Sytuacja finansowa - PKO BP

Główne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej

Suma bilansowa PKO Banku Polskiego SA zwiększyła się o 4,8 mld PLN (+1,8% r/r) w relacji do 2016 roku i na koniec 2017 roku ukształtowała się na poziomie 277,8 mld PLN. Wzrost determinowany był głównie wzrostem płynnych aktywów w postaci papierów wartościowych i należności od banków, który został sfinansowany przyrostem bazy depozytowej i kapitałowej. W efekcie PKO Bank Polski SA umocnił pozycję największej instytucji finansowej w polskim sektorze bankowym.

Struktura aktywów (w mld PLN)

Wzrost aktywów został sfinansowany przede wszystkim wzrostem zobowiązań wobec klientów o 13,2 mld PLN i emisji papierów wartościowych o 3,5 mld PLN w relacji do roku 2016 oraz kapitałów własnych Banku o 3,4 mld PLN r/r

Kredyty udzielone klientom

Na koniec 2017 roku portfel kredytów i pożyczek udzielonych klientom Banku wyniósł 186,9 mld PLN i odnotował spadek w ujęciu rocznym o 2,2 mld PLN.

Struktura rodzajowa kredytów i pożyczek udzielonych klientom netto (w mld PLN)

Struktura terminowa kredytów i pożyczek udzielonych klientom netto 

*łącznie z transakcjami z przyrzeczeniem odkupu oraz dłużnymi papierami wartościowymi

W strukturze rodzajowej portfela kredytowego netto główną pozycję stanowią kredyty mieszkaniowe - ich udział na koniec 2017 roku wyniósł 48,3% portfela. Spadek wolumenów kredytów mieszkaniowych o 7,7 mld PLN w stosunku do końca 2016 roku wynikał głównie ze sprzedaży do PKO Banku Hipotecznego SA w 2017 roku portfeli kredytów mieszkaniowych zabezpieczonych hipotecznie na łączną kwotę około 5,6 mld PLN oraz efektem kursowym na portfelu walutowych kredytów mieszkaniowych. W 2017 roku odnotowano także dalszy wzrost najbardziej dochodowych kredytów konsumpcyjnych o 1,4 mld PLN oraz kredytów gospodarczych o 4,1 mld PLN.

W strukturze terminowej kredytów i pożyczek udzielonych klientom dominującą rolę odgrywają kredyty długoterminowe (79% portfela), na co wpływ ma przed wszystkim wysoki udział kredytów mieszkaniowych w strukturze portfela kredytowego.

Szczegółowe informacje na temat kredytów i pożyczek udzielonych klientom PKO Banku Polskiego SA znajdują się w Jednostkowym sprawozdaniu finansowym PKO Banku Polskiego SA za 2017 rok.

Papiery wartościowe

Na koniec 2017 roku portfel papierów wartościowych PKO Banku Polskiego SA wyniósł 50,5 mld PLN i odnotował wzrost o 2,5 mld PLN w porównaniu do końca 2016 roku.

W strukturze rodzajowej portfela dominowały dłużne papiery emitowane przez Skarb Państwa, których wolumen wzrósł w 2017 roku o 7,6 mld PLN, kosztem bonów pieniężnych (spadek o 4,8 mld PLN).

Portfel papierów wartościowych 

W strukturze rodzajowej portfela dominowały dłużne papiery emitowane przez Skarb Państwa, których poziom wzrósł w 2017 roku o ponad 8 mld PLN, kosztem bonów pieniężnych NBP (spadek o 4,9 mld PLN r/r).

Zobowiązania wobec klientów

W 2017 roku zobowiązania wobec klientów wyniosły 222,5 mld PLN i wzrosły o 6,3%, tj. o 13,2 mld PLN, na co istotny wpływ miał wzrost stanu zobowiązań wobec podmiotów gospodarczych (o 7,0 mld PLN r/r), wobec ludności (o 3,1 mld PLN r/r) oraz jednostek budżetowych (o 3,0 mld PLN r/r). Wzrost dotyczył głównie środków na rachunkach bieżących (łącznie o 24,9 mld PLN r/r), przy spadku poziomu kredytów otrzymanych od niemonetarnych instytucji finansowych (o 1,8 mld PLN r/r), będącego głównie efektem bieżących spłat kredytów oraz efektu kursowego.

W strukturze rodzajowej zobowiązań wobec klientów główną pozycję stanowią zobowiązania wobec ludności, których udział w strukturze w stosunku do poprzedniego roku zmniejszył się i wyniósł 67,6%.

W 2017 roku struktura terminowa zobowiązań wobec klientów uległa istotnej zmianie. Udział zobowiązań o terminie zapadalności do 1 miesiąca wzrósł i stanowił 70% wszystkich zobowiązań wobec klientów na 31 grudnia 2017 roku, co było efektem wzrostu środków zgromadzonych na rachunkach bieżących.

Dla pozostałych terminów zapadalności odnotowano spadek udziału, co jest związane ze zjawiskiem migracji środków z długoterminowych depozytów terminowych na krótkoterminowe depozyty bieżące oraz do TFI. Powyższe przemieszczenie środków wpłynęło tym samym też na spadek udziału zobowiązań o terminie zapadalności od 1 do 12 miesięcy.

Struktura rodzajowa zobowiązań wobec klientów (w mld PLN)

Finansowanie zewnętrzne

Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego SA jest aktywnym uczestnikiem rynku emisji dłużnych papierów wartościowych, zarówno krajowego, jak i międzynarodowego. Działania te mają na celu dywersyfikację źródeł finansowania działalności oraz dostosowanie ich do wymogów regulacyjnych.

Finansowanie zewnętrzne

Uzupełniające w stosunku do bazy depozytowej źródło finansowania działalności PKO Banku Polskiego SA stanowią środki pozyskane od instytucji finansowych. PKO Bank Polski SA jest aktywnym uczestnikiem rynku emisji dłużnych papierów wartościowych, zarówno krajowego jak i międzynarodowego. Aktywność ta ma na celu dywersyfikację źródeł finansowania działalności oraz dostosowanie ich do wymogów regulacyjnych w zakresie długoterminowej stabilności finansowej.

Na koniec 2017 roku zmianie uległa struktura źródeł finansowania długoterminowego.  Znacznie spadł udział kredytów otrzymanych od monetarnych instytucji finansowych, gdzie ujmowana jest linia kredytowa od Nordea Bank AB (publ), będąca elementem transakcji nabycia przez PKO Bank Polski SA aktywów Grupy Nordea (otrzymana z przeznaczeniem na finansowanie portfela przejętych kredytów hipotecznych). Zmiana poziomu tych zobowiązań w ujęciu rocznym wynika ze znacznych spłat zobowiązania.

Kolejną istotną kategorię finansowania długoterminowego stanowiły kredyty otrzymane od niemonetarnych instytucji finansowych, w tym przede wszystkim od spółki zależnej PKO Finance AB, zajmującej się emisją papierów wartościowych na rynkach zagranicznych. Spadek tych zobowiązań jest głównie efektem zmiany kursów walut oraz stopniowej spłaty finansowań pozyskanych od innych instytucji finansowych.

Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych wzrosły w porównaniu do ubiegłego roku o 3,5 mld PLN. W 2017 roku Bank wyemitował dwie emisje euroobligacji własnych w ramach programu EMTN o wartości 750 mln EUR oraz 400 mln CHF.

Spadek zobowiązań podporządkowanych w efekcie wykorzystania opcji call pożyczki w wysokości 224 mln CHF oraz obligacji 1,6 mld PLN, przy jednoczesnej nowej emisji obligacji w wysokości 1,7 mld PLN.

Szczegółowe informacje o emisjach przeprowadzonych przez Grupę Kapitałową zostały opisane w nocie 35 Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2017 rok.