Ryzyko kredytowe

Definicja

Ryzyko kredytowe jest rozumiane jako ryzyko poniesienia straty w wyniku niewywiązania się klienta z zobowiązań wobec Grupy Kapitałowej lub jako ryzyko spadku wartości ekonomicznej wierzytelności Grupy Kapitałowej w wyniku pogorszenia się zdolności klienta do obsługi zobowiązań.

Cel zarządzania

Celem zarządzania ryzykiem kredytowym jest ograniczenie strat na portfelu kredytowym oraz minimalizacja ryzyka wystąpienia ekspozycji kredytowych zagrożonych utratą wartości, przy zachowaniu oczekiwanego poziomu dochodowości i wartości portfela kredytowego.

Bank oraz jednostki zależne Grupy Kapitałowej kierują się przede wszystkim następującymi zasadami zarządzania ryzykiem kredytowym:

 • transakcja kredytowa wymaga wszechstronnej oceny ryzyka kredytowego, której wyrazem jest rating wewnętrzny lub ocena scoringowa,
 • pomiar ryzyka kredytowego transakcji kredytowych dokonywany jest na etapie rozpatrywania wniosku o udzielenie transakcji i cyklicznie w ramach monitorowania z uwzględnieniem zmieniających się warunków zewnętrznych oraz zmian sytuacji finansowej kredytobiorców,
 • ocena ryzyka kredytowego ekspozycji jest oddzielona od funkcji sprzedaży poprzez zapewnienie właściwej struktury organizacyjnej, niezależności budowy i walidacji narzędzi wspierających ocenę ryzyka kredytowego oraz niezależność decyzji akceptujących odstępstwa od wskazań tych narzędzi,
 • oferowane klientowi warunki transakcji kredytowej zależą od oceny poziomu ryzyka kredytowego generowanego przez tę transakcję,
 • decyzje kredytowe mogą być podejmowane jedynie przez osoby do tego uprawnione,
 • ryzyko kredytowe jest zdywersyfikowane w szczególności pod względem obszarów geograficznych, sektorów gospodarki, produktów oraz klientów,
 • oczekiwany poziom ryzyka kredytowego jest zabezpieczany poprzez przyjmowane przez Bank zabezpieczenia, marże na ryzyko pobierane od klientów oraz odpisy (rezerwy) z tytułu utraty wartości ekspozycji kredytowych.

Realizację wyżej wymienionych zasad zapewnia stosowanie przez Grupę Kapitałową zaawansowanych metod zarządzania ryzykiem kredytowym, zarówno na poziomie pojedynczych ekspozycji kredytowych, jak i na poziomie całego portfela kredytowego Grupy Kapitałowej. Metody te są weryfikowane i rozwijane w kierunku zgodności z wymaganiami metody ratingów wewnętrznych (IRB), tzn. zaawansowanej metody pomiaru ryzyka kredytowego, która może być wykorzystywana do wyliczania wymogu w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka kredytowego po uzyskaniu przez Bank zgody Komisji Nadzoru Finansowego.

Podmioty Grupy Kapitałowej, w których występuje istotny poziom ryzyka kredytowego (Grupa Kapitałowa KREDOBANK SA, Grupa Kapitałowa PKO Leasing SA, PKO Bank Hipoteczny SA i Finansowa Kompania „Prywatne Inwestycje” Sp. z o.o.) zarządzają ryzykiem kredytowym indywidualnie, przy czym stosowane metody oceny i pomiaru ryzyka kredytowego dostosowane są do metod stosowanych w PKO Banku Polskim SA, przy uwzględnieniu specyfiki działalności.

Zmiana rozwiązań stosowanych przez podmioty Grupy Kapitałowej jest każdorazowo uzgadniana z jednostkami odpowiedzialnymi za zarządzanie ryzykiem w Banku.

Grupa Kapitałowa PKO Leasing SA, Grupa Kapitałowa KREDOBANK SA oraz Finansowa Kompania „Prywatne Inwestycje” Sp. z o.o. i PKO Bank Hipoteczny SA cyklicznie dokonują pomiaru ryzyka kredytowego, a wyniki tego pomiaru przekazują do Banku.

W strukturach organizacyjnych PKO Banku Hipotecznego SA, Grupy Kapitałowej KREDOBANK SA i Grupy Kapitałowej PKO Leasing SA funkcjonują komórki organizacyjne w obszarze ryzyka, które odpowiadają w szczególności za:

 • opracowywanie metod oceny ryzyka kredytowego, tworzenia rezerw i odpisów,
 • kontrolę i monitorowanie ryzyka kredytowego w procesie kredytowym,
 • jakość oraz efektywność restrukturyzacji i procesu windykacji wierzytelności klientów.

Limity podejmowania decyzji kredytowych uzależnione są w tych spółkach w szczególności od: kwoty zaangażowania kredytowego wobec klienta, kwoty jednostkowej transakcji kredytowej oraz okresu transakcji kredytowej.

Proces podejmowania decyzji kredytowych w PKO Banku Hipotecznym SA, Grupie Kapitałowej KREDOBANK SA, Grupie Kapitałowej PKO Leasing SA wspierają komitety kredytowe, które są aktywowane w przypadku transakcji kredytowych generujących podwyższony poziom ryzyka kredytowego.

Właściwe komórki organizacyjne Obszaru Zarządzania Ryzykiem uczestniczą w zarządzaniu ryzykiem kredytowym w podmiotach Grupy Kapitałowej przez opiniowanie projektów i okresowy przegląd przepisów wewnętrznych podmiotów odnoszących się do oceny ryzyka kredytowego oraz przygotowanie rekomendacji dotyczących zmian w projektach przepisów. Bank wspiera wdrożenie w podmiotach Grupy Kapitałowej rekomendowanych zmian w zasadach oceny ryzyka kredytowego.

Zarządzanie ryzykiem kredytowym

Pomiar i ocena ryzyka kredytowego

 • Metody pomiaru i oceny ryzyka kredytowego

W celu określenia poziomu ryzyka kredytowego oraz opłacalności portfeli kredytowych Grupa Kapitałowa wykorzystuje różne metody pomiaru i wyceny ryzyka kredytowego, w tym:

 • prawdopodobieństwo niewypłacalności (PD),
 • oczekiwana strata kredytowa (EL),
 • nieoczekiwana strata kredytowa (UL),
 • strata w przypadku niewypłacalności (LGD),
 • wartość zagrożona ryzykiem kredytowym (CVaR),
 • udział i struktura ekspozycji kredytowych z rozpoznaną utratą wartości,
 • wskaźnik pokrycia kredytów z rozpoznaną utratą wartości odpisami (coverage ratio),
 • koszt ryzyka kredytowego.

Grupa Kapitałowa systematycznie rozwija zakres wykorzystywanych mierników ryzyka kredytowego z uwzględnieniem wymagań metody wewnętrznych ratingów (IRB), jak również rozszerza zakres stosowania miar ryzyka w celu pełnego pokrycia portfela kredytowego Grupy Kapitałowej tymi metodami.

Metody pomiaru portfelowego ryzyka kredytowego pozwalają m.in. na uwzględnienie ryzyka kredytowego w cenie produktów, ustalanie optymalnych warunków dostępności finansowania oraz wyznaczanie stawek odpisów z tytułu utraty wartości.

Grupa Kapitałowa przeprowadza analizy oraz testy warunków skrajnych dotyczące wpływu potencjalnych zmian w otoczeniu makroekonomicznym na jakość portfela kredytowego Grupy Kapitałowej, a wyniki prezentuje w raportach dla organów Banku. Powyższe informacje umożliwiają identyfikowanie i podejmowanie działań ograniczających negatywne skutki wpływu niekorzystnych sytuacji rynkowych na wynik Grupy Kapitałowej.

 • Metody ratingowe i scoringowe 

Ocena ryzyka pojedynczych transakcji kredytowych jest dokonywana w Grupie Kapitałowej z wykorzystaniem metod scoringowych i ratingowych. Funkcjonowanie tych metod wspierają specjalistyczne aplikacje informatyczne. Sposób dokonywania oceny określony został w przepisach wewnętrznych Grupy Kapitałowej, których głównym celem jest zapewnienie jednolitej i obiektywnej oceny ryzyka kredytowego w procesie kredytowania.

Grupa Kapitałowa ocenia ryzyko kredytowe klientów indywidualnych w dwóch wymiarach: zdolności kredytowej klienta w ujęciu ilościowym i jakościowym. Ocena zdolności kredytowej w ujęciu ilościowym polega na zbadaniu sytuacji finansowej klienta, zaś ocena w ujęciu jakościowym obejmuje ocenę scoringową oraz ocenę informacji o historii kredytowej klienta pozyskanych z wewnętrznych baz danych Grupy Kapitałowej oraz zewnętrznych baz danych.

W przypadku klientów instytucjonalnych z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw, spełniających określone kryteria Grupa Kapitałowa ocenia ryzyko kredytowe z wykorzystaniem metody scoringowej. Ocena ta dotyczy niskokwotowych, nieskomplikowanych transakcji kredytowych i odbywa się w dwóch wymiarach: zdolności kredytowej oraz wiarygodności kredytowej klienta. Ocena zdolności kredytowej polega na zbadaniu sytuacji ekonomiczno-finansowej klienta, zaś ocena wiarygodności kredytowej klienta obejmuje ocenę scoringową oraz ocenę informacji o historii kredytowej klienta pozyskanych z wewnętrznych baz danych Grupy Kapitałowej oraz zewnętrznych baz danych.

W pozostałych przypadkach dla klientów instytucjonalnych stosowana jest metoda ratingowa.

Ocena ryzyka kredytowego związanego z finansowaniem klientów instytucjonalnych dokonywana jest w dwóch wymiarach: klienta oraz transakcji. Miarami tej oceny jest ocena wiarygodności klienta, czyli rating oraz ocena ryzyka transakcji, tj. zdolności do spłaty zobowiązania w określonej wysokości i terminach.

Modele ratingowe dla klientów instytucjonalnych opracowane są z wykorzystaniem wewnętrznych danych Grupy Kapitałowej, co zapewnia, że są dostosowane do profilu ryzyka klientów Grupy Kapitałowej. Modele opierają się na statystycznej analizie zależności między niewykonaniem zobowiązania a punktową oceną ryzyka klienta. Ocena punktowa obejmuje ocenę wskaźników finansowych, czynników jakościowych oraz ocenę czynników behawioralnych. Ocena ryzyka klienta jest uzależniona od wielkości przedsiębiorstwa, dla którego dokonywana jest analiza. Dodatkowo Grupa Kapitałowa stosuje model oceny przedsiębiorców kredytowanych w formule finansowania specjalistycznego pozwalający na adekwatną ocenę ryzyka kredytowego dużych przedsięwzięć polegających na finansowaniu nieruchomości (np. lokale biurowe, powierzchnie sklepowe, powierzchnie przemysłowe) oraz projektów infrastrukturalnych (np. infrastruktura telekomunikacyjna, przemysłowa, użyteczności publicznej).

Modele ratingowe są zaimplementowane w narzędziu informatycznym wspierającym ocenę ryzyka kredytowego Grupy Kapitałowej związanego z finansowaniem klientów instytucjonalnych.

W celu zbadania poprawności funkcjonowania metod stosowanych w Grupie Kapitałowej, metodyki oceny ryzyka kredytowego, związanego z jednostkowymi ekspozycjami kredytowymi podlegają okresowym przeglądom.

Proces oceny ryzyka kredytowego w Grupie Kapitałowej uwzględnia wymagania Komisji Nadzoru Finansowego określone w Rekomendacji S dotyczącej dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie oraz Rekomendacji T dotyczącej dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych.

Informacja o ocenach ratingowych i scoringowych jest szeroko wykorzystywana w Grupie Kapitałowej w zarządzaniu ryzykiem kredytowym, w systemie kompetencji do podejmowania decyzji kredytowych, przy ustalaniu warunków aktywacji służb oceny ryzyka kredytowego oraz w systemie pomiaru i raportowania ryzyka kredytowego.

Monitorowanie ryzyka kredytowego

Monitorowanie ryzyka kredytowego odbywa się na poziomie pojedynczych transakcji kredytowych oraz na poziomie portfelowym.

Monitorowanie ryzyka kredytowego na poziomie pojedynczych transakcji kredytowych określają w szczególności przepisy wewnętrzne Grupy Kapitałowej dotyczące:

 • zasad tworzenia odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości ekspozycji kredytowych oraz odpisów aktualizujących należności wymagalne z tytułu nierozliczonych transakcji terminowych,
 • zasad funkcjonowania w Banku Systemu Wczesnego Ostrzegania,
 • wczesnego monitorowania opóźnień w spłacie wierzytelności,
 • zasad klasyfikacji ekspozycji kredytowych i ustalania poziomu rezerw celowych.

W celu skrócenia czasu reakcji na zaobserwowane sygnały ostrzegawcze sygnalizujące wzrost poziomu ryzyka kredytowego, Grupa Kapitałowa wykorzystuje i rozwija aplikację informatyczną System Wczesnego Ostrzegania (SWO).

Monitorowanie ryzyka kredytowego na poziomie portfelowym polega na:

 • nadzorowaniu poziomu portfelowego ryzyka kredytowego na podstawie przyjętych narzędzi pomiaru ryzyka kredytowego z uwzględnieniem zidentyfikowanych źródeł ryzyka kredytowego oraz analizy skutków i działań podjętych w ramach zarządzania systemowego,
 • rekomendowaniu działań zaradczych w przypadku stwierdzenia podwyższonego poziomu ryzyka kredytowego.

Raportowanie ryzyka kredytowego

W Grupie Kapitałowej sporządzane są miesięczne i kwartalne raporty na temat ryzyka kredytowego. Raportowanie ryzyka kredytowego obejmuje cykliczne informowanie o skali narażenia na ryzyko portfela kredytowego. Poza informacją dla Banku, raporty zawierają również informację o poziomie ryzyka kredytowego podmiotów Grupy Kapitałowej, w których zidentyfikowano istotny poziom ryzyka kredytowego (m.in. Grupa Kapitałowa KREDOBANK SA, Grupa Kapitałowa PKO Leasing SA, PKO Bank Hipoteczny SA).

Działania zarządcze dotyczące ryzyka kredytowego

Do podstawowych narzędzi zarządzania ryzykiem kredytowym stosowanych w Grupie Kapitałowej należą:

 • minimalne warunki transakcji (parametry ryzyka) określone dla danego typu transakcji (np. minimalna wartość LTV, maksymalna kwota kredytu, wymagane zabezpieczenie),
 • reguły określania dostępności kredytowania, w tym punkty odcięcia – minimalna liczba punktów przyznawanych w wyniku oceny wiarygodności z wykorzystaniem systemu scoringowego (dla klienta indywidualnego i MŚP) bądź klasa ratingu klienta (dla klienta instytucjonalnego), powyżej których można dokonać z klientem transakcji kredytowej,
 • limity koncentracji – limity z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych nr 575/2013 (rozporządzenie CRR) oraz z ustawy Prawo bankowe lub wewnętrzne limity określające apetyt na ryzyko koncentracji,
 • limity branżowe – limity ograniczające poziom ryzyka związanego z finansowaniem klientów instytucjonalnych prowadzących działalność w branżach charakteryzujących się wysokim poziomem ryzyka kredytowego,
 • limity związane z ekspozycjami kredytowymi klientów Grupy Kapitałowej – limity określające apetyt na ryzyko kredytowe wynikające między innymi z rekomendacji S i T,
 • limity kredytowe określające maksymalne zaangażowanie Grupy Kapitałowej wobec określonego kontrahenta bądź kraju z tytułu operacji rynku hurtowego oraz limity rozliczeniowe i limity na okres zaangażowania,
 • limity kompetencyjne – określają maksymalny poziom uprawnień do podejmowania decyzji kredytowych wobec klientów Grupy Kapitałowej; limity zależą przede wszystkim od kwoty zaangażowania kredytowego Banku w stosunku do klienta (lub grupy klientów powiązanych) i okresu transakcji kredytowej; wysokość limitów kompetencyjnych zależy od poziomu podejmowania decyzji kredytowej (w strukturze organizacyjnej Banku),
 • minimalne marże kredytowe – marże na ryzyko kredytowe związane z dokonaniem przez Grupę Kapitałową określonej transakcji kredytowej z danym klientem instytucjonalnym, przy czym oferowane klientowi oprocentowanie nie może być niższe od stawki referencyjnej powiększonej o marżę na ryzyko kredytowe.

Stosowanie technik ograniczenia ryzyka kredytowego – zabezpieczenia

Szczególną rolę w ustalaniu warunków transakcji kredytowej stanowi polityka zabezpieczeń. Prowadzona przez Bank i spółki Grupy Kapitałowej polityka zabezpieczeń ma na celu należyte zabezpieczenie ryzyka kredytowego, na jakie narażona jest Grupa Kapitałowa, w tym przede wszystkim ustanowienie najbardziej płynnych zabezpieczeń . Zabezpieczenie może zostać uznane za płynne, jeśli możliwe jest jego zbycie bez istotnego obniżenia jego ceny i w czasie, który nie naraża Banku na zmianę wartości zabezpieczenia ze względu na właściwą danemu zabezpieczeniu fluktuację cen.

Grupa dąży do dywersyfikacji zabezpieczeń w zakresie form, jak i przedmiotów zabezpieczenia.

Grupa ocenia zabezpieczenia pod kątem faktycznej możliwości ich wykorzystania jako ewentualne źródło dochodzenia swoich roszczeń.

Ponadto, w ocenie zabezpieczenia uwzględnia się w szczególności:

 • sytuację majątkową, ekonomiczno-finansową albo społeczno-finansową podmiotów udzielających zabezpieczenia osobistego,
 • stan i wartość rynkową przedmiotów zabezpieczenia rzeczowego oraz ich podatność na deprecjację w okresie utrzymywania zabezpieczenia (wpływ zużycia technologicznego przedmiotu zabezpieczenia na jego wartość),
 • potencjalne korzyści ekonomiczne Grupy Kapitałowej wynikające z określonego sposobu zabezpieczenia wierzytelności, w tym w szczególności możliwość pomniejszenia odpisów z tytułu utraty wartości,
 • sposób ustanowienia zabezpieczenia, w tym typowy czas trwania i złożoność czynności formalnych, jak również niezbędne koszty (koszty utrzymania zabezpieczenia i egzekucji z zabezpieczenia), z wykorzystaniem przepisów wewnętrznych Grupy Kapitałowej dotyczących oceny zabezpieczeń,
 • złożoność, czasochłonność oraz uwarunkowania ekonomiczne i prawne skutecznej realizacji zabezpieczenia, w kontekście ograniczeń egzekucyjnych oraz obowiązujących zasad podziału sum uzyskanych z egzekucji indywidualnej lub w postępowaniu upadłościowym, kolejność zaspakajania się z zabezpieczenia.
 • ustanawianie określonych form zabezpieczeń uzależnione jest od poziomu ryzyka klienta lub poziomu ryzyka transakcji.

Przy udzielaniu kredytów przeznaczonych na finansowanie nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych zabezpieczenie obligatoryjnie ustanawiane jest w postaci hipoteki na nieruchomości.

Do czasu skutecznego ustanowienia zabezpieczenia (w zależności od rodzaju kredytu oraz jego kwoty) Grupa Kapitałowa może przyjąć zabezpieczenie przejściowe w innej formie.

Przy udzielaniu kredytów konsumpcyjnych przyjmuje się najczęściej zabezpieczenie osobiste (poręczenie cywilne, poręczenie wekslowe) albo ustanawia się zabezpieczenia na rachunku bankowym, na samochodzie lub papierach wartościowych.

Zabezpieczenie kredytów przeznaczonych na finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw oraz klientów korporacyjnych ustanawia się m.in.: na wierzytelnościach gospodarczych, rachunkach bankowych, rzeczach ruchomych, nieruchomościach czy papierach wartościowych lub formie gwarancji BGK (powszechnie stosowane w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw). Polityka w zakresie zabezpieczeń określona została w przepisach wewnętrznych spółek zależnych Grupy Kapitałowej.

Przy zawieraniu umów leasingowych Grupa Kapitałowa PKO Leasing SA, jako właściciel oddawanych w leasing przedmiotów, traktuje je jako zabezpieczenie transakcji.

 31.12.201731.12.2016
Wartość bruttoOdpisyWartość nettoWartość bruttoOdpisyWartość netto
Kredyty i pożyczki udzielone klientom      
metoda zindywidualizowana, w tym:5 420-2 1033 3176 551-2 6083 943
ze stwierdzoną utratą wartości4 346-2 0972 2495 049-2 5942 455
bez stwierdzonej utraty wartościa1 074-61 0681 502-141 488
metoda portfelowa7 354-5 0002 3547 183-4 7662 417
ze stwierdzoną utratą wartości7 332-5 0002 3327 171-4 7662 405
bez stwierdzonej utraty wartości2202212012
metoda grupowa (IBNR)200 678-720199 958194 875-629194 246
Kredyty i pożyczki udzielone - netto213 452-7 823205 629208 609-8 003200 606

 

W 2017 roku wartość kredytów brutto udzielonych przez Grupę Kapitałową Banku ocenianych metodą zindywidualizowaną spadła o 1 131 mln PLN, metodą portfelową wzrosła o 171 mln PLN, zaś ocenianych metodą grupową wzrosła  o 5 803 mln PLN.

Udział kredytów z rozpoznaną utratą wartości Grupy Kapitałowej Banku Polskiego SA w portfelu kredytowym brutto na 31 grudnia 2017 roku wyniósł 5,5% i spadł o 0,4 p.p. w porównaniu do stanu na 31 grudnia 2016 roku. 

Wskaźnik pokrycia kredytów z rozpoznaną utratą wartości dla Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA na 31 grudnia 2017 roku wyniósł 67,0% w porównaniu do 65,5% na 31 grudnia 2016 roku.

Wskaźniki jakości portfela kredytowego Grupy Kapitałowej Banku

Ryzyko kredytowe – informacje finansowe

Stopień narażenia na ryzyko kredytowe

STOPIEŃ NARAŻENIA NA RYZYKO KREDYTOWE - POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ31.12.201731.12.2016
   
Rachunek bieżący i lokaty w Banku Centralnym13 1379 140
Należności od banków5 2335 345
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu - dłużne papiery wartościowe405312
Pochodne instrumenty finansowe2 5982 901
Instrumenty finansowe przy początkowym ujęciu wyznaczone jako wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat - dłużne papiery wartościowe6 68812 204
Kredyty i pożyczki udzielone klientom (bez korekty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej)205 629200 606
gospodarcze56 79252 915
mieszkaniowe106 191106 121
konsumpcyjne24 59023 222
dłużne papiery wartościowe (korporacyjne)1 8552 283
dłużne papiery wartościowe (komunalne)2 5132 587
transakcje z przyrzeczeniem odsprzedaży9021 339
należności z tytułu leasingu finansowego12 78612 139
Inwestycyjne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży - dłużne papiery wartościowe43 19236 142
Inwestycyjne papiery wartościowe utrzymywane do terminu zapadalności1 812466
Inne aktywa - inne aktywa finansowe2 3772 247
   
Razem281 071269 363

STOPIEŃ NARAŻENIA NA RYZYKO KREDYTOWE - POZYCJE POZABILANSOWE31.12.201731.12.2016
   
Udzielone zobowiązania nieodwołalne33 60731 078
Udzielone gwarancje6 0656 630
Gwarancje emisji2 6663 701
Udzielone akredytywy1 4091 600
   
Razem43 74743 009

Przeterminowanie aktywów finansowych

AKTYWA FINANSOWE BRUTTO, KTÓRE SĄ ZALEGŁE, LECZ W PRZYPADKU KTÓRYCH NIE NASTĄPIŁA UTRATA WARTOŚCI31.12.2017
 do 1 miesiącapowyżej 1 miesiąca do 3 miesięcypowyżej 3 miesięcyRazem
Kredyty i pożyczki udzielone klaientom4 1949002745 368
Inne aktywa - inne aktywa finansowe1-910
Razem4 1959002835 378

W odniesieniu do kredytów i pożyczek udzielonych klientom ustanowione były na rzecz Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA następujące zabezpieczenia: hipoteka, zastaw rejestrowy, przeniesienie prawa własności, blokada rachunku lokaty, ubezpieczenie ekspozycji kredytowej oraz gwarancje i poręczenia.

W ramach przeprowadzonej oceny stwierdzono, że dla powyższych aktywów finansowych przewidywane przepływy pieniężne w pełni pokrywają wartość bilansową tych ekspozycji.

Aktywa finansowe wyceniane metodą zindywidualizowaną, wobec których wykazano indywidualną utratę wartości

AKTYWA FINANSOWE WYCENIANE METODĄ ZINDYWIDUALIZOWANĄ, WOBEC KTÓRYCH WYKAZANO INDYWIDUALNĄ UTRATĘ WARTOŚCI WEDŁUG WARTOŚCI BILANSOWEJ BRUTTO31.12.201731.12.2016
   
Kredyty i pożyczki udzielone klientom4 3465 049
kredyty gospodarcze3 6403 963
kredyty mieszkaniowe505789
kredyty konsumpcyjne201224
dłużne papiery wartościowe-73
Inwestycyjne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży8221 297
   
Razem5 1686 346

W odniesieniu do kredytów i pożyczek udzielonych klientom ustanowione były na rzecz Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA następujące zabezpieczenia: hipoteka, zastaw rejestrowy, weksel własny dłużnika oraz przelew wierzytelności.

Wpływ finansowy zabezpieczeń na kwotę, która najlepiej odzwierciedla maksymalną ekspozycję na ryzyko kredytowe na 31 grudnia 2017 roku wynosi 2 251 milionów PLN (na 31 grudnia 2016 roku wynosił odpowiednio 2 801 milionów PLN).

Wewnętrzne klasy ratingowe

Biorąc pod uwagę charakter działalności Grupy Kapitałowej oraz wolumen należności kredytowych i leasingowych, najistotniejsze portfele są w zarządzaniu Banku oraz PKO Leasing SA.

Ekspozycje wobec klientów instytucjonalnych niespełniające przesłanek indywidualnej utraty wartości klasyfikowane są ze względu na rating klienta, w ramach wewnętrznych klas ratingowych od A do G (w zakresie podmiotów finansowych A-F).

Systemem ratingowym objęte są następujące portfele:

 • klienci rynku korporacyjnego,
 • małe i średnie przedsiębiorstwa (z wyłączeniem pewnych grup produktów ocenianych w sposób uproszczony).

Kredyty i pożyczki niespełniające przesłanek indywidualnej utraty wartości niepodlegające ocenie ratingowej charakteryzują się satysfakcjonującym poziomem ryzyka kredytowego. Dotyczy to w szczególności kredytów detalicznych (w tym kredytów mieszkaniowych), wśród których brak jest indywidualnie istotnych zaangażowań, których istnienie skutkowałoby powstaniem istotnego ryzyka kredytowego.

AKTYWA FINANSOWE NIEPRZETERMINOWANE BEZ UTRATY WARTOŚCI31.12.201731.12.2016
   
Kredyty i pożyczki udzielone klientom196 406191 827
kredyty gospodarcze50 58447 030
A (pierwszorzędna)875949
B (bardzo dobra)5 6162 065
C (dobra)9 5756 665
D (zadowalająca)9 2367 205
E (przeciętna)11 20512 232
F (akceptowalna)10 54114 245
G (słaba)3 5363 669
kredyty konsumpcyjne i mieszkaniowe119 712121 434
A (pierwszorzędna)105 78099 924
B (bardzo dobra)8 9768 939
C (dobra)3 0545 481
D (przeciętna)1 2164 653
E (akceptowalna)6862 437
Grupa Kapitałowa PKO Leasing SA4 8518 776
A (dobra)3 2817 180
B (przeciętna)1 365768
C (ryzykowna)205828
bez wewnętrznego ratingu - klienci sektora finansowego, niefinansowego i budżetowego (kredyty konsumpcyjne, mieszkaniowe i pozostałe)21 25914 587
Dłużne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży5 1475 088
A (pierwszorzędna)5512
B (bardzo dobra)409353
C (dobra)1 061712
D (zadowalająca)1 5891 376
E (przeciętna)1 1311 462
F (akceptowalna)7951 070
G (słaba)7463
G3 (niska)3340
   
Razem201 553196 915

Zewnętrzne klasy ratingowe

Poniżej przedstawiono strukturę dłużnych papierów wartościowych oraz należności od banków, nieprzeterminowanych, bez utraty wartości, w podziale na zewnętrzne klasy ratingowe:

PORTFEL/RATINGAAAAA- do AA+A- do A+BBB -do BBB+BB- do BB+B- do B+CCC-do CCC+Caa2131.12.2017
          
Należności od banków71 0302 34058521479-4 066
Dłużne papiery wartościowe132-42 7132 41263050-38446 321
bony pieniężne NBP--4 199-----4 199
obligacje skarbowe--37 763----38438 147
obligacje komunalne--1836842---293
obligacje korporacyjne132-5682 34458850--3 682
          
RAZEM1391 03045 0532 997651547938450 387

1 Dotyczy papierów wartościowych Grupy Kapitałowej KREDOBANKU SA – według ratingu Moody’s

PORTFEL/RATINGAAAAA- do AA+A- do A+BBB -do BBB+BB- do BB+B- do B+CCC-do CCC+Caa2131.12.2016
          
Należności od banków241 5272 27353121496-4 476
Dłużne papiery wartościowe1541 42638 6741 9353849-48642 762
bony pieniężne NBP--9 079-----9 079
obligacje skarbowe--29 481----48629 967
obligacje komunalne-1511410438---271
obligacje korporacyjne1541 411-1 831-49--3 445
          
RAZEM1782 95340 9472 46659539648647 238

1 Dotyczy papierów wartościowych Grupy Kapitałowej KREDOBANKU SA – według ratingu Moody’s

 

Koncentracja ryzyka kredytowego w grupie kapitałowej

Grupa Kapitałowa definiuje ryzyko koncentracji kredytowej jako ryzyko wynikające z istotnego zaangażowania wobec pojedynczych podmiotów lub grup podmiotów, których zdolność spłaty zadłużenia zależna jest od wspólnego czynnika ryzyka. Grupa kapitałowa analizuje ryzyko koncentracji wobec:

 • największych podmiotów,
 • największych grup kapitałowych,
 • branż,
 • regionów geograficznych,
 • walut,
 • ekspozycji zabezpieczonych hipotecznie.
 • Koncentracja wobec największych podmiotów

Ustawa Prawo bankowe określa limity maksymalnego zaangażowania Banku, mające przełożenie na Grupę Kapitałową. Ryzyko koncentracji zaangażowań wobec pojedynczych klientów oraz grup powiązanych klientów monitorowane jest zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych nr 575/2013 (CRR), zgodnie z którym, Grupa Kapitałowa nie przyjmuje na siebie ekspozycji wobec klienta lub grupy powiązanych klientów, której wartość przekracza 25% wartości jej uznanego kapitału.

Na 31 grudnia 2017 roku oraz na 31 grudnia 2016 roku limity koncentracji nie były przekroczone. Na 31 grudnia 2017 roku największe zaangażowanie wobec pojedynczego podmiotu wyniosło 8,6% uznanego kapitału skonsolidowanego (na 31 grudnia 2016 roku 10,4%).

Zaangażowanie Grupy Kapitałowej wobec 20 największych klientów niebankowych:

31.12.201731.12.2016
Lp.ZAANGAŻOWANIE KREDYTOWE OBEJMUJE KREDYTY, POŻYCZKI, SKUPIONE WIERZYTELNOŚCI, DYSKONTO WEKSLI, ZREALIZOWANE GWARANCJE, NALEŻNE ODSETKI ORAZ ZAANGAŻOWANIE POZABILANSOWE I KAPITAŁOWE1UDZIAŁ W PORTFELU KREDYTOWYM, KTÓRY OBEJMUJE ZAANGAŻOWANIA POZABILANSOWE ORAZ KAPITAŁOWELp.ZAANGAŻOWANIE KREDYTOWE OBEJMUJE KREDYTY, POŻYCZKI, SKUPIONE WIERZYTELNOŚCI, DYSKONTO WEKSLI, ZREALIZOWANE GWARANCJE, NALEŻNE ODSETKI ORAZ ZAANGAŻOWANIE POZABILANSOWE I KAPITAŁOWE1UDZIAŁ W PORTFELU KREDYTOWYM, KTÓRY OBEJMUJE ZAANGAŻOWANIA POZABILANSOWE ORAZ KAPITAŁOWE
1.2 9361,06%1.3 2001,16%
2.2 8561,03%2.2 8871,05%
3.2 4500,88%3.2 4500,89%
4.2 3320,84%4.2 3710,86%
5.1 8950,68%5.2 0650,75%
6.1 7470,63%6.1 5830,57%
7.1 6020,58%7.1 5710,57%
8.1 5660,56%8.1 4820,54%
9.1 3220,48%9.1 4350,52%
10.1 1010,40%10.1 0810,39%
11.8190,30%11.9920,36%
12.7960,29%12.9560,35%
13.7460,27%13.8830,32%
14.7240,26%14.8720,32%
15.7080,26%15.8280,30%
16.6820,25%16.7740,28%
17.6550,24%17.7610,28%
18.6500,23%18.7050,26%
19.6360,23%19.6720,24%
20.5660,20%20.6180,22%
Razem26 7899,66%Razem28 18410,21%

Koncentracja wobec największych grup kapitałowych

Największa koncentracja zaangażowania Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego w grupę kapitałową kredytobiorców wynosiła 1,13% portfela kredytowego Grupy Kapitałowej (na 31 grudnia 2016 roku 1,14%). Wśród 5 największych grup kapitałowych występują wyłącznie klienci PKO Banku Polskiego SA.

Na 31 grudnia 2017 roku największa koncentracja zaangażowania Grupy Kapitałowej wyniosła odpowiednio: 9,2% uznanego kapitału skonsolidowanego (na 31 grudnia 2016 roku 10,2%).

Zaangażowanie Grupy Kapitałowej wobec 5 największych grup kapitałowych:

31.12.201731.12.2016
Lp.ZAANGAŻOWANIE KREDYTOWE OBEJMUJE KREDYTY, POŻYCZKI, SKUPIONE WIERZYTELNOŚCI, DYSKONTO WEKSLI, ZREALIZOWANE GWARANCJE, NALEŻNE ODSETKI ORAZ ZAANGAŻOWANIE POZABILANSOWE I KAPITAŁOWE1UDZIAŁ W PORTFELU KREDYTOWYM, KTÓRY OBEJMUJE ZAANGAŻOWANIA POZABILANSOWE ORAZ KAPITAŁOWELp.ZAANGAŻOWANIE KREDYTOWE OBEJMUJE KREDYTY, POŻYCZKI, SKUPIONE WIERZYTELNOŚCI, DYSKONTO WEKSLI, ZREALIZOWANE GWARANCJE, NALEŻNE ODSETKI ORAZ ZAANGAŻOWANIE POZABILANSOWE I KAPITAŁOWE1UDZIAŁ W PORTFELU KREDYTOWYM, KTÓRY OBEJMUJE ZAANGAŻOWANIA POZABILANSOWE ORAZ KAPITAŁOWE
1.3 1221,13%1.3 1601,14%
2.3 0641,11%2.2 4680,89%
3.2 3360,84%3.2 3960,87%
4.2 1690,78%4.2 1180,77%
5.1 9890,72%5.2 0910,76%
Razem12 6804,57%Razem12 2334,43%

 

1 zaangażowanie pozabilansowe uwzględnia zobowiązanie wynikające z transakcji pochodnych w kwocie równej ich ekwiwalentowi bilansowemu.

Koncentracja wobec sekcji branżowych

Obserwowany jest wzrost zaangażowania Grupy Kapitałowej w podmioty prowadzące działalność gospodarczą. W strukturze zaangażowania branżowego Grupy Kapitałowej dominują podmioty działające w sekcji Działalność finansowa i ubezpieczeniowa.

Strukturę zaangażowania według sekcji branżowych według stanu na 31 grudnia 2017 oraz na 31 grudnia 2016 roku prezentuje poniższa tabela:

SekcjaNazwa sekcji31.12.201731.12.2016
ZaangażowanieLiczba podmiotówZaangażowanieLiczba podmiotów
KDziałalność finansowa i ubezpieczeniowa15,01%2,07%14,57%2,07%
CPrzetwórstwo przemysłowe14,76%11,31%14,90%11,35%
LDziałalność związana z obsługą nieruchomości10,61%16,61%12,54%17,09%
GHandel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów12,82%23,33%12,67%23,74%
OAdministracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe zabezpieczenia społeczne12,56%0,32%13,23%0,36%
Pozostałe zaangażowania34,24%46,36%32,09%45,38%
Razem100,00%100,00%100,00%100,00%

Powyższa struktura branżowa nie uwzględnia zaangażowania wynikającego z tytułu dłużnych papierów wartościowych przekwalifikowanych z kategorii „dostępne do sprzedaży” do kategorii „kredyty i pożyczki udzielone klientom”.

Koncentracja wobec regionów geograficznych

Portfel kredytowy Grupy Kapitałowej jest zdywersyfikowany pod względem koncentracji geograficznej.

Struktura portfela kredytowego według regionów geograficznych rozróżniana jest w Grupie Kapitałowej ze względu na obszar klienta Banku – odrębna jest dla Obszaru Rynku Detalicznego (ORD), odrębna dla Obszaru Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej (OKI).

W 2017 roku największa koncentracja portfela kredytowego ORD występuje w regionie warszawskim i katowickim - regiony te koncentrują około 26% portfela ORD (w 2016 roku: 25%).

Koncentracja geograficzna ryzyka kredytowego w obszarze klienta detalicznego31.12.201731.12.2016
warszawski15,09%14,35%
katowicki10,98%10,82%
poznański9,85%9,85%
krakowski8,94%9,06%
łódzki8,36%8,76%
wrocławski9,30%9,15%
gdański8,50%8,64%
bydgoski7,17%7,43%
lubelski6,90%6,87%
białostocki6,45%6,42%
szczeciński6,11%6,17%
centrala0,81%0,83%
pozostałe0,76%0,84%
zagranica0,78%0,81%
Szwecja0,00%0,00%
Suma końcowa100,00%100,00%

W 2017 roku największa koncentracja portfela kredytowego OKI występuje w makroregionie centralnym - 44% portfela ORK (w 2016 roku: 28%).

Koncentracja geograficzna ryzyka kredytowego w obszarze
klienta instytucjonalnego
31.12.201731.12.20161
   
centrala0,28%0,33%
makroregion centralny44,09%39,82%
makroregion północny10,69%12,32%
makroregion zachodni10,99%12,16%
makroregion południowy10,08%11,81%
makroregion południowo-wschodni11,60%10,28%
makroregion północno-wschodni4,99%5,55%
makroregion południowo-zachodni6,59%7,49%
pozostałe0,00%0,00%
zagranica0,69%0,24%
Suma końcowa100,00%100,00%

1 Zmiana danych porównawczych 2016 roku w zakresie koncentracji geograficznej wynika ze zmiany algorytmu przypisywania umiejscowienia geograficznego dla regionu centrala.

Koncentracja walutowa ryzyka kredytowego

Na 31 grudnia 2017 roku udział ekspozycji w walutach wymienialnych, innych niż PLN w całym portfelu Grupy Kapitałowej wyniósł 19,2%, co oznacza spadek w relacji do 31 grudnia 2016 roku o około 5,0 p.p.

Największą część zaangażowania walutowego Grupy Kapitałowej stanowią ekspozycje w CHF i dotyczą one portfela kredytowego Banku. Udział kredytów w CHF stanowił na koniec 2017 roku około 57% portfela walutowego Grupy Kapitałowej, co oznacza spadek w relacji do końca 2016 roku o około 2 p.p. Kolejną grupę kredytów w walutach stanowią kredyty w EUR, udział tych kredytów w całym portfelu wyniósł na koniec 2017 roku 7%, zaś w portfelu walutowym 36%.

Koncentracja walutowa ryzyka kredytowego31.12.201731.12.2016
PLN80,77%75,77%
Waluty obce, w tym:19,23%24,23%
CHF10,94%14,28%
EUR6,92%8,28%
USD0,88%1,10%
UAH0,39%0,38%
GBP0,04%0,04%
Razem100,00%100,00%

Inne rodzaje koncentracji

Grupa Kapitałowa analizuje strukturę portfela kredytów mieszkaniowych względem poziomów LTV. Na koniec 2017 roku, tak jak w 2016 roku, największa koncentracja występuje w przedziale LTV 61% - 80%.

Struktura portfela kredytów mieszkaniowych grupy według ltv31.12.201731.12.2016
0% - 40%19,07%16,53%
41%-60%22,72%19,01%
61% - 80%33,80%27,30%
81% - 90%16,21%17,52%
91% - 100%4,02%9,10%
powyżej 100%4,18%10,53%
Razem100,00%100,00%

Średnie LTV portfela kredytów mieszkaniowych wyniosło na 31 grudnia 2017 roku 62,38%, a na 31 grudnia 2016 roku 69,48%.

Praktyki forbearance

Grupa Kapitałowa jako forbearance traktuje działania mające na celu dokonanie uzgodnionych z dłużnikiem lub emitentem zmian warunków umowy, wymuszonych jego trudną sytuacją finansową (działania restrukturyzacyjne wprowadzające udogodnienia, które w innym przypadku nie byłyby przyznane). Celem działań forbearance jest przywrócenie dłużnikowi lub emitentowi zdolności wywiązania się ze zobowiązań wobec Grupy Kapitałowej oraz maksymalizacja efektywności zarządzania wierzytelnościami trudnymi, tj. uzyskanie możliwie najwyższych odzysków, przy jednoczesnym ograniczaniu do minimum ponoszonych w związku z tym kosztów.

Działalność forbearance polega na zmianie warunków spłaty wierzytelności, które są indywidualnie ustalane wobec każdego kontraktu. Zmiany mogą dotyczyć:

 • rozłożenie zadłużenia wymagalnego na raty,
 • zmiana formuły spłaty (raty annuitetowe, raty malejące),
 • wydłużenie okresu kredytowania,
 • zmiana oprocentowania,
 • zmiana wysokości marży,
 • redukcja wierzytelności.

W wyniku zawarcia i terminowej obsługi umowy forbearance wierzytelność staje się wierzytelnością niewymagalną. Elementem procesu forbearance jest ocena możliwości wywiązania się przez dłużnika z warunków umowy ugody (spłaty zadłużenia w ustalonych terminach). Umowy forbearance są na bieżąco monitorowane. Jeśli w odniesieniu do wynikających z nich ekspozycji kredytowych rozpoznaje się utratę wartości, tworzone są na nie odpisy aktualizujące – odzwierciedlające identyfikowaną stratę. 

Ekspozycje ze statusem forbearance klasyfikowane, jako nieobsługiwane włącza się do portfela ekspozycji obsługiwanych, gdy spełnione są łącznie warunki:

 • wierzytelność nie spełnia przesłanki indywidualnej utraty wartości i nie rozpoznaje się w odniesieniu do niej utraty wartości,
 • upłynęło przynajmniej 12 miesięcy od zawarcia umowy restrukturyzacyjnej,
 • umową restrukturyzacyjną objęto całość zadłużenia,
 • dłużnik wykazał zdolność do wywiązania się z warunków umowy restrukturyzacyjnej.

Ekspozycje przestają spełniać kryteria ekspozycji ze statusem forbearance, gdy spełnione są łącznie warunki:

 • upłynęły przynajmniej 24 miesiące od włączenia ekspozycji forborne do portfela ekspozycji obsługiwanych (okres warunkowy),
 • na koniec okresu warunkowego, o którym mowa powyżej, klient nie posiada zadłużenia przeterminowanego wobec Grupy Kapitałowej przekraczającego 30 dni,
 • nastąpiła terminowa spłata przynajmniej 12 rat w docelowej wysokości.

Kredyty i pożyczki udzielone klientom

WARTOŚĆ EKSPOZYCJI PODLEGAJĄCYCH FORBEARANCE W PORTFELU KREDYTOWYM31.12.201731.12.2016
Kredyty i pożyczki udzielone klientom brutto, w tym:213 452208 609
podlegające forbearance4 1374 132
Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek udzielonych klientom, w tym:(7 823)(8 003)
podlegające forbearance(1 083)(988)
Kredyty i pożyczki udzielone klientom netto, w tym:205 629200 606
podlegające forbearance3 0543 144

KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM PODLEGAJĄCE FORBEARANCE WEDŁUG TYPU PRODUKTUWARTOŚĆ BILANSOWA
31.12.201731.12.2016
   
Kredyty i pożyczki udzielone klientom podlegające forbearance brutto4 1374 132
kredyty gospodarcze4312 262
kredyty mieszkaniowe1 4161 563
kredyty konsumpcyjne290307
Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek udzielonych klientom podlegających forbearance(1 083)(988)
   
Kredyty i pożyczki udzielone klientom podlegające forbearance netto 3 054 3 144

 

KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM PODLEGAJĄCE FORBEARANCE WEDŁUG REGIONU GEOGRAFICZNEGO (BRUTTO)31.12.201731.12.2016
Polska4 0854 063
mazowiecki1 040700
wielkopolski346382
śląsko-opolski441497
małopolsko-świętokrzyski289323
pomorski269303
podlaski197278
łódzki321314
dolnośląski299308
kujawsko-pomorski386377
zachodnio-pomorski257337
lubelsko-podkarpacki230219
warmińsko-mazurski925
Ukraina5269
Razem 4 137 4 132

KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM PODLEGAJĄCE FORBEARANCE - EKSPOZYCJA GRUPY KAPITAŁOWEJ NA RYZYKO KREDYTOWEZAANGAŻOWANIE WEDŁUG WARTOŚCI BILANSOWEJ BRUTTO
31.12.201731.12.2016
Kredyty i pożyczki z rozpoznaną utratą wartości2 2292 250
Kredyty i pożyczki bez rozpoznanej utraty wartości, w tym:1 9081 882
nieprzeterminowane1 5901 520
przeterminowane318362
Razem brutto 4 137 4 132

Zmiana wartości bilansowych kredytów i pożyczek udzielonych klientom podlegających forbearance na początek i na koniec okresu.

ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK UDZIELONYCH KLIENTOM PODLEGAJĄCYCH FORBEARANCE NA POCZĄTEK I NA KONIEC OKRESU20172016
Wartość bilansowa netto na początek okresu3 1444 548
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości(95)19
Wartość brutto kredytów i pożyczek które przestały spełniać kryterium
forbearance w okresie
(700)(1 990)
Wartość brutto kredytów i pożyczek nowo ujętych w okresie1 3801 084
Inne zmiany/spłaty(662)(514)
Różnice kursowe(13)(3)
Wartość bilansowa netto na koniec okresu 3 054 3 144

KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM WEDŁUG WARTOŚCI BRUTTO PODLEGAJĄCE FORBEARANCE WEDŁUG STOSOWANYCH ZMIAN WARUNKÓW SPŁATYWARTOŚĆ BILANSOWA BRUTTO
31.12.201731.12.2016
Rozłożenie zadłużenia wymagalnego na raty2 3652 745
Zmiana formuły spłaty (raty annuitetowe, raty malejące)1 6711 867
Wydłużenie okresu kredytowania1 7001 431
Zmiana oprocentowania772600
Zmiana wysokości marży896536
Redukcja wierzytelności150114
Inne warunki7281

Dla danej ekspozycji kredytowej podlegającej forbearance może być zastosowana więcej niż jedna zmiana warunków spłaty.

Kwota ujętych przychodów z tytułu odsetek związanych z kredytami i pożyczkami udzielonymi klientom, które podlegały forbearance za okres zakończony 31 grudnia 2017 roku wynosiła 141 milionów PLN (za okres zakończony 31 grudnia 2016 roku wynosiła 161 milionów PLN).

Inwestycyjne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży podlegające forbearance

WARTOŚĆ EKSPOZYCJI PODLEGAJĄCYCH FORBEARANCE W PORTFELU INWESTYCYJNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DOSTĘPNYCH DO SPRZEDAŻY31.12.201731.12.2016
Dłużne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży brutto, w tym:43 44136 419
podlegające forbearance1 0501 303
Odpisy z tytułu utraty wartości dłużnych inwestycyjnych papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży, w tym:(249)(277)
podlegające forbearance(246)(274)
Inwestycyjne dłużne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży netto, w tym:43 19236 142
podlegające forbearance8041 029

INWESTYCYJNE PAPIERY WARTOŚCIOWE DOSTĘPNE DO SPRZEDAŻY PODLEGAJĄCE FORBEARANCE - EKSPOZYCJA BANKU NA RYZYKO KREDYTOWEZAANGAŻOWANIE WEDŁUG WARTOŚCI BILANSOWEJ BRUTTO
31.12.201731.12.2016
Inwestycyjne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży z rozpoznaną
utratą wartości
8191 303
Inwestycyjne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży bez rozpoznanej
utraty wartości
231-
Razem brutto1 0501 303

ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWYCH INWESTYCYJNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DOSTĘPNYCH DO SPRZEDAŻY PODLEGAJĄCYCH FORBEARANCE NA POCZĄTEK I NA KONIEC OKRESU20172016
Wartość bilansowa netto na początek okresu1 029350
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości (zmiana w okresie)28(221)
Wartość brutto inwestycyjnych papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży nowo ujętych w okresie-900
Inne zmiany/spłaty(253)-
Wartość bilansowa netto na koniec okresu 804 1 029

INWESTYCYJNE PAPIERY WARTOŚCIOWE WEDŁUG WARTOŚCI BRUTTO WEDŁUG STOSOWANYCH ZMIAN WARUNKÓW SPŁATY DLA FORBEARANCEWARTOŚĆ BILANSOWA BRUTTO
31.12.201731.12.2016
Rozłożenie zadłużenia wymagalnego na raty1 0501 204
Zmiana formuły spłaty1 050716
Wydłużenie okresu kredytowania1 050716
Zmiana oprocentowania819716
Zmiana wysokości marży819716
Redukcja wierzytelności133129

Ekspozycja na ryzyko kredytowe kontrahenta

Ryzyko kredytowe instytucji finansowych na rynku hurtowym

KONCENTRACJA RYZYKA KREDYTOWEGO – RYNEK MIĘDZYBANKOWY - ZAANGAŻOWANIE NA RYNKU MIĘDZYBANKOWYM NA 31.12.20171
KONTRAHENTRODZAJ INSTRUMENTURAZEM
KRAJRATINGLOKATA (WARTOŚĆ NOMINALNA)INSTRUMENTY POCHODNE (WYCENA RYNKOWA, W PRZYPADKU DODATNIEJ BEZ UWZGLĘDNIENIA ZABEZPIECZENIA)PAPIERY WARTOŚCIOWE (WARTOŚĆ NOMINALNA)
Kontrahent 1 Belgia BBB692(6)-692
Kontrahent 2 Niemcy AA592--592
Kontrahent 3 Belgia A480--480
Kontrahent 4 Polska A--400400
Kontrahent 5 Austria BBB396--396
Kontrahent 6 Chiny A332--332
Kontrahent 7 Instytucja ponadnarodowa AAA17016130316
Kontrahent 8 Szwecja AA19084-274
Kontrahent 9 Austria A209--209
Kontrahent 10 Francja A-171-171
Kontrahent 11 Polska A--150150
Kontrahent 12 Wielka Brytania AA-120-120
Kontrahent 13 USA A115--115
Kontrahent 14 USA AA-103-103
Kontrahent 15 Francja A-88-88
Kontrahent 16 Polska BBB1044-54
Kontrahent 17 Dania A50(3)-50
Kontrahent 18 Polska A-47-47
Kontrahent 19 Niemcy BBB-42-42
Kontrahent 20 Niemcy A-29-29

1 Bez uwzględnienia zaangażowania wobec Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego.

KONCENTRACJA RYZYKA KREDYTOWEGO – RYNEK MIĘDZYBANKOWY - ZAANGAŻOWANIE NA RYNKU MIĘDZYBANKOWYM NA 31.12.20161
KONTRAHENT  RODZAJ INSTRUMENTURAZEM
KRAJRATINGLOKATA (WARTOŚĆ NOMINALNA)INSTRUMENTY POCHODNE (WYCENA RYNKOWA, W PRZYPADKU DODATNIEJ BEZ UWZGLĘDNIENIA ZABEZPIECZENIA)PAPIERY WARTOŚCIOWE (WARTOŚĆ NOMINALNA)
Kontrahent 4 Polska A--900900
Kontrahent 69 Szwajcaria AA494--494
Kontrahent 1 Belgia BBB3987-405
Kontrahent 70 Szwajcaria AA397--397
Kontrahent 6 Luksemburg A323--323
Kontrahent 5 Austria BBB288--288
Kontrahent 71 Norwegia A167--167
Kontrahent 7 Luksemburg AAA-(19)155155
Kontrahent 14 USA AA-132-132
Kontrahent 72 Wielka Brytania A-110-110
Kontrahent 18 Polska A100(36)-100
Kontrahent 16 Polska BBB-65-65
Kontrahent20 Niemcy A-45-45
Kontrahent 40 Wielka Brytania A-40-40
Kontrahent 25 Francja A-38-38
Kontrahent 73 Polska BB-34-34
Kontrahent 23 Polska BRAK201-21
Kontrahent 56 Polska BB-12-12
Kontrahent 49 Wielka Brytania AAA-10-10
Kontrahent 29 Polska BBB-10-10

 

1 Bez uwzględnienia zaangażowania wobec Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego

Na 31 grudnia 2017 roku i 31 grudnia 2016 roku  Grupa Kapitałowa posiadała dostęp do dwóch izb rozliczeniowych (w jednej jako uczestnik pośredni, w drugiej bezpośredni), za pośrednictwem których rozliczała określone w rozporządzeniu EMIR (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z 4 lipca 2012 roku w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji wraz z powiązanymi rozporządzeniami delegowanymi i wykonawczymi) transakcje pochodne na stopę procentową z wybranymi kontrahentami krajowymi i zagranicznymi. W ujęciu nominalnym udział transakcji centralnie rozliczanych w przypadku IRS/OIS wyniósł 70% całego portfela transakcji IRS/OIS, w przypadku FRA – wszystkie transakcje były transakcjami przekazanymi do rozliczenia w izbach rozliczeniowych.

Na 31 grudnia 2017 roku Grupa Kapitałowa posiadała podpisane umowy ramowe na standardzie ISDA/ZBP z 22 bankami krajowymi oraz 66 bankami zagranicznymi i instytucjami kredytowymi oraz umowy zabezpieczające CSA/ZBP z 21 bankami krajowymi oraz 64 bankami zagranicznymi i instytucjami kredytowymi. Dodatkowo Grupa Kapitałowa była stroną 27 umów na transakcje repo (na standardzie GMRA/ZBP). Na 31 grudnia 2016 roku posiadała podpisane umowy ramowe na standardzie ISDA/ZBP z 23 bankami krajowymi oraz 62 bankami zagranicznymi i instytucjami kredytowymi oraz umowy zabezpieczające CSA/ZBP z 21 bankami krajowymi oraz 52 bankami zagranicznymi i instytucjami kredytowymi. Dodatkowo Grupa Kapitałowa była stroną 22 umów na transakcje repo (na standardzie GMRA/ZBP).

Ryzyko kredytowe instytucji finansowych na rynku pozahurtowym

Poza zaangażowaniem na rynku międzybankowym, Grupa Kapitałowa na 31 grudnia 2017 roku i 31 grudnia 2016 roku posiadała ekspozycje wobec instytucji finansowych na rynku pozahurtowym (np. udzielone kredyty, obligacje zakupione poza rynkiem międzybankowym).

Struktura ekspozycji powyżej 10 milionów PLN została zaprezentowana w poniższej tabeli:

2017Nominalna kwota zaangażowania Kraj siedziby kontrahenta
BilansowegoPozabilansowego
Kontrahent 2244-Polska
Kontrahent 2150-Polska
Kontrahent 82725Szwecja
Kontrahent 14-60USA

Dla porównania strukturę ekspozycji powyżej 10 milionów PLN na 31 grudnia 2016 roku prezentuje tabela poniżej:

2016 Nominalna kwota zaangażowaniaKraj siedziby kontrahenta
BilansowegoPozabilansowego
Kontrahent 4500-Polska
Kontrahent 2289-Polska
Kontrahent 2150-Polska
Kontrahent 8-20Dania
Kontrahent 14-60USA

 

Zarządzanie ryzykiem walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych

Grupa Kapitałowa w sposób szczególny analizuje portfel walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych. Grupa Kapitałowa na bieżąco monitoruje jakość tego portfela i analizuje ryzyko pogorszenia się jakości tego portfela. Obecnie jakość portfela pozostaje na akceptowanym poziomie. Grupa Kapitałowa uwzględnia ryzyko walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych w zarządzaniu adekwatnością kapitałową i kapitałem własnym.

Poniższe tabele prezentują analizę jakościową kredytów w CHF

KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM W CHF WEDŁUG METOD KALKULACJI ODPISÓW
(w przeliczeniu na PLN według kursu 1 CHF = 3,5672)
31.12.2017
Instytucje finansowePrzedsiębiorstwaGospodarstwa domoweRazem
Wyceniane według metody zindywidualizowanej, w tym:-113102215
ze stwierdzoną utratą wartości-10490194
Wyceniane według metody portfelowej, ze stwierdzoną utratą wartości-171 0411 058
Wyceniane według metody grupowej (IBNR)227023 27723 549
Kredyty i pożyczki udzielone klientom brutto240024 42024 822
Odpisy na ekspozycje wyceniane według metody
zindywidualizowanej, w tym:
-(51)(42)(93)
ze stwierdzoną utratą wartości-(51)(42)(93)
Odpisy na ekspozycje wyceniane według metody portfelowej-(14)(749)(763)
Odpisy na ekspozycje wyceniane według metody grupowej (IBNR)-(3)(49)(52)
Odpisy - razem-(68)(840)(908)
Kredyty i pożyczki udzielone klientom netto233223 58023 914

KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM W CHF WEDŁUG METOD KALKULACJI ODPISÓW
(w przeliczeniu na PLN według kursu 1 CHF = 4,1173)
31.12.2016
Instytucje finansowePrzedsiębiorstwaGospodarstwa domoweRazem
     
Wyceniane według metody zindywidualizowanej, w tym:-247166413
ze stwierdzoną utratą wartości-220137357
Wyceniane według metody portfelowej, ze stwierdzoną utratą wartości-261 1841 210
Wyceniane według metody grupowej (IBNR)536129 36129 727
     
Kredyty i pożyczki udzielone klientom brutto563430 71131 350
     
Odpisy na ekspozycje wyceniane według metody
zindywidualizowanej, w tym:
-(90)(64)(154)
ze stwierdzoną utratą wartości-(63)(64)(127)
Odpisy na ekspozycje wyceniane według metody portfelowej-(19)(793)(812)
Odpisy na ekspozycje wyceniane według metody grupowej (IBNR)-(2)(70)(72)
     
Odpisy - razem-(111)(927)(1 038)
     
Kredyty i pożyczki udzielone klientom netto552329 78430 312

 

KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM WYCENIANE WEDŁUG METODY GRUPOWEJ (IBNR)31.12.2017
PLNCHFPozostałe waluty
Kredyty i pożyczki udzielone klientom brutto162 28123 54914 848
przeterminowane3 715512830
nieprzeterminowane158 56623 03714 018
Odpis na ekspozycje wyceniane według metody grupowej (IBNR)(518)(52)(150)
przeterminowane(138)(27)(11)
nieprzeterminowane(380)(25)(139)
Kredyty i pożyczki udzielone klientom netto161 76323 49714 698

KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM WYCENIANE WEDŁUG METODY GRUPOWEJ (IBNR)31.12.2016
PLNCHFPozostałe waluty
    
Kredyty i pożyczki udzielone klientom brutto147 63229 72717 516
przeterminowane3 149658510
nieprzeterminowane144 48329 06917 006
Odpis na ekspozycje wyceniane według metody grupowej (IBNR)(457)(72)(100)
przeterminowane(147)(35)(11)
nieprzeterminowane(310)(37)(89)
    
Kredyty i pożyczki udzielone klientom netto147 17529 65517 416

 

KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM WYCENIANE WEDŁUG METODY GRUPOWEJ (IBNR) PODLEGAJĄCE FORBEARANCE WEDŁUG WALUT31.12.2017
PLNCHFPozostałe waluty
Kredyty i pożyczki udzielone klientom brutto forbearance1 055397232
Odpis na ekspozycje wyceniane według metody grupowej (IBNR) forbearance(57)(14)(5)
Kredyty i pożyczki udzielone klientom podlegające forbearance netto998383227

KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM WYCENIANE WEDŁUG METODY GRUPOWEJ (IBNR) PODLEGAJĄCE FORBEARANCE WEDŁUG WALUT31.12.2016
PLNCHFPozostałe waluty
Kredyty i pożyczki udzielone klientom brutto forbearance941557162
Odpis na ekspozycje wyceniane według metody grupowej (IBNR) forbearance(33)(21)(7)
Kredyty i pożyczki udzielone klientom podlegające forbearance netto908536155

Na 31 grudnia 2017 roku średnie LTV dla portfela kredytów w CHF wyniosło 67,00% (na 31 grudnia 2016 roku: 82,7%) - w porównaniu do średniego LTV dla całego portfela wynoszącego 62,38% (na 31 grudnia 2016 roku: 69,5%).