Podsumowanie wyników

Podstawowe dane finansowe Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA (w mln PLN)

20172016Zmiana
Zysk netto3 1042 8748,0% (r/r)
Wynik z tytułu odsetek8 6067 75511,0% (r/r)
Wynik z tytułu prowizji i opłat2 9692 69310,2% (r/r)
Wynik na działalności biznesowej*12 56311 7906,6% (r/r)
Koszty administracyjne-5 784-5 5903,5% (r/r)
Podatek od niektórych instytucji finansowych-932-82912,4% (r/r)
Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości i rezerw-1 620-1 623-0,2% (r/r)
Suma bilansowa296 912285 5734,0% (r/r)
Kapitały własne36 25632 56911,3% (r/r)
ROA netto1,1%1,1%0,0 p.p.
ROE netto9,0%9,1%-0,1 p.p.
C/I (wskaźnik kosztów do dochodów)**46,0%47,4%-1,4 p.p.
Marża odsetkowa3,3%3,2%0,1 p.p.
Udział kredytów z rozpoznaną utratą wartości5,5%5,9%-0,4 p.p.
Koszt ryzyka-0,71%-0,75%0,04 p.p.
Łączny współczynnik kapitałowy17,37%15,81%1,56 p.p.
Współczynnik kapitału Tier 116,50%14,51%1,99 p.p.

* Wynik na działalności biznesowej rozumiany jako wynik z działalności operacyjnej bez uwzględnienia ogólnych kosztów administracyjnych, podatku od niektórych instytucji finansowych oraz wyniku z tytułu odpisów aktualizaujących z tytułu utraty wartości i rezerw. 

** Koszty administracyjne do wyniku na działalności biznesowej.

Rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA (w mln PLN)

 20172016Zmiana
(w mln PLN)
Zmiana
(w %)
Przychody z tytułu odsetek10 9199 9659549,6%
Koszty z tytułu odsetek-2 313-2 210-1034,7%
Wynik z tytułu odsetek8 6067 75585111,0%
Przychody z tytułu prowizji i opłat3 9183 5793399,5%
Koszty z tytułu prowizji i opłat-949-886-637,1%
Wynik z tytułu prowizji i opłat2 9692 69327610,2%
Przychody z tytułu dywidend1210220,0%
Wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej844100,0%
Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych46506-460-90,9%
Wynik z pozycji wymiany452503-51-10,1%
Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto47031915147,3%
Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości i rezerw-1 620-1 6233-0,2%
Ogólne koszty administracyjne-5 784-5 590-1943,5%
Podatek od niektórych instytucji finansowych-932-829-10312,4%
Wynik z działalności operacyjnej4 2273 74847912,8%
Udział w zyskach i stratach jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach2235-13-37,1%
Zysk brutto4 2493 78346612,3%
Podatek dochodowy-1 140-907-23325,7%
Zysk netto (z uwzględnieniem udziałowców niesprawujących kontroli)3 1092 8762338,1%
Zyski i straty udziałowców niesprawujących kontroli5232,5x
Zysk netto3 1042 8742308,0%