Sytuacja finansowa

Główne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej

Suma bilansowa Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA na koniec 2017 roku wyniosła 296,9 mld PLN, co oznacza wzrost o 4,0% r/r.

Główny wpływ na wzrost aktywów Grupy Kapitałowej miał wzrost wolumenu kredytów i pożyczek udzielonych klientom o 5,0 mld PLN r/r, środków w Banku Centralnym o 4,5 mld PLN r/r oraz papierów wartościowych o 2,7 mld PLN r/r.

Wzrost aktywów został sfinansowany w głównej mierze wzrostem zobowiązań wobec klientów o 13,7 mld PLN r/r oraz wzrostem zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych o 9,4 mld PLN r/r.

Struktura aktywów (w mld PLN)

Kredyty udzielone klientom

Na koniec 2017 roku wartość portfela kredytów i pożyczek udzielonych klientom Grupy Kapitałowej Banku wyniosła 205,7 mld PLN i wzrosła w ujęciu rocznym o 5,0 mld PLN.

Struktura rodzajowa kredytów i pożyczek udzielonych klientom netto (w mld PLN)

*łącznie z transakcjami z przyrzeczeniem odkupu, dłużnymi papierami wartościowymi oraz należnościami z tytułu leasingu finansowego

Struktura terminowa kredytów i pożyczek udzielonych klientom netto 

W strukturze rodzajowej portfela kredytowego netto główną pozycję stanowią kredyty mieszkaniowe (51,6% portfela na koniec 2017 roku), a ich wolumen w ciągu roku utrzymał się na stabilnym poziomie. Wzrost portfela kredytów mieszkaniowych złotowych został prawie w całości skonsumowany spadkiem wolumenu portfela kredytów mieszkaniowych walutowych, który pozostawał pod istotnym wpływem efektu kursowego. W 2017 roku odnotowano wzrost najbardziej dochodowych kredytów konsumpcyjnych o 1,4 mld PLN oraz kredytów gospodarczych o 3,6 mld PLN.

W strukturze terminowej kredytów i pożyczek udzielonych klientom dominującą rolę odgrywają kredyty długoterminowe (78,0% portfela), których wolumen wzrósł w stosunku do 2016 roku o 1 p.p. r/r, natomiast kredyty krótkoterminowe odnotowały ujemną dynamikę na poziomie -1 p.p. r/r i ich udział w strukturze wyniósł 22%.

Papiery wartościowe 

Na koniec 2017 roku portfel papierów wartościowych Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA wyniósł 54 mld PLN i odnotował wzrost o blisko 3 mld PLN w porównaniu do końca 2016 roku.

Portfel papierów wartościowych (w mld PLN)

W strukturze rodzajowej portfela dominowały dłużne papiery emitowane przez Skarb Państwa, których poziom wzrósł w 2017 roku o ponad 8 mld PLN, kosztem bonów pieniężnych NBP (spadek o 4,9 mld PLN r/r).

Zobowiązania wobec klientów

Zobowiązania klientów stanowią podstawowe źródło finansowania aktywów. Ich poziom na koniec 2017 roku wyniósł 218,8 mld PLN i od początku roku wzrósł o 13,8 mld PLN. W strukturze rodzajowej zobowiązań wobec klientów główną pozycję stanowią zobowiązania wobec ludności (69,1% portfela na koniec 2017 roku), przy wzroście udziału zobowiązań wobec podmiotów gospodarczych oraz zobowiązań wobec jednostek budżetowych.

W 2017 roku zmianie uległa struktura terminowa zobowiązań wobec klientów. Wartość zobowiązań o terminie zapadalności do 1 miesiąca włącznie wzrosła o 22,7 mld PLN i stanowiła 72% wszystkich zobowiązań wobec klientów na koniec 2017 roku. Dla pozostałych terminów wymagalności odnotowano spadek udziału związany z migracją środków pieniężnych z lokat terminowych na depozyty bieżące i do TFI.

Struktura rodzajowa zobowiązań wobec klientów (w mld PLN)

Finansowanie zewnętrzne

Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego SA jest aktywnym uczestnikiem rynku emisji dłużnych papierów wartościowych, zarówno krajowego, jak i międzynarodowego. Działania te mają na celu dywersyfikację źródeł finansowania działalności oraz dostosowanie ich do wymogów regulacyjnych.

Finansowanie zewnętrzne

Na koniec 2017 roku nastąpiła zmiana w strukturze źródeł finansowania. Znacznie spadł udział kredytów otrzymanych od monetarnych instytucji finansowych, które na 31.12.2017 roku wynosiły 2,8 mld PLN i spadły o 84,1% r/r, w efekcie znacznej przedterminowej spłaty linii kredytowej od Nordea Bank AB (publ). Jest ona elementem transakcji nabycia w 2014 roku przez PKO Bank Polski SA aktywów Grupy Nordea (otrzymana z przeznaczeniem na finansowanie portfela przejętego portfela kredytów hipotecznych).

Na koniec 2017 roku główną pozycję w przedmiotowych źródłach finansowania stanowiły emisje papierów wartościowych, których stan w stosunku do roku ubiegłego zwiększył się o 9,4 mld PLN tj. o 65,1%.

Spadek poziomu długoterminowych źródeł finansowania jest przede wszystkim efektem:

  • znacznej spłaty linii kredytowej od Nordea Bank AB,
  • wykorzystania opcji call pożyczki podporządkowanej w wysokości 224 mln CHF,

przy wzroście:

  • emisji euroobligacji własnych PKO Banku Polskiego SA w ramach otwartego w kwietniu 2017 roku programu EMTN w wysokości 750 mln EUR oraz 400 mln CHF,
  • emisji listów zastawnych i obligacji krótkoterminowych przez PKO Bank Hipoteczny SA, których stan na koniec 2017 roku w stosunku do ubiegłego roku zwiększył się odpowiednio o 5,6 mld PLN oraz o 1,1 mld PLN.

Na poziom zewnętrznych źródeł finansowania miały wpływ również bieżące spłaty rat pozostałych kredytów oraz efekt kursowy.

Szczegółowe informacje o emisjach przeprowadzonych przez Grupę Kapitałową PKO Banku Polskiego SA zostały opisane w nocie 35 Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku.

Informacje dotyczące segmentów działalności oraz informacje o obszarach geograficznych

Informacje dotyczące segmentów działalności

Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego SA prowadzi działalność biznesową w ramach segmentów oferujących określone produkty i usługi adresowane do określonych grup klientów. Sposób podziału segmentów biznesowych zapewnia spójność z modelem zarządzania sprzedażą i oferowania klientom kompleksowej oferty produktowej obejmującej zarówno tradycyjne produkty bankowe, jak również bardziej złożone produkty o charakterze inwestycyjnym oraz usługi świadczone przez spółki Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA. Przedstawiona poniżej nota segmentacyjna jest ujmowana w wewnętrznym systemie sprawozdawczym, tj. informacjach przekazywanych Zarządowi PKO Banku Polskiego SA, służących do oceny osiąganych wyników oraz alokacji zasobów. Prezentowane poniżej zestawienie wyników segmentów odzwierciedla wewnętrzną strukturę organizacyjną Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA.

Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego SA obejmuje trzy podstawowe segmenty: detaliczny, korporacyjny i inwestycyjny oraz centrum transferowe i pozostały:

1. Segment detaliczny oferuje pełen zakres obsługi osób prywatnych w ramach bankowości detalicznej i prywatnej oraz bankowości hipotecznej. Ponadto obejmuje transakcje dokonywane z osobami prawnymi, tj. małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Do produktów i usług oferowanych klientom tego segmentu należą m.in.: rachunki bieżące, rachunki oszczędnościowe, lokaty terminowe, usługi private banking, produkty inwestycyjno-ubezpieczeniowe, karty kredytowe i debetowe, usługi bankowości elektronicznej. W zakresie finansowania obejmuje kredyty konsumpcyjne, kredyty hipoteczne, w tym oferowane przez PKO Bank Hipoteczny SA, a także kredyty gospodarcze dla małych i średnich przedsiębiorstw, deweloperów, spółdzielni i zarządców nieruchomości oraz leasing i faktoring oferowany przez Grupę Kapitałową PKO Leasing SA. Wyniki segmentu detalicznego obejmują ponadto wyniki spółek: PKO TFI SA, PKO BP BANKOWY PTE SA, PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA, PKO Towarzystwo Ubezpieczeń SA, PKO BP Finat Sp. z o.o. oraz ZenCard Sp. z o.o.

2. Segment korporacyjny i inwestycyjny obejmuje transakcje dokonywane z dużymi klientami korporacyjnymi i instytucjami finansowymi. Segment ten obejmuje m.in. następujące produkty i usługi: prowadzenie rachunków bieżących i lokat terminowych, przechowywanie papierów wartościowych, produkty walutowe i pochodne, kredyty gospodarcze oraz leasing i faktoring oferowany przez Grupę Kapitałową PKO Leasing SA. W ramach tego segmentu PKO Bank Polski SA zawiera również samodzielnie lub w konsorcjum z innymi bankami umowy finansowania dużych projektów w formie kredytów oraz emisji nieskarbowych papierów wartościowych. Ponadto segment obejmuje działalność własną, tj. działalność inwestycyjną, działalność maklerską, transakcje międzybankowe, instrumentami pochodnymi i dłużnymi papierami wartościowymi. Wyniki segmentu korporacyjnego i inwestycyjnego obejmują także wyniki spółek prowadzących działalność na Ukrainie, przede wszystkim KREDOBANK SA oraz prowadzących działalność deweloperską i zarządzania nieruchomościami.

3. Centrum transferowe i pozostały obejmuje wynik z tytułu wewnętrznych rozliczeń cen transferowych funduszy, wynik długoterminowych źródeł finansowania, wynik pozycji zaklasyfikowanych do rachunkowości zabezpieczeń oraz wyniki nieprzypisane do pozostałych segmentów. Wewnętrzny transfer funduszy oparty jest o stawki transferowe bazujące na stopach rynkowych. Transakcje pomiędzy segmentami operacyjnymi odbywają się na normalnych, komercyjnych warunkach. Długoterminowe finansowanie zewnętrzne obejmuje emisje papierów wartościowych, w tym emisje listów zastawnych, zobowiązania podporządkowane oraz kredyty otrzymane od instytucji finansowych. W ramach tego segmentu prezentowane są wyniki spółki PKO Finance AB.

Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego SA zazwyczaj rozlicza transakcje między segmentami w taki sposób, jakby dotyczyły one podmiotów niepowiązanych – przy zastosowaniu wewnętrznych stawek rozliczeniowych. Transakcje pomiędzy segmentami odbywają się na normalnych, komercyjnych warunkach.

Zasady rachunkowości stosowane w raporcie segmentacyjnym są zgodne z zasadami rachunkowości opisanymi w nocie 3 niniejszego sprawozdania.

Prezentowane aktywa i zobowiązania segmentu są aktywami i zobowiązaniami operacyjnymi wykorzystywanymi przez segment w działalności operacyjnej. Wartości aktywów i zobowiązań oraz przychodów i kosztów dla poszczególnych segmentów oparte są o wewnętrzne informacje zarządcze. Poszczególnym segmentom przypisano aktywa i zobowiązania oraz związane z tymi aktywami i zobowiązaniami przychody i koszty.

Obciążenie z tytułu podatku dochodowego w zakresie prezentacji wyniku oraz aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego, należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego, zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego oraz rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w zakresie prezentacji sprawozdania z sytuacji finansowej zostały ujęte na poziomie Grupy.

W poniższych tabelach przedstawione zostały dane dotyczące przychodów i wyników poszczególnych segmentów operacyjnych Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2017 roku oraz 31 grudnia 2016 roku, a także aktywów i zobowiązań na 31 grudnia 2017 roku oraz na 31 grudnia 2016 roku.

ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2017 ROKUDziałalność kontynuowana
Segment detalicznySegment korporacyjny i inwestycyjnyCentrum transferowe i pozostałyDziałalność ogółem Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA
     
Wynik z tytułu odsetek6 9751 4032288 606
Wynik z tytułu prowizji i opłat2 373602(6)2 969
Wynik pozostały44944891988
Wynik na operacjach finansowych546354
Wynik z pozycji wymiany21319742452
Przychody z tytułu dywidend-12-12
Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto20521946470
Przychody/koszty na rzecz klientów wewnętrznych26(26)--
Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości i rezerw(1 085)(535)-(1 620)
Ogólne koszty administracyjne, w tym:(4 767)(881)(136)(5 784)
amortyzacja(727)(117)-(844)
Podatek od niektórych instytucji finansowych(710)(251)29(932)
Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach---22
Zysk segmentu brutto3 2357862064 249
Podatek dochodowy (obciążenie podatkowe)---(1 140)
Zyski i straty udziałowców niesprawujących kontroli---5
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej3 2357862063 104

31 GRUDNIA 2017 ROKUDziałalność kontynuowana
 Segment detalicznySegment korporacyjny i inwestycyjnyCentrum transferowe i pozostałyDziałalność ogółem Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA
Aktywa161 380128 1515 612295 143
Aktywa niealokowane---1 769
Suma aktywów161 380128 1515 612296 912
Zobowiązania172 24059 18128 611260 032
Zobowiązania niealokowane---624
Suma zobowiązań172 24059 18128 611260 656

ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2016 ROKUDziałalność kontynuowana
Segment detalicznySegment korporacyjny i inwestycyjnyCentrum transferowe i pozostałyDziałalność ogółem Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA
     
Wynik z tytułu odsetek6 5851 203(33)7 755
Wynik z tytułu prowizji i opłat2 141555(3)2 693
Wynik pozostały3575244611 342
Wynik na operacjach finansowych10102398510
Wynik z pozycji wymiany26617562503
Przychody z tytułu dywidend-10-10
Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto552631319
Przychody/koszty na rzecz klientów wewnętrznych26(26)--
Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości i rezerw(1 088)(535)-(1 623)
Ogólne koszty administracyjne, w tym:(4 685)(905)-(5 590)
amortyzacja(706)(95)-(801)
Podatek od niektórych instytucji finansowych(606)(228)5(829)
Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach---35
Zysk segmentu brutto2 7046144303 783
Podatek dochodowy (obciążenie podatkowe)---(907)
Zyski i straty udziałowców niesprawujących kontroli---2
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej2 7046144302 874

31 GRUDNIA 2016 ROKUDziałalność kontynuowana
Segment detalicznySegment korporacyjny i inwestycyjnyCentrum transferowe i pozostałyDziałalność ogółem Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA
     
Aktywa157 417122 2964 071283 784
Aktywa niealokowane---1 789
Suma aktywów157 417122 2964 071285 573
Zobowiązania168 47648 89935 293252 668
Zobowiązania niealokowane---336
Suma zobowiązań168 47648 89935 293253 004

Informacja o obszarach geograficznych

Jako uzupełniający, Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego SA stosuje podział na obszary geograficzne. Działalność Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA prowadzona jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz na terenie Ukrainy przez Grupę Kapitałową KREDOBANK SA, "Inter-Risk Ukraina" Spółkę z dodatkową odpowiedzialnością i Finansową Kompanię "Prywatne Inwestycje" Sp. z o.o., jak również na terenie Szwecji przez spółki zależne: PKO Finance AB oraz PKO Leasing Sverige AB, na terenie Irlandii przez spółkę zależną: ROOF Poland Leasing 2014 DAC, na terenie Republiki Federalnej Niemiec przez oddział korporacyjny PKO Banku Polskiego SA (PKO Bank Polski Niederlassung Deutschland) oraz przez oddział korporacyjny na terenie Republiki Czeskiej. Dla celów prezentacyjnych wyniki spółek prowadzących działalność na terenie Szwecji oraz wyniki oddziałów działających na terenie Niemiec i Czech, które z punktu widzenia skali działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA nie są znaczące, ujęto w segmencie Polska.

ZA OKRES ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2017 ROKUPolskaUkrainaRazem
Wynik z tytułu odsetek8 4531538 606
Wynik z tytułu prowizji i opłat2 915542 969
Wynik pozostały97513988
Ogólne koszty administracyjne(5 660)(124)(5 784)
Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości i rezerw(1 595)(25)(1 620)
Podatek od niektórych instytucji finansowych(932)-(932)
Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach--22
Zysk brutto4 156714 249
Podatek dochodowy (obciążenie podatkowe)--(1 140)
Zyski i straty udziałowców niesprawujących kontroli--5
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej4 156713 104

31 GRUDNIA 2017 ROKUPolskaUkrainaRazem
Aktywa, w tym:295 1331 779296 912
niefinansowe aktywa trwałe6 249946 343
aktywa z tytułu odroczonego podatku oraz należność z tytułu bieżącego podatku dochodowego1 76451 769
Zobowiązania259 0481 608260 656

ZA OKRES ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2016 ROKUPolskaUkrainaRazem
Wynik z tytułu odsetek7 6181377 755
Wynik z tytułu prowizji i opłat2 649442 693
Wynik pozostały1 34021 342
Ogólne koszty administracyjne(5 481)(109)(5 590)
Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości i rezerw(1 589)(34)(1 623)
Podatek od niektórych instytucji finansowych(829)-(829)
Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach--35
Zysk brutto3 708403 783
Podatek dochodowy--(907)
Zyski i straty udziałowców niesprawujących kontroli--2
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej3 708402 874

31 GRUDNIA 2016 ROKUPolskaUkrainaRazem
Aktywa, w tym:283 8611 712285 573
niefinansowe aktywa trwałe6 685836 768
aktywa z tytułu odroczonego podatku oraz należność z tytułu bieżącego podatku dochodowego1 78091 789
Zobowiązania251 4441 560253 004

  

  

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

 Nota31.12.201731.12.2016
AKTYWA   
Kasa, środki w Banku Centralnym1917 81013 325
Należności od banków205 2335 345
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu z wyłączeniem pochodnych instrumentów finansowych21431326
Pochodne instrumenty finansowe222 5982 901
Instrumenty finansowe przy początkowym ujęciu wyznaczone jako wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat248 15713 937
Kredyty i pożyczki udzielone klientom25205 628200 606
Inwestycyjne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży2643 67536 676
Inwestycyjne papiery wartościowe utrzymywane do terminu zapadalności271 812466
Inwestycje w jednostki stowarzyszone i wspólne przedsięwzięcia41393386
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży2813814
Zapasy29186260
Wartości niematerialne303 2423 422
Rzeczowe aktywa trwałe302 9153 086
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 210
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego171 7671 779
Inne aktywa312 9253 034
    
SUMA AKTYWÓW 296 912285 573
    
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY   
Zobowiązania   
Zobowiązania wobec Banku Centralnego 64
Zobowiązania wobec banków324 55819 208
Pochodne instrumenty finansowe222 7404 198
Zobowiązania wobec klientów33218 800205 066
Zobowiązania z tytułu działalności ubezpieczeniowej342 9992 944
Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych3523 93214 493
Zobowiązania podporządkowane361 7202 539
Pozostałe zobowiązania375 0623 987
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 588305
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego173631
Rezerwy38215229
    
SUMA ZOBOWIĄZAŃ 260 656253 004
    
Kapitał własny   
Kapitał zakładowy391 2501 250
Pozostałe kapitały3932 23628 701
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych39(257)(221)
Niepodzielony wynik finansowy39(66)(19)
Wynik okresu bieżącego393 1042 874
Kapitał przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej3936 26732 585
Udziały niekontrolujące39(11)(16)
    
KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM 36 25632 569
SUMA ZOBOWIĄZAŃ I KAPITAŁU WŁASNEGO 296 912285 573
    
Łączny współczynnik kapitałowy7117,37%15,81%
Wartość księgowa (w mln PLN) 36 25632 569
Liczba akcji (w mln) 1 2501 250
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 29,0026,05
Rozwodniona liczba akcji (w mln) 1 2501 250
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 29,0026,05
   

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2017 ROKUKapitał zakładowyPozostałe kapitałyRóżnice
kursowe z
przeliczenia
jednostek
zagranicznych
Niepodzielony
wynik
finansowy
Wynik
okresu
bieżącego
Kapitał
przypisany
akcjonariuszom
jednostki
dominującej,
razem
Udziały
niekontrolujące
Kapitał
własny
ogółem
  Kapitały rezerwoweInne dochody całkowiteRazem
pozostałe
kapitały
      
  Kapitał
zapasowy
Fundusz
ogólnego
ryzyka
bankowego
Pozostałe kapitały rezerwoweUdział w
innych
dochodach
całkowitych
jednostek
stowarzyszonych
i wspólnych
przedsięwzięć
Aktywa
finansowe
dostępne
do
sprzedaży
Zabezpieczenie
przepływów
pieniężnych
Zyski i straty aktuarialne       
                
                
1 stycznia 2017 roku1 25024 4911 0703 607(1)(347)(109)(10)28 701(221)(19)2 87432 585(16)32 569
Przeniesienie wyniku z lat ubiegłych----------2 874(2 874)---
Dochody całkowite razem, w tym:----1619(7)1614(36)-3 1043 68253 687
Zysk netto-----------3 1043 10453 109
Inne dochody całkowite----1619(7)1614(36)--578-578
Transfer zysku z przeznaczeniem na kapitały rezerwowe-2 883-38----2 921-(2 921)----
31 grudnia 2017 roku1 25027 3741 0703 645-272(116)(9)32 236(257)(66)3 10436 267(11)36 256

ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2016 ROKUKapitał zakładowyPozostałe kapitałyRóżnice
kursowe z
przeliczenia
jednostek
zagranicznych
Niepodzielony
wynik
finansowy
Wynik
okresu
bieżącego
Kapitał
przypisany
akcjonariuszom
jednostki
dominującej,
razem
Udziały
niekontrolujące
Kapitał
własny
ogółem
  Kapitały rezerwoweInne dochody całkowiteRazem
pozostałe
kapitały
      
  Kapitał
zapasowy
Fundusz
ogólnego
ryzyka
bankowego
Pozostałe
kapitały
rezerwowe
Udział w
innych
dochodach
całkowitych
jednostek
stowarzyszonych
i wspólnych
przedsięwzięć
Aktywa
finansowe
dostępne do
sprzedaży
Zabezpieczenie
przepływów
pieniężnych
Zyski i
straty
aktuarialne
       
                
1 stycznia 2016 roku1 25020 7111 0703 536-171(58)(12)25 418(217)1 2222 61030 283(18)30 265
Przeniesienie wyniku z lat ubiegłych----------2 610(2 610)---
Dochody całkowite razem, w tym:----(1)(518)(51)2(568)(4)-2 8742 30222 304
Zysk netto-----------2 8742 87422 876
Inne dochody całkowite----(1)(518)(51)2(568)(4)--(572)-(572)
Transfer zysku z przeznaczeniem na kapitały rezerwowe-3 780-71----3 851-(3 851)----
31 grudnia 2016 roku1 25024 4911 0703 607(1)(347)(109)(10)28 701(221)(19)2 87432 585(16)32 569
     

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

 Nota20172016
    
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej   
Zysk brutto 4 2493 783
Korekty razem: 13 5003 313
Amortyzacja 844801
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej47(117)(186)
Odsetki i dywidendy47(465)(236)
Zmiana stanu:   
należności od banków47700325
instrumentów finansowych przy początkowym ujęciu wyznaczonych jako
wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat
oraz aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu
 5 6751 674
pochodnych instrumentów finansowych (1 155)1 020
kredytów i pożyczek udzielonych klientom47(4 844)(3 822)
innych aktywów, zapasów oraz aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży4745(1 311)
zobowiązań wobec banków47(1 202)(3 042)
zobowiązań wobec klientów4715 3378 592
zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych47(1 119)443
rezerw i odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości47(172)(291)
pozostałych zobowiązań oraz zobowiązań z tytułu działalności ubezpieczeniowej471 1241 101
Zapłacony podatek dochodowy (972)(918)
Inne korekty47(179)(837)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 17 7497 096
    
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej   
Wpływy z działalności inwestycyjnej 96 66350 580
Zbycie i odsetki od inwestycyjnych papierów wartościowych 96 41550 294
Zbycie jednostek zależnych -134
Zbycie wartości niematerialnych, rzeczowych aktywów trwałych oraz aktywów do zbycia 224131
Inne wpływy inwestycyjne (dywidendy) 2421
Wydatki z działalności inwestycyjnej (103 557)(59 536)
Nabycie jednostki zależnej, po potrąceniu nabytych środków pieniężnych (47)(571)
Podwyższenie kapitału jednostki stowarzyszonej (23)(1)
Nabycie inwestycyjnych papierów wartościowych (102 862)(58 208)
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (625)(756)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (6 894)(8 956)
    
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej   
Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych3517 8367 807
Wpływy z tytułu emisji obligacji podporządkowanych361 700-
Umorzenie/wykup dłużnych papierów wartościowych35(7 278)(4 747)
Spłata zobowiązania z tytułu pożyczki podporządkowanej36(880)-
Spłata zobowiązania z tytułu emisji obligacji podporządkowanych36(1 656)-
Zaciągnięcie kredytów i pożyczek 311460
Spłata kredytów i pożyczek32;33(15 360)(485)
Spłata odsetek od zobowiązań długoterminowych (494)(473)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (5 821)2 562
Przepływy pieniężne netto 5 034702
w tym z tytułu różnic kursowych od środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (366)135
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 17 96617 264
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu4723 00017 966