Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości i rezerw

Zasady rachunkowości

Zasady rachunkowości dotyczące rozpoznania wyników z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości i rezerw zostały opisane dla poszczególnych pozycji odpowiednio w notach wskazanych w tabeli poniżej. Na wynik z tytułu odpisów składają się utworzenia oraz rozwiązania odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości i rezerw.

Informacje finansowe

WYNIK Z TYTUŁU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH Z TYTUŁU UTRATY WARTOŚCI I REZERWNota20172016
    
Inwestycyjne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży26(24)(52)
Kredyty i pożyczki udzielone klientom25(1 504)(1 504)
Rzeczowe aktywa trwałe30(8)10
Wartości niematerialne30(1)(4)
Inwestycje w jednostki stowarzyszone i wspólne przedsięwzięcia41(26)(30)
Zapasy 3(3)
Inne należności (inne aktywa) (37)(48)
Rezerwa na sprawy sporne oraz udzielone zobowiązania i gwarancje38(21)9
Rezerwa na przyszłe zobowiązania (inne rezerwy)38(2)(1)
    
Razem (1 620)(1 623)