Dywidenda

13 kwietnia 2017 roku, Zarząd PKO Banku Polskiego SA podejmując uchwałę, postanowił przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku rekomendację podziału zysku osiągniętego za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku w wysokości 2 888,3 mln PLN, wskazując na jego następujące przeznaczenie:

 • na kapitał zapasowy w kwocie 2 850,0 mln PLN,
 • na kapitał rezerwowy w kwocie 38,3 mln PLN.

Rekomendacja Zarządu w zakresie podziału zysku Banku za 2016 rok uzyskała pozytywną opinię Rady Nadzorczej Banku.

22 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku postanowiło dokonać podziału zysku Banku za rok obrotowy 2016, przeznaczając zysk zgodnie z rekomendacją Zarządu Banku na kapitały zapasowy i rezerwowy, bez przeznaczania kwot na wypłatę dywidendy. Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie podziału zysku za 2016 rok jest również spójna z zaleceniem KNF, która to zaleciła Bankowi zwiększenie funduszy własnych poprzez zatrzymanie przez PKO Bank Polski SA całości zysku wypracowanego w 2016 roku.

Polityka dywidendy

Polityka dywidendowa Banku oraz Grupy Kapitałowej Banku jest określona w „Zasadach zarządzania adekwatnością kapitałową i kapitałem własnym w PKO Banku Polskim SA oraz w Grupie Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA”.

Celem polityki dywidendowej Banku i Grupy Kapitałowej Banku jest optymalne kształtowanie struktury kapitałowej z uwzględnieniem zwrotu z kapitału i jego kosztu, potrzeb kapitałowych związanych z rozwojem, przy jednoczesnej konieczności zapewnienia odpowiedniego poziomu współczynników adekwatności kapitałowej.

Polityka dywidendowa zakłada stabilne realizowanie wypłat dywidend w długim terminie z zachowaniem zasady ostrożnego zarządzania Bankiem i Grupą Kapitałową Banku oraz możliwość realizowania wypłat z nadwyżki kapitału powyżej minimalnych wskaźników adekwatności kapitałowej wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa i wymogów regulacyjnych oraz określonego przez Komisję Nadzoru Finansowego dla celów wypłaty dywidendy przez Bank minimalnego poziomu współczynników kapitałowych.

Polityka dywidendowa uwzględnia czynniki związane z działalnością Banku i spółek Grupy Kapitałowej Banku, a w szczególności wymogi i rekomendacje nadzorcze w zakresie adekwatności kapitałowej.

Zalecenia KNF w zakresie wypłaty dywidendy za 2017 rok

24 listopada 2017 roku Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła stanowisko w sprawie polityki dywidendowej banków komercyjnych. Wskazane w stanowisku KNF kryteria wypłaty dywidendy w 2018 roku dla banków komercyjnych za 2017 rok są następujące:

KNF rekomenduje, by dywidendę mogły wypłacić jedynie banki spełniające jednocześnie poniższe kryteria:

 • nie realizujące programu naprawczego,
 • ocenione pozytywnie w ramach procesu badania i oceny nadzorczej (BION) - ocena końcowa BION nie gorsza niż 2,5,
 • posiadające poziom dźwigni finansowej (LR) na poziomie wyższym niż 5%,
 • posiadające współczynnik kapitału Tier 1 (T1) nie niższy niż wymagane minimum podwyższone o 1,5 p.p.: 6% +75%*add-on + wymóg połączonego bufora +1,5%,
 • posiadające łączny współczynnik kapitałowy (TCR) nie niższy niż wymagane minimum podwyższone o 1,5 p.p.: 8% + add-on + wymóg połączonego bufora + 1,5%.

KNF rekomenduje, by banki spełniające jednocześnie powyższe kryteria mogły wypłacić do 50% z wypracowanego w 2017 roku zysku.

KNF zarekomendowała, aby do 75% z wypracowanego zysku mogły wypłacić banki spełniające wszystkie powyższe kryteria, jak i wymóg w zakresie bufora zabezpieczającego na poziomie docelowym, tj. 2,5% całkowitej ekspozycji na ryzyko, natomiast do 100% banki spełniające wszystkie powyższe kryteria, z uwzględnieniem w ramach kryteriów kapitałowych, wrażliwości banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny.

Dodatkowo KNF wskazała, że banki zaangażowane w kredyty walutowe korygują stopę wypłaty dywidendy w oparciu o dwa dodatkowe kryteria:

 • Kryterium 1 (K1) – bazujące na udziale walutowych kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych w całym portfelu należności od sektora niefinansowego,
 • Kryterium 2 (K2) – bazujące na udziale kredytów mieszkaniowych walutowych udzielonych w latach 2007 i 2008 w portfelu walutowych kredytów mieszkaniowych gospodarstw domowych.

KNF zaleciła stosowanie odpowiednich korekt w zależności od wielkości posiadanego przez bank portfela:

 • Kryterium 1
  • banki z udziałem powyżej 10% - korekta stopy dywidendy o 20 p.p.
  • banki z udziałem powyżej 20% - korekta stopy dywidendy o 30 p.p.
  • banki z udziałem powyżej 30% - korekta stopy dywidendy o 50 p.p.
 • Kryterium 2
  • banki z udziałem powyżej 20% - korekta stopy dywidendy o 30 p.p.
  • banki z udziałem powyżej 50% - korekta stopy dywidendy o 50 p.p.

Wymagany dla Banku poziom współczynników kapitałowych do wypłaty do 75% z wypracowanego zysku, o których mowa w stanowisku KNF jest następujący:

 • na poziomie skonsolidowanym:
  • współczynnik kapitału T1 = 14,21%,
  • łączny współczynnik kapitałowy TCR = 16,36%.
 • na poziomie jednostkowym:
  • współczynnik kapitału T1 = 14,25%,
  • łączny współczynnik kapitałowy TCR = 16,41%.

Na 31 grudnia 2017 roku współczynniki wyniosły:

 • na poziomie skonsolidowanym:
  • współczynnik kapitału T1 = 16,50%,
  • łączny współczynnik kapitałowy TCR = 17,37%.
 • na poziomie jednostkowym:
  • współczynnik kapitału T1 = 18,62%,
  • łączny współczynnik kapitałowy TCR = 19,59%,
  • Kryterium 1 = 16,09%,
  • Kryterium 2 = 44,89%.

Po uwzględnieniu korekt stopy dywidendy o Kryteria 1 i 2, według danych na 31 grudnia 2017 roku Bank spełnia wymogi do wypłaty dywidendy do 25% zysku netto za 2017 rok.

Zgodnie z praktyką stosowaną przez KNF w latach  2015 i 2016, Bank spodziewa się otrzymania od  KNF indywidualnych rekomendacji w zakresie wypłaty dywidendy.