Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

 Nota31.12.201731.12.2016
AKTYWA   
Kasa, środki w Banku Centralnym1917 81013 325
Należności od banków205 2335 345
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu z wyłączeniem pochodnych instrumentów finansowych21431326
Pochodne instrumenty finansowe222 5982 901
Instrumenty finansowe przy początkowym ujęciu wyznaczone jako wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat248 15713 937
Kredyty i pożyczki udzielone klientom25205 628200 606
Inwestycyjne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży2643 67536 676
Inwestycyjne papiery wartościowe utrzymywane do terminu zapadalności271 812466
Inwestycje w jednostki stowarzyszone i wspólne przedsięwzięcia41393386
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży2813814
Zapasy29186260
Wartości niematerialne303 2423 422
Rzeczowe aktywa trwałe302 9153 086
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 210
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego171 7671 779
Inne aktywa312 9253 034
    
SUMA AKTYWÓW 296 912285 573
    
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY   
Zobowiązania   
Zobowiązania wobec Banku Centralnego 64
Zobowiązania wobec banków324 55819 208
Pochodne instrumenty finansowe222 7404 198
Zobowiązania wobec klientów33218 800205 066
Zobowiązania z tytułu działalności ubezpieczeniowej342 9992 944
Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych3523 93214 493
Zobowiązania podporządkowane361 7202 539
Pozostałe zobowiązania375 0623 987
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 588305
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego173631
Rezerwy38215229
    
SUMA ZOBOWIĄZAŃ 260 656253 004
    
Kapitał własny   
Kapitał zakładowy391 2501 250
Pozostałe kapitały3932 23628 701
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych39(257)(221)
Niepodzielony wynik finansowy39(66)(19)
Wynik okresu bieżącego393 1042 874
Kapitał przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej3936 26732 585
Udziały niekontrolujące39(11)(16)
    
KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM 36 25632 569
SUMA ZOBOWIĄZAŃ I KAPITAŁU WŁASNEGO 296 912285 573
    
Łączny współczynnik kapitałowy7117,37%15,81%
Wartość księgowa (w mln PLN) 36 25632 569
Liczba akcji (w mln) 1 2501 250
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 29,0026,05
Rozwodniona liczba akcji (w mln) 1 2501 250
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 29,0026,05