNO) NA 31.12.2017 ROKU WG TEMINÓW ZAPADALNOŚCI
 do 1
miesiąca
powyżej 1
miesiąca
do 3 miesięcy
powyżej 3
miesięcy
do 1 roku
powyżej 1
roku
do 5 lat
powyżej
5 lat
Razem
Transakcje stopy procentowej      
Opcje Cap Floor Collar Swaption--154442131727
Zakup--4322165329
Sprzedaż--11122166398
IRS12 30221 05873 654161 95429 028297 996
Zakup6 15110 52936 82780 97714 514148 998
Sprzedaż6 15110 52936 82780 97714 514148 998
FRA1 6631 0008 400500-11 563
Zakup1 352-3 300250-4 902
Sprzedaż3111 0005 100250-6 661
Futures na stopę procentową-142-7
Zakup-132-6
Sprzedaż--1--1
Transakcje kapitałowymi papierami wartościowymi      
Opcje equity988218582-447
Zakup49419341-224
Sprzedaż49419241-223
Transakcje walutowe (FX)      
Forward5 5575 4829 8596 294427 196
Zakup walut2 7762 7424 9043 097313 522
Sprzedaż walut2 7812 7404 9553 197113 674
FX swap32 2467 1672 4351 227-43 075
Zakup walut16 1023 5121 218627-21 459
Sprzedaż walut16 1443 6551 217600-21 616
CIRS--2 36540 54426 35569 264
Zakup walut--1 17821 67615 48638 340
Sprzedaż walut--1 18718 86810 86930 924
Opcje walutowe2 1008 57929 0073 620-43 306
Zakup walut9734 38115 3801 839-22 573
Sprzedaż walut1 1274 19813 6271 781-20 733
Transakcje metalami szlachetnymi i towarami1 1381 3321 403667-4 540
Zakup569666702334-2 271
Sprzedaż569666701333-2 269
Inne946--10-956
Zakup5--10-15
Sprzedaż941----941
Razem instrumenty pochodne56 05044 701127 466215 34255 518499 077

WARTOŚCI NOMINALNE INSTRUMENTÓW BAZOWYCH (RAZEM SPRZEDAŻ I KUPNO) NA 31.12.2016 ROKU WG TEMINÓW ZAPADALNOŚCI
 do 1
miesiąca
powyżej 1
miesiąca
do 3 miesięcy
powyżej 3
miesięcy do
1 roku
powyżej 1
roku
do 5 lat
powyżej
5 lat
Razem
Transakcje stopy procentowej      
Opcje Cap Floor Collar Swaption -259-9161481 323
Zakup---45874532
Sprzedaż-259-45874791
IRS5 97418 137121 272164 76437 810347 957
Zakup2 9879 06960 63682 38218 905173 979
Sprzedaż2 9879 06860 63682 38218 905173 978
FRA--18 4771 250-19 727
Zakup--7 087500-7 587
Sprzedaż--11 390750-12 140
Futures na stopę procentową-1400--401
Zakup--400--400
Sprzedaż-1---1
Transakcje kapitałowymi papierami wartościowymi      
Futures equity15----15
Zakup8----8
Sprzedaż7----7
Opcje equity-57202371-630
Zakup-55127133-315
Sprzedaż-275238-315
Transakcje walutowe (FX)      
Forward5 9213 6789 1134 651623 369
Zakup walut2 9721 8324 5532 297611 660
Sprzedaż walut2 9491 8464 5602 354-11 709
FX swap23 6085 9088 4041 563-39 483
Zakup walut11 8182 9624 214795-19 789
Sprzedaż walut11 7902 9464 190768-19 694
CIRS3 6052 5501 72222 34810 57740 802
Zakup walut1 7341 27586110 6876 50821 065
Sprzedaż walut1 8711 27586111 6614 06919 737
Opcje walutowe9901 95721 1114 473-28 531
Zakup walut6131 06210 7622 506-14 943
Sprzedaż walut37789510 3491 967-13 588
Transakcje metalami szlachetnymi i towarami9975121 027863-3 399
Zakup499256514432-1 701
Sprzedaż498256513431-1 698
Inne2 079--7-2 086
Zakup---7-7
Sprzedaż2 079----2 079
Razem instrumenty pochodne43 18933 059181 728201 20648 541507 723

Kalkulacja szacunków

Grupa Kapitałowa przeprowadziła symulację w celu ustalenia możliwego wpływu zmian krzywych dochodowości na wycenę transakcji.

SZACUNKOWA ZMIANA WYCENY PRZY PRZESUNIĘCIU RÓWNOLEGŁYM KRZYWYCH DOCHODOWOŚCI:31.12.2017 31.12.2016 
 scenariusz +50bpscenariusz -50bpscenariusz +50bpscenariusz -50bp
     
IRS(83)84(119)121
CIRS(117)120(88)91
pozostałe instrumenty7(7)(4)4
     
Razem(193)197(211)216
 

Na 31 grudnia 2017 roku wartość korekty z tytułu CVA i DVA wynosiła 2 miliony PLN (na 31 grudnia 2016 roku 7 milionów PLN).