Zobowiązania wobec banków

Zasady rachunkowości

Zobowiązania wobec banków są to zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej. Jeżeli dla zobowiązania finansowego nie można ustalić harmonogramu przyszłych przepływów pieniężnych, a więc także ustalić efektywnej stopy procentowej, zobowiązanie to wycenia się według kwoty wymaganej zapłaty.

W tej pozycji ujmowane są także transakcje sprzedaży papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu w umownym terminie i po określonej cenie. Papiery wartościowe będące składnikiem transakcji z przyrzeczeniem odkupu nie są wyłączane ze sprawozdania z sytuacji finansowej i podlegają wycenie według zasad określonych dla poszczególnych portfeli papierów wartościowych. Różnica między ceną sprzedaży i odkupu jest traktowana odpowiednio jako koszt odsetkowy i rozliczana jest w czasie trwania umowy z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej.

Informacje finansowe

ZOBOWIĄZANIA WOBEC BANKÓW31.12.201731.12.2016
   
Otrzymane kredyty i pożyczki2 78517 567
Depozyty banków1 077800
Transakcje z przyrzeczeniem odkupu-206
Rachunki bieżące653593
Inne depozyty z rynku pieniężnego4342
   
Razem4 55819 208
     

W 2017 roku Grupa Kapitałowa dokonała częściowej spłaty pożyczek od:

  • Nordea Bank AB (publ), w tym: 3 339 milionów CHF (12 535 miliony PLN), 4 miliony USD (13 milionów PLN) oraz 107 milionów EUR (456 milionów PLN);
  • banków krajowych w kwocie 442 miliony PLN.

W 2016 roku Grupa Kapitałowa dokonała częściowej spłaty pożyczek od banków krajowych w kwocie 44 miliony PLN.