Grupa PKO BP SA w skrócie

Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA

Grupa Kapitałowa Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego SA (Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego SA, Grupa Kapitałowa Banku) należy do największych instytucji finansowych w Polsce, a także jest jedną z największych grup finansowych Europy Środkowo – Wschodniej. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (PKO Bank Polski SA albo Bank), podmiot dominujący Grupy Kapitałowej Banku, jest największym bankiem komercyjnym w Polsce oraz wiodącym bankiem na rynku polskim pod względem skali działania, kapitałów własnych, kredytów, depozytów, liczby klientów oraz wielkości sieci dystrybucji. Grupa Kapitałowa Banku wyróżnia się na polskim rynku wysokimi wynikami finansowymi, które zapewniają jej stabilny i bezpieczny rozwój.

PKO Bank Polski SA jest bankiem uniwersalnym obsługującym osoby fizyczne, prawne oraz inne podmioty będące osobami krajowymi i zagranicznymi.

Poza działalnością ściśle bankową oraz działalnością maklerską Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego SA oferuje szereg usług specjalistycznych w zakresie leasingu, faktoringu, funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych i ubezpieczeń oraz usług agenta transferowego, outsourcingu specjalistów IT i wsparcia w zakresie prowadzenia działalności przez inne podmioty, prowadzi działalność deweloperską i zarządza nieruchomościami, a także poprzez oddziały w Niemczech i Czechach oraz podmioty zależne na Ukrainie prowadzi działalność bankową oraz świadczy usługi finansowe poza granicami Polski.

Przez cały okres działalności Grupa Kapitałowa Banku systematycznie buduje prestiż marki, a z usług Banku korzystało i korzysta wiele pokoleń Polaków. Długa tradycja i zaufanie klientów stanowią ważny element identyfikacji Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA, dlatego konsekwentnie podejmowane są działania w celu ugruntowania jej postrzegania jako grupy instytucji:

  • bezpiecznych, silnych i konkurencyjnych,
  • nowoczesnych i innowacyjnych, przyjaznych dla klientów i sprawnie zarządzanych,
  • społecznie odpowiedzialnych oraz dbających o rozwój świadomości kulturowej Polaków.

Mimo silnej konkurencji rynkowej Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego SA skutecznie rozwija działalność nie tylko w swoim tradycyjnym obszarze działalności – bankowości detalicznej. Jest również liderem w obsłudze klientów korporacyjnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw (zwłaszcza w zakresie finansowania ich działalności) oraz rynku usług finansowych oferowanych gminom, powiatom, województwom i sektorowi budżetowemu. Jest też najbardziej liczącym się organizatorem emisji obligacji komunalnych.

Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego SA posiada wiodące udziały w polskim rynku bankowym depozytów (17,9%) i kredytów (17,7%), w rynku leasingowym (12,0%) oraz rynku funduszy inwestycyjnych niededykowanych (17,2%). PKO Bank Polski SA jest liderem pod względem liczby prowadzonych rachunków bieżących i kart płatniczych.

Wysokie standardy w zakresie obsługi klientów oraz skuteczne procedury oceny ryzyka kredytowego umożliwiły Grupie Kapitałowej Banku zwiększenie w 2017 roku portfela kredytowego netto do poziomu 206 mld PLN. Zobowiązania wobec klientów osiągnęły na koniec 2017 roku łączny poziom 219 mld PLN.

W 2017 roku Grupa Kapitałowa Banku kontynuowała działania w zakresie zwiększenia efektywności sieci dystrybucji. Na koniec 2017 roku największa w kraju sieć oddziałów PKO Banku Polskiego SA obejmowała 1 192 oddziały oraz 745 agencji. Klienci Banku mogą korzystać z systematycznie wzbogacanych usług bankowości

elektronicznej, oferowanych pod marką iPKO i w ramach konta Inteligo oraz płatności mobilnych – IKO. Do dyspozycji klientów PKO Banku Polskiego SA pozostaje rozwinięta sieć bankomatów, która na koniec 2017 roku liczyła 3 190 urządzeń.

Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego SA należy do największych pracodawców w Polsce. Na koniec 2017 roku zatrudnienie w Grupie Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA wynosiło ponad 28 tys. etatów. Kompleksowa oferta szkoleniowo - edukacyjna służy budowaniu profesjonalnego i lojalnego zespołu pracowników, który świadczy o wysokiej jakości standard obsługi klientów oraz osiąga wysokie efekty pracy.

Wyrazem społecznej odpowiedzialności Banku jest działalność Fundacji PKO Banku Polskiego SA na rzecz dobra publicznego.

Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego SA w latach 2013-2017

 20172016201520142013
Sprawozdanie z sytuacji finansowej (w mln PLN)     
Suma bilansowa296 912285 573266 940248 701199 231
Kapitał własny36 25632 56930 26527 61625 154
Kredyty i pożyczki udzielone klientom205 628200 606190 414179 497149 623
Zobowiązania wobec klientów218 800205 066195 759174 387151 904
Rachunek zysków i strat (w mln PLN)     
Zysk netto3 1042 8742 6103 2543 230
Wynik z tytułu odsetek8 6067 7557 0297 5236 722
Wynik z tytułu prowizji i opłat2 9692 6932 8512 9343 006
Wynik pozostały9881 342786690979
Wynik na działalności biznesowej12 56311 79010 66511 14710 707
Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości i rezerw-1 620-1 623-1 476-1 899-2 038
Ogólne koszty administracyjne-5 784-5 590-6 036-5 245-4 623
Wskaźniki finansowe     
ROA netto1,1%1,1%1,0%1,4%1,6%
ROE netto9,0%9,1%9,0%12,4%13,2%
C/I46,0%47,4%56,6%47,1%43,2%
Marża odsetkowa3,3%3,2%3,0%3,6%3,7%
Udział kredytów z rozpoznaną utratą wartości5,5%5,9%6,6%6,9%8,2%
Koszt ryzyka-0,71%-0,75%-0,72%-0,96%-1,31%
Łączny współczynnik kapitałowy17,37%15,81%14,61%12,96%13,58%
Liczba klientów PKO Banku Polskiego SA (w tys.)9 4989 1998 9828 8948 451
Ludność (w tys.)9 0448 7568 5388 4318 024
Małe i średnie przedsiębiorstwa (tys.)439429430449415
Klienci korporacyjni (w tys.)1515141412
Dane operacyjne     
Liczba oddziałów PKO Banku Polskiego SA (w szt.)1 1921 2381 2781 3191 186
Liczba zatrudnionych (w etatach)28 44329 16328 94428 74927 093
Liczba rachunków bieżących w Banku (w tys. szt.)7 1346 8506 6216 6606 318
Informacje o akcjach     
Kapitalizacja giełdowa (w mln PLN)55 38835 17534 16344 70049 275
Liczba akcji (w mln szt.)1 2501 2501 2501 2501 250
Cena akcji (w PLN)44,3128,1427,3335,7639,42
Dywidenda na 1 akcję (w PLN) (wypłacona w danym roku z zysku za rok poprzedni)0,000,000,000,751,80