Inewstycje w jednostki stowarzyszone i wspólne przedsięwzięcia

Skrócone informacje o jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach

Grupa Kapitałowa posiada następujące jednostki stowarzyszone i wspólne przedsięwzięcia:

Lp.NAZWA JEDNOSTKISIEDZIBA% UDZIAŁ W KAPITALE*
31.12.201731.12.2016
Wspólne przedsięwzięcia PKO Banku Polskiego SA
1Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o.Warszawa3434
  1 EVO Payments International Sp. z o.o.Warszawa100100
  2 EVO Payments International s.r.o.Praga, Czechy100100
Wspólne przedsięwzięcie NEPTUN - fizan
  3 „Centrum Obsługi Biznesu" Sp. z o.o.Poznań41,4441,44
Jednostki stowarzyszone PKO Banku Polskiego SA
1Bank Pocztowy SABydgoszcz25,000125,0001
  1 Centrum Operacyjne Sp. z o.o. w likwidacji1Bydgoszcz100100
  2 Spółka Dystrybucyjna Banku Pocztowego Sp. z o.o.Warszawa100100
2„Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych" Sp. z o.oPoznań33,3333,33
3FERRUM SAKatowice22,1422,14
  3 FERRUM MARKETING Sp. z o.o.Katowice100100
  4 Zakład Konstrukcji Spawanych FERRUM SAKatowice100100
  5 Walcownia Rur FERRUM Sp. z o.o. w likwidacji2Katowice100 -

* udział w kapitale podmiotu bezpośrednio dominującego/ mającego znaczący wpływ
1 W lipcu 2017 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki podjęło uchwałę o rozwiązaniu spółki.
2 W czerwcu 2017 roku Zgromadzenie Wspólników spółki podjęło uchwałę o rozwiązaniu spółki.

Nazwa wspólnych przedsięwzięć i jednostek stowarzyszonychPrzedmiot działalności
Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o.

Spółka oferuje usługę przetwarzania transakcji dokonywanych instrumentami płatniczymi zarówno w terminalach POS w kraju i poza jego granicami, jak również w internecie, wynajem terminali, usługę doładowań kart telefonów komórkowych oraz obsługę kart podarunkowych. PKO Bank Polski SA wspólnie ze spółką oferują kompleksowe usługi w zakresie pozyskania oraz obsługi podmiotów pod kątem posadowienia terminali POS oraz rozliczania transakcji dokonywanych instrumentami płatniczymi z wykorzystaniem tych terminali.

Oba podmioty wspólnie biorą udział w przetargach, a współpracę regulują m.in. umowy:

  • obsługi transakcji bezgotówkowych dokonywanych przy użyciu instrumentów płatniczych dla dwustronnych umów z akceptantami, 
  • współpracy marketingowej w zakresie usług o fundamentalnym znaczeniu dla funkcjonowania produktów i usług oferowanych zarówno przez Bank, jak i spółkę, 
  • świadczenia usług związanych z obsługą wypłaty gotówki w agencjach i oddziałach Banku oraz urzędach pocztowych przy użyciu kart płatniczych Visa i MasterCard z wykorzystaniem terminali POS,
  • współpracy w zakresie świadczenia usług związanych z pozyskiwaniem placówek akceptujących instrumenty płatnicze.

Spółka posiada dwie spółki bezpośrednio zależne, w których sprawuje pełną kontrolę.

„Centrum Obsługi Biznesu” Sp. z o.o.Spółka to wspólna inwestycja PKO Banku Polskiego SA, Buildco Poznań SA oraz Miasta Poznań polegająca na wybudowaniu hotelu w Poznaniu. Bank jest uczestnikiem konsorcjum bankowego, które udzieliło spółce kredytu inwestycyjnego na realizację powyższego projektu. Hotel został wybudowany i rozpoczął działalność w lutym 2007 roku. Osiągane przez spółkę wyniki z działalności operacyjnej nie są w stanie zapewnić bieżącej, pełnej obsługi zobowiązań wynikających z umowy kredytowej. Na wniosek spółki, w ramach restrukturyzacji zadłużenia kredytowego, konsorcjum bankowe dokonało zmiany harmonogramu płatności rat kredytowych i odsetkowych. Harmonogram obowiązuje do 30 czerwca 2018 roku. Od czerwca 2015 roku udziały spółki znajdują się w portfelu NEPTUN – fizan – podmiotu zależnego od Banku.
Bank Pocztowy SABank Pocztowy SA specjalizuje się w standardowych produktach bankowych oferowanych dla klientów detalicznych z uzupełnioną ofertą dla mikroprzedsiębiorstw oraz klientów instytucjonalnych. Prowadzi również działalność w segmencie rozliczeniowym i skarbowym. W ramach strategicznego partnerstwa z Pocztą Polską SA (akcjonariuszem posiadającym 75% akcji minus 10 akcji spółki) korzysta z potencjału akcjonariusza i rozwija ofertę produktową we współpracy z podmiotami całej Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej SA. Spółka posiada dwie spółki bezpośrednio zależne, w których sprawuje pełną kontrolę, przy czym jedna z nich została postawiona w stan likwidacji.
„Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych” Sp. z o.o.

Spółka specjalizuje się we wspieraniu rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw poprzez udzielanie poręczeń oraz świadczenie szeregu usług dla biznesu. Spółka poręcza kredyty i pożyczki udzielane przez banki, w tym również przez PKO Bank Polski SA oraz gwarancje bankowe, transakcje leasingowe i faktoringowe, a także zapłatę wadium. Współpracuje m.in. z PKO Leasing SA. W ofercie spółki znajdują się również poręczenia dla małych i średnich przedsiębiorstw udzielane w ramach inicjatywy JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises), które są poręczane drugostronnie w 70% lub 80% ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, zarządzanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

W ramach świadczonych usług dla biznesu, spółka zajmuje się m.in. przygotowywaniem biznesplanów, studiów wykonalności, programów naprawczych i restrukturyzacyjnych, przygotowaniem dokumentacji finansowej i poszukiwaniem odpowiedniej formy finansowania działalności przedsiębiorstw.

FERRUM SA

Przedmiotem działalności spółki jest produkcja rur stalowych ze szwem, produkcja profili zamkniętych (kształtowników) oraz wykonywanie izolacji rur. Spółka posiada trzy spółki bezpośrednio zależne, w których sprawuje pełną kontrolę, przy czym jedna z nich została postawiona w stan likwidacji.

Akcje spółki zostały objęte przez Bank w ramach działań windykacyjnych (przejęcie na własność przedmiotu zabezpieczenia). Spółka jest spółką publiczną, której akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA.

Poniżej przedstawiono podsumowanie danych finansowych odrębnie dla każdego wspólnego przedsięwzięcia oraz każdej jednostki stowarzyszonej Grupy Kapitałowej. Wykazane kwoty pochodzą ze sprawozdań finansowych poszczególnych jednostek sporządzonych zgodnie z MSSF lub polskimi standardami rachunkowości (PSR). Dane za rok 2016 pochodzą ze zaudytowanych sprawozdań finansowych.

Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o. (wg MSSF) (w mln PLN)31.12.201731.12.2016
Aktywa obrotowe198140
Aktywa trwałe228199
Zobowiązania krótkoterminowe161118
Zobowiązania długoterminowe2632
 01.01-31.12.201701.01-31.12.2016
Przychody477490
Zysk (strata) z działalności kontynuowanej8898
Zysk (strata) za okres obrotowy8898
Pozostałe dochody całkowite61
Całkowite dochody razem9499
Otrzymane dywidendy od jednostki zakwalifikowanej jako wspólne przedsięwzięcie1211

„Centrum Obsługi Biznesu" Sp. o.o. (wg PSR) (w mln PLN)31.12.201731.12.2016
Aktywa obrotowe1011
Aktywa trwałe8285
Zobowiązania krótkoterminowe2418
Zobowiązania długoterminowe6074
 01.01-31.12.201701.01-31.12.2016
Przychody2823
Zysk (strata) za okres obrotowy4(2)

Bank Pocztowy SA (wg MSSF, dane publikowane przez Spółkę) (w mln PLN)30.06.201731.12.2016
Aktywa ogółem7 1076 937
Zobowiązania ogółem6 5726 413
 01.01-30.06.201701.01-31.12.2016
Przychody221469
Zysk (strata) z działalności kontynuowanej23
Zysk (strata) za okres obrotowy23
   
Pozostałe dochody całkowite9(21)
Całkowite dochody razem11(19)

„Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych" Sp. z o.o. (wg PSR) (w mln PLN)31.12.201731.12.2016
Aktywa obrotowe2423
Zobowiązania krótkoterminowe43
Zobowiązania długoterminowe23
 01.01-31.12.201701.01-31.12.2016
Przychody23

FERRUM SA (wg MSSF, dane publikowane przez Spółkę) (w mln PLN)30.09.201731.12.2016
Aktywa obrotowe13797
Aktywa trwałe143168
Zobowiązania krótkoterminowe210201
Zobowiązania długoterminowe5215
 01.01-30.09.201701.01-31.12.2016
Przychody242316
Zysk (strata) z działalności kontynuowanej(30)1
Zysk (strata) za okres obrotowy(30)1
Całkowite dochody razem(30)1
 

Informacje finansowe

WSPÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIA (w mln PLN)31.12.201731.12.2016
„Centrum Obsługi Biznesu" Sp. z o.o.--
Cena nabycia1717
Zmiana w udziale w aktywach netto(14)(16)
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości(3)(1)
Grupa Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o.244227
Wartość udziału na dzień objęcia współkontrolą197197
Zmiana w udziale w aktywach netto4730
Razem244227

JEDNOSTKI STOWARZYSZONE (w mln PLN)31.12.201731.12.2016
Grupa Bank Pocztowy SA130133
Cena nabycia184162
Zmiana w udziale w aktywach netto8384
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości(137)(113)
„Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych" Sp. z o.o.--
Cena nabycia22
Zmiana w udziale w aktywach netto44
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości(6)(6)
Grupa FERRUM SA1926
Cena nabycia2525
Zmiana w udziale w aktywach netto(6)1
Razem149159

ZMIANA WARTOŚCI INWESTYCJI WE WSPÓLNYCH PRZEDSIĘWZIĘCIACH (w mln PLN)20172016
Wartość inwestycji we wspólnych przedsięwzięciach na początek okresu227206
Udział w zyskach i stratach3130
Wynik z tytułu odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości(2)2
Dywidenda(12)(11)
Wartość inwestycji we wspólnych przedsięwzięciach na koniec okresu244227

ZMIANA WARTOŚCI INWESTYCJI W JEDNOSTKACH STOWARZYSZONYCH (w mln PLN)20172016
Wartość inwestycji w jednostkach stowarzyszonych na początek okresu159186
Wynik z tytułu odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości(24)(32)
Udział w zyskach i stratach(9)5
Udział w innych dochodach całkowitych jednostki stowarzyszonej1(1)
Zwiększenie zaangażowania kapitałowego w jednostki stowarzyszone221
Wartość inwestycji w jednostkach stowarzyszonych na koniec okresu149159
 

Informacja o odpisach

W 2017 roku Grupa Kapitałowa zwiększyła o 24 miliony PLN odpis aktualizujący wartość akcji Banku Pocztowego SA oraz zwiększyła odpis aktualizujący wartość udziałów spółki „Centrum Obsługi Biznesu” Sp. z o.o. o 1,6 miliona PLN (utrzymując 100% odpis z tytułu utraty wartości zaangażowania kapitałowego w wyżej wymienioną spółkę).

Na 31 grudnia 2017 roku oraz na 31 grudnia 2016 roku jednostka dominująca nie posiadała udziału w zobowiązanych warunkowych jednostek stowarzyszonych nabytych wspólnie z innym inwestorem.

ODPISY Z TYTUŁU UTRATY WARTOŚCI - UZGODNIENIE RUCHU (w mln PLN)20172016
Wartość na początek okresu12090
Utworzenie w okresie2632
Rozwiązanie w okresie-(2)
   
Wartość na koniec okresu146120
   
Utworzenie netto – wpływ na rachunek zysków i strat(26)(30)