Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

 Nota20172016
    
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej   
Zysk brutto 4 2493 783
Korekty razem: 13 5003 313
Amortyzacja 844801
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej47(117)(186)
Odsetki i dywidendy47(465)(236)
Zmiana stanu:   
należności od banków47700325
instrumentów finansowych przy początkowym ujęciu wyznaczonych jako
wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat
oraz aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu
 5 6751 674
pochodnych instrumentów finansowych (1 155)1 020
kredytów i pożyczek udzielonych klientom47(4 844)(3 822)
innych aktywów, zapasów oraz aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży4745(1 311)
zobowiązań wobec banków47(1 202)(3 042)
zobowiązań wobec klientów4715 3378 592
zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych47(1 119)443
rezerw i odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości47(172)(291)
pozostałych zobowiązań oraz zobowiązań z tytułu działalności ubezpieczeniowej471 1241 101
Zapłacony podatek dochodowy (972)(918)
Inne korekty47(179)(837)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 17 7497 096
    
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej   
Wpływy z działalności inwestycyjnej 96 66350 580
Zbycie i odsetki od inwestycyjnych papierów wartościowych 96 41550 294
Zbycie jednostek zależnych -134
Zbycie wartości niematerialnych, rzeczowych aktywów trwałych oraz aktywów do zbycia 224131
Inne wpływy inwestycyjne (dywidendy) 2421
Wydatki z działalności inwestycyjnej (103 557)(59 536)
Nabycie jednostki zależnej, po potrąceniu nabytych środków pieniężnych (47)(571)
Podwyższenie kapitału jednostki stowarzyszonej (23)(1)
Nabycie inwestycyjnych papierów wartościowych (102 862)(58 208)
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (625)(756)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (6 894)(8 956)
    
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej   
Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych3517 8367 807
Wpływy z tytułu emisji obligacji podporządkowanych361 700-
Umorzenie/wykup dłużnych papierów wartościowych35(7 278)(4 747)
Spłata zobowiązania z tytułu pożyczki podporządkowanej36(880)-
Spłata zobowiązania z tytułu emisji obligacji podporządkowanych36(1 656)-
Zaciągnięcie kredytów i pożyczek 311460
Spłata kredytów i pożyczek32;33(15 360)(485)
Spłata odsetek od zobowiązań długoterminowych (494)(473)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (5 821)2 562
Przepływy pieniężne netto 5 034702
w tym z tytułu różnic kursowych od środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (366)135
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 17 96617 264
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu4723 00017 966