Rating

Rating PKO Banku Polskiego SA

Oceny wiarygodności finansowej PKO Banku Polskiego były w 2017 roku przyznawane przez agencję ratingową Moody’s Investors Service, która nadaje Bankowi rating płatny zgodnie z własną procedurą oceny banków.

16 maja 2017 roku agencja ratingowa Moody’s Investors Service opublikowała notę prasową na stronie internetowej www.moodys.com, w której poinformowała o podwyższeniu perspektywy ocen ratingowych depozytów długoterminowych Banku na stabilną z negatywnej oraz o potwierdzeniu ocen ratingowych depozytów długo-i krótkoterminowych Banku na poziomie A2/P-1. Moody’s poinformował także, że pozostawił bez zmian pozostałe oceny ratingowe Banku.

Podwyższenie perspektywy ocen ratingowych depozytów długoterminowych Banku było następstwem podobnego podwyższenia dla perspektywy ocen ratingowych Polski, opublikowanego 12 maja 2017 roku.

Zgodnie z treścią Noty:

 • ocena depozytów długoterminowych pozostała potwierdzona na poziomie A2, perspektywa pozostała podwyższona na „stabilną” z „negatywnej”,
 • ocena depozytów krótkoterminowych została potwierdzona na poziomie P-1,
 • ocena zobowiązań (senior unsecured) została bez zmian na poziomie A3, perspektywa została bez zmian na poziomie „stabilna”,
 • ocena zobowiązań Programu MTN pozostała bez zmian na poziomie (P)A3,
 • ocena innych krótkoterminowych zobowiązań Programu pozostała bez zmian na poziomie (P)P-2,
 • opinia o ryzyku kontrahenta pozostała bez zmian na poziomie A2(cr)/P-1(cr).

19 grudnia 2017 roku agencja Moody’s poinformowała o podtrzymaniu długo- i krótkoterminowego ratingu depozytów Banku na poziomie odpowiednio „A2” i „Prime-1”. Utrzymano stabilną perspektywę dla długoterminowego ratingu depozytów oraz oceny siły finansowej Banku. Moody’s poinformował także, że pozostawił bez zmian pozostałe oceny ratingowe Banku. Działanie ratingowe podjęte przez Moody’s wynikało z bardziej klarownych według agencji propozycji legislacyjnych dotyczących kredytów hipotecznych w walutach obcych w polskich bankach, a także z oceny Moody's, dotyczącej potencjalnych kosztów związanych z projektem rozwiązań legislacyjnych, które to koszty według agencji będą mogły być kontrolowane i mniej uciążliwe dla banków.

Oceny ratingowe na 31 grudnia 2017 roku (rating płatny)

Moody’s Investors Service
Ocena depozytów długoterminowaA2 z perspektywą stabilną
Ocena depozytów krótkoterminowaP-1
Ocena zobowiązań długoterminowych (senior unsecured)A3 z perspektywą stabilną
Ocena zobowiązań Programu MTN(P)A3
Ocena zobowiązań krótkoterminowa(P)P-2
Opinia o ryzyku kontrahenta długoterminowaA2(cr)
Opinia o ryzyku kontrahenta krótkoterminowaP-1(cr)

 

Rating PKO Banku Hipotecznego SA

PKO Bank Hipoteczny SA posiadał na koniec 2017 roku następujące oceny przyznane przez agencję ratingową Moody's Investors Service (rating płatny):

 • rating długoterminowy emitenta na poziomie Baa1 z perspektywą stabilną oraz rating krótkoterminowy emitenta na poziomie Prime-2 nadane 7 września 2015 roku i utrzymane 19 grudnia 2017 roku,
 • opinię o ryzyku kontrahenta długoterminową A3(cr) oraz krótkoterminową Prime-2(cr) nadane 7 września 2015 roku i utrzymane 19 grudnia 2017 roku,
 • rating dla emitowanych przez PKO Bank Hipoteczny SA listów zastawnych denominowanych w PLN na poziomie Aa3 nadany 11 grudnia 2015 roku i potwierdzany przy każdej emisji,
 • rating dla emitowanych przez PKO Bank Hipoteczny SA listów zastawnych denominowanych w EUR na poziomie Aa3 nadany 24 października 2016 roku i potwierdzany przy każdej emisji.

Rating Grupy Kapitałowej PKO Leasing SA

Obligacje wyemitowane przez spółkę celową ROOF Poland Leasing 2014 DAC, powołaną w ramach Grupy Kapitałowej PKO Leasing SA dla celów programu sekurytyzacji aktywów, posiadają na 31 grudnia 2017 roku następujące oceny (rating płatny):

 • obligacje klasy A1 i A2 wyemitowane odpowiednio w grudniu 2014 roku i w grudniu 2015 roku: rating AA nadany przez agencję Fitch oraz rating AAA nadany przez agencję Scope,
 • obligacje klasy B wyemitowane w grudniu 2015 roku: rating BBB nadany przez agencję Fitch oraz rating BBB+ nadany przez agencję Scope.

Ratingi obligacji wszystkich klas były ostatnio aktualizowane w listopadzie 2017 roku.