Rachunek zysków i strat - PKO BP

W 2017 roku PKO Bank Polski SA zrealizował zysk netto w wysokości 2 774 mln PLN (-3,9% r/r, tj. niższy o 114 mln PLN), na co główny wpływ miał niższy wynik z operacji finansowych oraz gorszy wynik z tytułu odpisów częściowo zrekompensowany wyższymi wynikami z tytułu odsetek i prowizji.

W rachunku wyników PKO Banku Polskiego SA za 2017 rok wynik na działalności biznesowej wyniósł 11 246 mln PLN i był o 263 mln PLN, tj. 2,4% wyższy niż w 2016 roku, głównie w efekcie wzrostu wyniku z tytułu odsetek o 533 mln PLN r/r oraz wyniku z tytułu prowizji i opłat o 240 mln PLN r/r, przy spadku wyniku na operacjach finansowych o 458 mln PLN r/r.

Rachunek zysków i strat PKO Banku Polskiego SA (w mln PLN)

20172016Zmiana
(w mln PLN)
Zmiana
(w %)
Wynik z tytułu odsetek7 9017 368 5337,2%
Wynik z tytułu prowizji i opłat2 6872 447 2409,8%
Wynik pozostały 6581 168( 510)(43,7%)
Przychody z tytułu dywidend 135 162( 27)(16,7%)
Wynik z operacji finansowych 47 505( 458)(90,7%)
Wynik z pozycji wymiany 419 501( 82)(16,4%)
Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 57 0 57x
Wynik na działalności biznesowej11 24610 983 2632,4%
Ogólne koszty administracyjne(5 037)(5 034)( 3)0,1%
Podatek od niektórych instytucji finansowych( 894)( 820)( 74)9,0%
Wynik operacyjny netto5 3155 129 1863,6%
Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości i rezerw(1 530)(1 408)( 122)8,7%
Zysk brutto3 7853 721 641,7%
Podatek dochodowy(1 011)( 833)( 178)21,4%
Zysk netto2 7742 888( 114)(3,9%)

Po wyeliminowaniu z 2016 roku najistotniejszych zdarzeń jednorazowych, tj.:

 • rozliczenia transakcji przejęcia spółki Visa Europe Limited przez spółkę Visa Inc., w której PKO Bank Polski SA brał udział i z tego tytułu w wyniku Banku uwzględniono netto 339 mln PLN,
 • rozwiązanie odpisu na zaangażowanie w spółkę Qualia Development Sp. z. o.o. w wysokości 153 mln PLN, w związku z weryfikacją wartości godziwej zaangażowania, zysk netto w 2017 roku był 15,8% wyższy niż w 2016 roku.

Rachunek zysków i strat PKO Banku Polskiego SA (w mln PLN) po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych

20172016wyłączenia2016 po wyłączeniachZmiana
(w mln PLN)
Zmiana
(w %)
Wynik z tytułu odsetek7 9017 3687 368 5337,2%
Wynik z tytułu prowizji i opłat2 6872 4472 447 2409,8%
Wynik pozostały 6581 168 418 750( 92)(12,3%)
Przychody z tytułu dywidend 135 162 162( 27)(16,7%)
Wynik z operacji finansowych 47 505 418 87( 40)(46,0%)
Wynik z pozycji wymiany 419 501 501( 82)(16,4%)
Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 57 0 0 57x
Wynik na działalności biznesowej11 24610 983 41810 565 6816,4%
Ogólne koszty administracyjne(5 037)(5 034)(5 034)( 3)0,1%
Podatek od niektórych instytucji finansowych( 894)( 820)( 820)( 74)9,0%
Wynik operacyjny netto5 3155 129 4184 711 60412,8%
Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości i rezerw(1 530)(1 408) 153(1 561) 31(2,0%)
Zysk brutto3 7853 721 5713 150 63520,2%
Podatek dochodowy(1 011)( 833)( 79)( 754)( 257)34,2%
Zysk netto2 7742 888 4922 396 37815,8%

Wyniki z tytułu odsetek

Uzyskany w 2017 roku wynik odsetkowy wyniósł 7 901 mln PLN i był o 533 mln PLN wyższy niż w roku ubiegłym. Poprawa wyniku odsetkowego determinowana była wzrostem przychodów związanym z przyrostem portfela kredytowego i portfela papierów wartościowych przy nieznacznym wzroście kosztów finansowania.

Przychody odsetkowe (w mln PLN)

Przychody odsetkowe w 2017 roku wyniosły 10 075 mln PLN i w porównaniu z 2016 rokiem były wyższe o 6,2%, co jest w głównej mierze efektem wzrostu:

 • przychodów z tytułu kredytów i pożyczek udzielonych klientom (+352 mln PLN, tj. +4,5% r/r) – wzrost średniego oprocentowania portfela kredytów wynikający z pozytywnych zmian w strukturze kredytów (wzrost udziału najwyżej oprocentowanych kredytów konsumpcyjnych) oraz wzrost średniego wolumenu należności kredytowych, zrealizowany pomimo transferu znacznego portfela kredytów mieszkaniowych do Banku Hipotecznego (o wartości ok. 5,6 mld PLN w 2017 roku),
 • przychodów z tytułu papierów wartościowych o 137 mln PLN r/r determinowanego wzrostem wolumenu papierów wartościowych (głównie obligacji Skarbu Państwa) oraz wzrostem ich średniego oprocentowania w związku ze wzrostem udziału w portfelu papierów o dłuższych terminach zapadalności,
 • przy wzroście przychodów z tytułu pochodnych instrumentów zabezpieczających (+60 mln PLN r/r), głównie w efekcie wzrostu wolumenu i średniego oprocentowania transakcji zabezpieczających CIRS.

Koszty odsetkowe wyniosły w 2017 roku 2 174 mln PLN i w porównaniu z 2016 rokiem były wyższe o 2,8%, co było w głównej mierze efektem:

 • wzrostu kosztów z tytułu zobowiązań wobec klientów o 85 mln PLN r/r, wynikającego ze wzrostu kosztów depozytów klientów związanego ze wzrostem średniego wolumenu depozytów klientów i niższym ich średnim oprocentowaniem – efekt zmian w strukturze depozytów (wzrost udziału depozytów bieżących) oraz wyższymi kosztami finansowania pozyskanego od niemonetarnych instytucji finansowych,
 • wzrostu kosztów z tytułu zobowiązań wobec banków o 21 mln PLN, co jest związane ze wzrostem kosztów obsługi otrzymanych kredytów od monetarnych instytucji finansowych,
 • przy spadku kosztów premii od papierów wartościowych o 45 mln PLN.

W 2017 roku średnie oprocentowanie kredytów PKO Banku Polskiego SA wyniosło 4,2%, a średnie oprocentowanie depozytów ogółem ukształtowało się na poziomie 0,8%, wobec odpowiednio 4,1% i 0,8% w 2016 roku.

Marża odsetkowa wzrosła o ok. 0,1 p.p. r/r do poziomu 3,2% na koniec 2017 roku. Wzrostowi średnich aktywów o 2,3% r/r (gł. portfela papierów wartościowych i portfela należności udzielonych klientom) towarzyszył wzrost wyniku odsetkowego o 7,2%, wynikający głównie ze wzrostu przychodów odsetkowych od kredytów i papierów wartościowych (związanego ze wzrostami wolumenów i oprocentowania tych grup aktywów).

Średnie oprocentowanie kredytów

Wyniki z tytułu prowizji i opłat

Wynik prowizyjny w 2017 roku wyniósł 2 687 mln PLN i był wyższy w porównaniu do poprzedniego roku o 240 mln PLN.

Na poziom wyniku z tytułu prowizji i opłat w 2017 roku wpływ miały przede wszystkim następujące czynniki:

 • wyższy wynik z tytułu obsługi funduszy inwestycyjnych (116 mln PLN r/r), będący efektem większego zainteresowania klientów tą formą oszczędzania. To przełożyło się na wyższe przychody  z tytułu prowizji za zarządzanie i opłat za dystrybucję jednostek, przy wzroście wartości zarządzanych aktywów,
 • wyższy wynik z tytułu ubezpieczeń kredytów
  (45 mln PLN r/r), głównie w efekcie wzrostu sprzedaży produktów ubezpieczeniowych powiązanych z pożyczkami i kredytami konsumpcyjnymi,
 • wyższy wynik z działalności maklerskiej (46 mln PLN r/r), determinowany wzrostem prowizji z tytułu obrotu giełdowego, będącego efektem poprawy koniunktury na GPW – wartość obrotów Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego SA na rynku wtórnym akcji w 2017 roku stanowiła 14,7% obrotów rynku, dając Domowi Maklerskiemu na koniec 2017 roku I miejsce w rankingu biur maklerskich. Ponadto nastąpił wzrost przychodów z tytułu obsługi transakcji zrealizowanych na rynku pierwotnym oraz wzrost prowizji z tytułu pełnienia funkcji agenta emisji obligacji Skarbu Państwa w efekcie wzrostu zainteresowania klientów tą formą inwestowania,
 • wyższy wynik z tytułu kart płatniczych i kredytowych (26 mln PLN r/r), w efekcie większej liczby kart oraz wyższej transakcyjności bezgotówkowej,
 • wyższy wynik z tytułu udzielonych kredytów (23 mln PLN r/r), głównie kredytów konsumpcyjnych i mieszkaniowych,
 • niższy wynik z tytułu obsługi rachunków bankowych i pozostały (-18 mln PLN r/r), związany ze zmianą struktury rachunków klientów, którzy decydują się na rachunki o niższych opłatach za prowadzenie konta.

Wynik z tytułu prowizji i opłat (w mln PLN)

Wynik pozostały

Uzyskany w 2017 roku wynik pozostały wyniósł 658 mln PLN i był niższy od uzyskanego w 2016 roku o 510 mln PLN. Na poziom wyniku w 2017 roku wpływ miał przede wszystkim spadek wyniku na inwestycyjnych papierach wartościowych (-461 mln PLN r/r), determinowany rozliczeniem w czerwcu 2016 roku transakcji przejęcia spółki Visa Europe Limited przez spółkę Visa Inc., w której PKO Bank Polski SA brał udział; z tego tytułu w wyniku Banku uwzględniono 418 mln PLN.

Wynik pozostały (w mln PLN)

Ogólne koszty administracyjne

W 2017 roku ogólne koszty administracyjne wyniosły 5 037 mln PLN i były wyższe o 0,1% r/r. Ich poziom był determinowany w głównej mierze przez:

 • wzrost kosztów świadczeń pracowniczych o 64 mln PLN, tj. o 2,5%,
 • wzrost amortyzacji o 5 mln PLN, tj. o 0,7%,
 • spadek składek i wpłat na BFG o 57 mln PLN, tj. 12,4% (w tym 24 mln zł dot. obowiązkowej wpłaty przeznaczonej na wypłatę środków gwarantowanych deponentom z tyt. upadku Banku Spółdzielczego w Nadarzynie dokonanej 2016 roku),
 • spadek kosztów rzeczowych 10 mln PLN, tj. o 0,8%.

Efektywność działania PKO Banku Polskiego SA mierzona wskaźnikiem C/I w ujęciu rocznym ukształtowała się na poziomie 44,8% i poprawiła się o 1,0 p.p. r/r, za sprawą lepszego wyniku na działalności biznesowej (+2,4% r/r), przy wzroście kosztów administracyjnych (+0,1% r/r).

W 2017 roku Bank poniósł koszty w zakresie wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem w łącznej kwocie 138 mln zł, co stanowiło 2,7% ogólnych kosztów administracyjnych Banku.

Ogólne koszty administracyjne (w mln PLN)

Składowe wskaźnika C/I Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA

Wskaźnik C/I Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA

Wskaźnik C/I PKO Banku Polskiego

Podatek bankowy

Od lutego 2016 roku banki i inne instytucje finansowe zobowiązane są do zapłaty podatku od niektórych instytucji finansowych. Obciążenie PKO Banku Polskiego SA z tytułu tego podatku wyniosło w 2017 roku 894 mln PLN i wzrosło w stosunku do 2016 roku o 74 mln PLN, tj. o  9,0%.

Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości i rezerw

Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości i rezerw jest efektem kontynuowania konserwatywnej polityki PKO Banku Polskiego SA stosowanej do wyceny ryzyka kredytowego oraz wzrostu portfela kredytowego.

Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości i rezerw w 2017 roku wyniósł -1 530 mln PLN i był mniej korzystny o 121,7 mln PLN od uzyskanego w 2016 roku. Pogorszenie wyniku w 2017 roku nastąpiło na skutek zwiększenia odpisów na deprecjację papierów i majątku oraz pogorszenia wyniku na portfelu kredytów konsumpcyjnych.

Wskaźniki udziału kredytów z rozpoznaną utratą wartości oraz pokrycia kredytów z rozpoznaną utratą wartości na koniec 2017 roku wyniosły odpowiednio 5,6% (poprawa o 0,2 p.p. w stosunku do 2016 roku) i 65,9% (wzrost o 2,0 p.p. w stosunku do 2016 roku).

Koszt ryzykana koniec 2017 roku wyniósł 0,71% i w porównaniu do 2016 roku był korzystniejszy o 0,05 p.p. dzięki poprawie wyniku na kredytach gospodarczych i mieszkaniowych.

1 Obliczony poprzez podzielenie wyniku z tytułu odpisów aktualizacyjnych z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek udzielonych klientom za okres 12 m-cy zakończony 31 grudnia 2017 i 2016 przez średnie saldo kredytów i pożyczek udzielonych klientom brutto na początku i na końcu okresu sprawozdawczego oraz pośrednich okresów kwartalnych

Wynik z odpisów na należności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA (w mln PLN)