Relacje inwestorskie

PKO Bank Polski SA regularnie kontaktuje się z inwestorami i analitykami rynku finansowego. W ramach relacji z rynkiem przedstawiciele Banku udzielają odpowiedzi na interesujące inwestorów i analityków pytania z szerokiego zakresu funkcjonowania Banku, wyników finansowych oraz sytuacji sektora bankowego. Ponadto Bank umożliwia kontakt w różnych preferowanych przez inwestorów i analityków formach.

Główne cele relacji inwestorskich

W 2017 roku działania Banku w zakresie relacji inwestorskich skupiały się w następujących obszarach:

 • umacnianiu wśród obecnych i potencjalnych inwestorów, analityków rynków finansowych oraz agencji ratingowych pozytywnego wizerunku PKO Banku Polskiego SA, jako spółki wiarygodnej i przejrzystej, przy zastosowaniu różnorodnych narzędzi komunikacji z rynkiem,
 • przekazywaniu wyczerpujących informacji o wynikach finansowych i działaniach Banku z uwzględnieniem zmian w otoczeniu rynkowym tak, aby umożliwić rzetelną ocenę bieżącej sytuacji i perspektyw Banku oraz prawidłową wycenę akcji spółki,
 • wykonywaniu obowiązków informacyjnych przez spółkę, jako emitenta papierów wartościowych wymaganych obowiązującymi przepisami prawa,
 • organizacji Walnych Zgromadzeń i obsługi informacyjnej akcjonariuszy Banku,
 • zapewnieniu współpracy Banku z właściwymi organami administracji rządowej, organizacjami i instytucjami rynku kapitałowego w związku z funkcjonowaniem Banku na publicznym rynku papierów wartościowych,
 • koordynacji prac i przygotowaniu oświadczenia w sprawie informacji niefinansowych.

Działania podjęte w 2017 roku

W ramach komunikacji z rynkiem w 2017 roku:

 • wyniki finansowe Banku i Grupy Kapitałowej Banku były po każdym kwartale prezentowane przez Zarząd Banku na spotkaniach z inwestorami i analitykami rynku kapitałowego oraz instrumentów dłużnych w siedzibie Banku oraz podczas telekonferencji, w których każdorazowo uczestniczyło łącznie ok. 60 analityków i przedstawicieli inwestorów,
 • członkowie Zarządu Banku oraz przedstawiciele kluczowej kadry zarządzającej regularnie uczestniczyli w spotkaniach (oraz telekonferencjach) z inwestorami i analitykami zarówno w siedzibie Banku, jak i podczas konferencji inwestorskich. W 2017 roku przeprowadzono około 60 spotkań w siedzibie Banku oraz około 100 telekonferencji. Dodatkowo członkowie Zarządu Banku odpowiadali na pytania inwestorów podczas konferencji inwestorskich organizowanych zarówno w Polsce, jak i za granicą. Łącznie w 2017 roku odbyło się około 140 spotkań podczas 18 konferencji inwestorskich zorganizowanych w: Austrii (1 konferencja), Czechach (1 konferencja), Niemczech (2 konferencje), Polsce (3 konferencje dla inwestorów instytucjonalnych i 1 konferencja dla inwestorów indywidualnych), Stanach Zjednoczonych (5 konferencji) oraz Wielkiej Brytanii (5 konferencji). Oprócz spotkań podczas konferencji inwestorskich Członkowie Zarządu Banku rozmawiali z inwestorami podczas 3 roadshow, odbywając łącznie 25 spotkań z inwestorami w: Hong Kongu i Singapurze, Stanach Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii,
 • Biuro Relacji Inwestorskich utrzymywało bieżące kontakty z analitykami i inwestorami instytucjonalnymi i indywidualnymi, odpowiadając na liczne zapytania telefoniczne i mailowe dotyczące działalności biznesowej i wyników finansowych PKO Banku Polskiego SA,
 • na stronie internetowej Relacji Inwestorskich www.pkobp.pl/inwestorzy (www.pkobp.pl/inwestorzywww.pkobp.pl/investors) Bank niezwłocznie publikował wszystkie informacje istotne dla inwestorów i akcjonariuszy Banku.
 • w 2017 roku Bank po raz kolejny uruchomił raport roczny on-line w postaci dedykowanego serwisu internetowego w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej (www.raportroczny2016.pkobp.pl). Raport roczny opublikowany jako odrębny serwis ułatwia dotarcie do kluczowych informacji finansowych oraz biznesowych na temat Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA.

Podwyższone standardy w zakresie ładu korporacyjnego

Podmioty z Grupy Kapitałowej podporządkowane są standardowym procedurom audytowym. Dodatkowo, włącznie z Bankiem przyjęły inne, wyższe standardy w zakresie ładu korporacyjnego.

Bank buduje relacje z rynkiem w oparciu o wzajemne zaufanie, przejrzystość działania i równe traktowanie akcjonariuszy. Dlatego też Bank przyjął do stosowania Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 (poza zasadą dotyczącą przeprowadzania elektronicznych walnych gromadzeń ze względu na ryzyko techniczne i prawne). Wdrażając zasady dążył do jak najszerszego spełniania rekomendacji i zasad wyznaczonych w zbiorze dobrych praktyk, w zakresie relacji i komunikacji z akcjonariuszami oraz inwestorami, Walnych zgromadzeń, Zarządu i Rady Nadzorczej oraz konfliktów interesów i wynagrodzeń. Bank na bieżąco monitoruje zakres przestrzegania zasad i raportuje o (incydentalnych) naruszeniach. Zgodnie z wewnętrzną regulacją, jednostki Banku mają obowiązek monitorować i informować wyznaczoną komórkę organizacyjną o zagrożeniu nieprzestrzeganiem lub o złamaniu zasady w terminie umożliwiającym opublikowanie ewentualnego raportu w tej sprawie. Na mocy wewnętrznych przepisów w Banku funkcjonuje system regularnego monitorowania i corocznych przeglądów w zakresie stosowania rekomendacji i zasad wynikających z Dobrych Praktyk.

W ciągu ostatnich 3 lat Bank naruszył jedynie raz jedną z zasad. Dotyczyło to przypadku określenia warunkowej daty wypłaty dywidendy, o czym niezwłocznie poinformował uczestników rynku.

Dodatkowo, zarówno Bank, jak i pozostałe podmioty Grupy Kapitałowej podlegające nadzorowi KNF przyjęły z nielicznymi wyjątkami „Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, wydane przez ten organ nadzoru.

Wyniki oceny stosowania przyjętych zasad Bank prezentuje w ramach corocznych Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń Banku.

Polityka informacyjna

Ze względu na strukturę właścicielską Grupy Kapitałowej, w której funkcjonuje 14 podmiotów bezpośrednio zależnych (w tym 12 ze 100% udziałem Banku) spółki, w granicach obowiązujących przepisów, raportują do Banku jako podmiotu dominującego.

Bank, którego akcjonariat jest w dużej mierze rozproszony, w celu utrzymywania prawidłowych relacji ze wszystkimi akcjonariuszami przyjął zasady polityki informacyjnej. Zgodnie z jej postanowieniami nadrzędnym celem Banku w zakresie podejmowania działań informacyjnych jest zagwarantowanie wysokich standardów komunikacji z uczestnikami rynku kapitałowego będących wyrazem poszanowania zasad powszechnego i równego dostępu do informacji. W ramach prowadzenia polityki informacyjnej Bank bierze pod uwagę interesy wszystkich inwestorów, o ile nie są one sprzeczne z interesami Banku, a celem polityki informacyjnej jest określenie mechanizmów komunikacji z uczestnikami rynku kapitałowego gwarantujących właściwy, rzetelny i kompletny dostęp do informacji o Banku dla wszystkich inwestorów, nie stosując preferencji w stosunku do któregokolwiek z nich.

Transparentność i skuteczność polityki informacyjnej Banku potwierdzają liczne nagrody i wyróżnienia w zakresie szeroko pojętego ładu korporacyjnego i relacji z inwestorami:

 • według ostatniego, przeprowadzonego w 2016 r. na zlecenie Banku „Badania satysfakcji Analityków ze współpracy z PKO Bankiem Polskim” przez Partner in Business Strategies analitycy bardzo wysoko oceniają współpracę z Bankiem. Oceny pozytywne przyznało 94% badanych. Najlepiej oceniane elementy współpracy to wartość merytoryczna prezentacji dla analityków i inwestorów – 88% wskazań pozytywnych oraz kompetencje merytoryczne pracowników kontaktujących się z analitykami – 82%.
 • w 2017 r. Bank otrzymał wyróżnienie przyznawane przez Instytut Rachunkowości i Podatków oraz Gazetę Giełdy Parkiet w kategorii Transparentna spółka roku 2016 z indeksu WIG 20.
 • w 2017 r. Bank zajął 1. miejsce w kategorii Najlepsze relacje inwestorskie według inwestorów indywidualnych w 2016 r. (organizatorzy badania: Gazeta Giełdy Parkiet oraz Izba Domów Maklerskich).