Zobowiązania wobec klientów

Zasady rachunkowości

Zobowiązania wobec klientów wyceniane są według zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej. Jeżeli dla zobowiązania finansowego nie można ustalić harmonogramu przyszłych przepływów pieniężnych, a więc także ustalić efektywnej stopy procentowej, zobowiązanie to wycenia się według kwoty wymaganej zapłaty.

Informacje finansowe

ZOBOWIĄZANIA WOBEC KLIENTÓW WEDŁUG TYPU PRODUKTU31.12.201731.12.2016
   
Zobowiązania wobec ludności151 161148 000
Środki na rachunkach bieżących i depozyty O/N86 81972 365
Depozyty terminowe64 12675 304
Pozostałe zobowiązania216331
Zobowiązania wobec podmiotów gospodarczych56 23048 657
Środki na rachunkach bieżących i depozyty O/N40 07030 987
Depozyty terminowe11 61311 947
Otrzymane kredyty i pożyczki3 5634 662
Transakcje z przyrzeczeniem odkupu48-
Pozostałe zobowiązania9361 061
Zobowiązania wobec jednostek budżetowych11 4098 409
Środki na rachunkach bieżących i depozyty O/N9 5558 163
Depozyty terminowe1 820187
Pozostałe zobowiązania3459
   
Razem218 800205 066

 

ZOBOWIĄZANIA WOBEC KLIENTÓW WEDŁUG SEGMENTU KLIENTA31.12.201731.12.2016
   
Zobowiązania wobec klientów, w tym:  
bankowości detalicznej i prywatnej142 484140 021
korporacyjne48 57037 639
małych i średnich przedsiębiorstw24 12722 734
otrzymane kredyty i pożyczki3 5634 662
transakcje z przyrzeczeniem odkupu48-
pozostałe zobowiązania810
   
Razem218 800205 066

Kredyty i pożyczki otrzymane od Międzynarodowych Organizacji Finansowych

Data otrzymania kredytu i pożyczki przez Grupę KapitałowąWartośćnominalnaWalutaTermin zapadalnościWartość bilansowa na 31.12.2017Wartość bilansowa na 31.12.2016
      
28.12.20065EUR30.04.20202122
28.12.200697PLN30.04.20209797
28.12.20067CHF30.07.20212529
28.12.200657PLN18.08.2017-57
30.04.200976CHF30.04.2019108187
23.10.200945CHF23.10.2017-187
23.10.2009182CHF23.10.2019649748
23.12.200950EUR23.12.201983132
23.12.201075EUR23.12.2020188265
11.07.201122EUR31.08.20189297
11.07.201116EUR07.08.2017-71
17.08.201115EUR20.03.2017-66
25.09.201375EUR25.09.2023313332
29.10.2013105PLN01.04.20195388
29.10.201325EUR28.08.201961101
29.11.2013185CHF29.11.2023659762
15.09.2014100PLN15.03.2017-100
15.09.2014261PLN15.06.2017-262
11.06.2015170PLN31.05.2021123158
11.06.201540EUR31.03.2021108150
25.09.201540EUR30.09.2021145177
25.09.201550PLN30.11.20203243
16.03.2016170PLN01.03.201984152
16.03.201685PLN30.09.202085-
18.03.201666EUR15.03.2021273289
28.10.201640EUR31.01.202213888
25.09.2017100EUR30.11.2022208-
11.10.2017100UAH10.10.201913-
pozostałe kredyty i pożyczki 15PLN 52
      
Razem   3 5634 662

1 krótkoterminowe umowy kredytów i pożyczek o różnych datach zawarcia i wygaśnięcia umów

W 2017 roku Grupa Kapitałowa dokonała częściowych spłat kredytów i pożyczek otrzymanych od międzynarodowych instytucji finansowych na łączną kwotę 1 914 milionów PLN. Jednocześnie Grupa Kapitałowa zaciągnęła kredyty i pożyczki w kwocie 311 milionów PLN. W 2016 roku Grupa Kapitałowa dokonała częściowych spłat kredytów i pożyczek otrzymanych od międzynarodowych instytucji finansowych na łączną kwotę 441 milionów PLN i jednocześnie zaciągnęła kredyty i pożyczki w kwocie 460 milionów PLN.