Skonsolidowany rachunek zysków i strat

 Nota20172016
    
Przychody z tytułu odsetek710 9199 965
Koszty z tytułu odsetek7(2 313)(2 210)
Wynik z tytułu odsetek 8 6067 755
Przychody z tytułu prowizji i opłat83 9183 579
Koszty z tytułu prowizji i opłat8(949)(886)
Wynik z tytułu prowizji i opłat 2 9692 693
Przychody z tytułu dywidend91210
Wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej1084
Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych1146506
Wynik z pozycji wymiany12452503
Pozostałe przychody operacyjne13710649
Pozostałe koszty operacyjne13(240)(330)
Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 470319
Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości i rezerw14(1 620)(1 623)
Ogólne koszty administracyjne15(5 784)(5 590)
Podatek od niektórych instytucji finansowych16(932)(829)
Wynik z działalności operacyjnej 4 2273 748
Udział w zyskach i stratach jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach 2235
Zysk brutto 4 2493 783
Podatek dochodowy17(1 140)(907)
    
Zysk netto (z uwzględnieniem udziałowców niesprawujących kontroli) 3 1092 876
Zyski i straty udziałowców niesprawujących kontroli 52
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 3 1042 874
    
Zysk na jedną akcję18  
– podstawowy z zysku za okres (PLN) 2,482,30
– rozwodniony z zysku za okres (PLN) 2,482,30
Średnia ważona liczba akcji zwykłych w okresie (w mln) 1 2501 250
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych w okresie (w mln) 1 2501 250