Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

 Nota20172016
    
Zysk netto (z uwzględnieniem udziałowców niesprawujących kontroli) 3 1092 876
Inne dochody całkowite 578(572)
Pozycje, które mogą być przeklasyfikowane do rachunku zysków i strat 577(574)
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych brutto23(8)(63)
Podatek17; 23112
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych netto23(7)(51)
Aktualizacja wartości aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży brutto 761(636)
Podatek17(142)118
Aktualizacja wartości aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży netto 619(518)
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych (36)(4)
Udział w innych dochodach całkowitych jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć 1(1)
Pozycje, które nie mogą być przeklasyfikowane do rachunku zysków i strat 12
Zyski i straty aktuarialne brutto 12
Zyski i straty aktuarialne netto 12
Dochody całkowite netto, razem 3 6872 304
Dochody całkowite netto, razem przypadające na: 3 6872 304
akcjonariuszy PKO Banku Polskiego SA 3 6822 302
udziałowców niesprawujących kontroli 52