Notowania akcji

W 2017 roku podobnie jak w latach ubiegłych Bank koncentrował się na konsekwentnym osiąganiu atrakcyjnych dla inwestorów wyników biznesowych i dostosowaniu modelu działania do nowego otoczenia rynkowego, tak aby zapewnić zwrot na kapitale powyżej jego kosztu, a tym samym budować wartość dla akcjonariuszy.

Kurs i obroty akcjami PKO Banku Polskiego w okresie 31.12.2009 - 29.12.2017

Zmiana kursu akcji PKO Banku Polskiego na tle indeksu WIG20 w okresie 01.01.2005-29.12.2017 (31.12.2004=100%)

Na koniec 2017 roku PKO Bank Polski SA był najcenniejszą spółką na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Kapitalizacja Banku przekroczyła poziom 55 mld zł.

W 2017 roku kurs akcji PKO Banku Polskiego SA wzrósł o 57,5% i na koniec 2017 roku wyniósł 44,3 PLN, podczas gdy indeksy WIG20 oraz WIG Banki wzrosły odpowiednio o 26,4% oraz o 35,4%.

Na takie kształtowanie się kursów akcji banków na GPW w Warszawie, w tym kursu akcji PKO Banku Polskiego SA, oddziaływały głównie:

  • czynniki regulacyjne - w szczególności planowane regulacyjne rozwiązania dotyczące kredytobiorców posiadających kredyty mieszkaniowe w CHF. Potwierdzeniem tego jest przykładowo podtrzymanie ratingu dla Banku przez agencję Moody’s. Jako przyczynę agencja podała bardziej klarowne propozycje legislacyjne w tym zakresie oraz niższe potencjalne koszty związane z projektem. W efekcie zmniejszenie negatywnego wpływu nowych propozycji rozwiązań kwestii hipotek walutowych na koszty banków sprzyjało wzrostowi wycen banków, 
  • czynniki rynkowe – w szczególności wysoki wzrost gospodarczy i dobre postrzeganie sektora bankowego przez inwestorów. Notowania wspierały również dobre wyniki finansowe osiągane przez banki oraz przewidywane w kolejnych latach podwyżki stóp. W ciągu ubiegłego roku wzrastał także prognozowany przez analityków poziom wyniku Banku.

Kurs akcji PKO Banku Polskiego SA i kapitalizacja na tle banków konkurencyjnych

Zmiana kursu akcji PKO Banku Polskiego na tle kursów akcji banków konkurencyjnych w okresie 01.01.2010-29.12.2017 (31.12.2009=100%)