Zaangażowanie w działalność prospołeczną

Działania sponsorskie realizowane przez PKO Bank Polski SA mają na celu kształtowanie wizerunku Banku, jako godnej zaufania instytucji finansowej, zaangażowanej społecznie, nowoczesnej i otwartej na potrzeby klientów.

Z uwagi na swoją prawie stuletnią historię, Bank traktuje priorytetowo udział w inicjatywach, przybliżających społeczeństwu dziedzictwo narodowe, kulturę i sztukę. Doświadczenie i pozycja lidera na rynku finansowym zobowiązuje także do wspierania młodych Polaków w ich edukacji i rozwoju. Dofinansowanie innowacyjnych projektów i wyznaczanie kierunków rozwoju polskiej nauki jest celem nadrzędnym działań sponsorskich.

W 2017 roku Bank zrealizował 360 projektów o różnej skali: od ogólnopolskich - komunikowanych w mediach, wspieranych działaniami promocyjnymi, do mniejszych, dedykowanych społecznościom lokalnym, którym trudno pozyskać środki na organizację spotkań z kulturą, wystaw, pikników naukowych.

Największy udział w budżecie sponsorskim Banku stanowią wydatki na finansowanie projektów wspierających biznes oraz promujących kulturę i sztukę.

Zaangażowanie w realizacje działań sponsorskich (udział w budżecie)

PKO Bank Polski od lat inicjuje i realizuje projekty społeczne  integrujące cele biznesowe z działaniami na rzecz wszystkich grup interesariuszy. Zgodnie z hasłem aktualnej Strategii Banku na lata 2016-2020 „Wspieramy rozwój Polski i Polaków", rozwija relacje z otoczeniem, prowadząc aktywne działania na rzecz społeczeństwa i z jego udziałem. Wspiera wydarzenia i projekty edukacyjne, obywatelskie, kulturalne oraz charytatywne. Bank jest społecznie odpowiedzialną instytucją, dla której wolność i przywiązanie do tradycji to naturalne  wartości. Dlatego angażuje się w działania utrwalające świadomość i tożsamość narodową, wspierające budowę dziedzictwa narodowego, a także popularyzujące idee nowoczesnego patriotyzmu. Misję tę Bank realizuje m.in. poprzez mecenat i patronaty.

Działalność charytatywną w imieniu podmiotów Grupy, w tym Banku prowadzi Fundacja PKO Banku Polskiego. W realizowanych przez nią projektach uczestniczą przedstawiciele całej Grupy. Ponadto poszczególne spółki realizują własne charytatywne inicjatywy pracownicze, skierowane do lokalnych społeczności.

Zarówno Bank w ramach działalności sponsorskiej, jak i Fundacja w ramach działalności charytatywnej, każdorazowo dokonują weryfikacji partnera i beneficjenta udzielanego wsparcia. W 2017 r. nie zidentyfikowano negatywnego wpływu na wizerunek Banku w związku z działalnością sponsorską i charytatywną. Dbałość o racjonalność prowadzonej polityki sponsorskiej i charytatywnej osiągana jest poprzez synergię działań. W Fundacji dba o to Rada Programowa, składająca się z przedstawicieli Banku. W najistotniejszych wizerunkowo obszarach programowych, takich jak: kultura, tradycja, edukacja, sport, Bank i Fundacja realizują projekty wspólnie lub rozłącznie. Fundacja angażuje się ponadto w działania, których celem jest pomoc społeczna, ochrona życia i zdrowia oraz ekologia. Taki podział zaangażowania w obszary programowe z jednej strony wzmacnia korzyści wizerunkowe Banku, z drugiej zaś poszerza ich spektrum.

Działalność sponsorska

Cele

Działania sponsorskie realizowane przez Bank mają na celu kształtowanie wizerunku Banku, jako instytucji finansowej godnej zaufania, zaangażowanej społecznie, nowoczesnej i otwartej na potrzeby klientów. Wspiera, m.in. instytucje kulturalne czy edukacyjne, dzięki którym mogą się rozwijać i realizować swoje cele.

Ważnym aspektem działalności sponsorskiej Banku jest zaangażowanie w projekty inspirowane historią, promujące postawę patriotyczną i wartości tożsamościowe. Bank włącza się i wspiera wydarzenia kulturalne, jak wystawy czy koncerty organizowane z okazji rocznic ważnych wydarzeń historycznych czy upamiętniających dokonania i postawy wybitnych Polaków.

Zasady polityki sponsorskiej

Politykę sponsorską Banku normują konkretne zasady oraz kilkustopniowy proces opiniowania i akceptowania nadsyłanych ofert. Ważnym etapem jest ekspercka ich ocena, dokonywana według poniższych parametrów:

 • ranga przedsięwzięcia,
 • potencjał biznesowy (ocena pod kątem możliwości zaangażowania klientów oraz kreowania platformy do budowania relacji z interesariuszami) i wizerunkowy,
 • oferowany tytuł sponsorski,
 • wiarygodność organizatora, otoczenie biznesowe, w jakim Bank występuje jako sponsor,
 • ekwiwalentność korzyści sponsorskich w stosunku do oczekiwanej kwoty wsparcia.

Pozytywnie ocenione oferty kierowane są do Komitetu ds. Sponsoringu, gwarantującego rzeczowe i kompleksowe spojrzenie na rozpatrywane propozycje.

Obszary działania

W 2017 r. wpłynęło do Banku 729 ofert i propozycji współpracy, spośród których zrealizowano 321 projektów – zarówno ogólnopolskich, jak i mniejszych - dedykowanych społecznościom lokalnym. Największy udział w budżecie sponsorskim stanowiły wydatki na wsparcie biznesu, sportu (w tym organizacji autorskiego projektu „Biegajmy razem”), kultury (w tym dziedzictwa narodowego), oraz edukacji.

Struktura budżetu sponsorskiego Banku w podziale na obszary działania w 2017 r.

Obszar działaniaUdział w budżecie ogółem (%)
Biznes40,4
Sport30,0
Kultura i sztuka24,4
Edukacja4,4
Wydarzenia lokalne0,8
Razem100,0

Biznes

PKO Bank Polski SA wspiera polski biznes, dzięki czemu przyczynia się do promocji polskich firm i wzrostu popularności rodzimych produktów. Wspiera ważne wydarzenia związane m.in. z ekonomią i gospodarką narodową (np.: Kongres 590, Forum Ekonomiczne w Krynicy, Europejski Kongres Finansowy) czy przedsięwzięcia o charakterze branżowym (np.: Kongres Bankowości Detalicznej, Top Industry Summit; Kongres Polska Chemia). Dzięki temu umacnia silną pozycję Banku na rynku finansowym (pomoc w realizacji celów sprzedażowych), a także promuje innowacje i współpracuje z młodymi spółkami technologicznymi z sektora FinTech.

Sport

Bank intensywnie angażuje się w przedsięwzięcia sportowe, mające na celu popularyzację zdrowia, aktywnego stylu życia i sprawności fizycznej. Od lat wspiera biegowe imprezy masowe. W 2013 r. powstał program „PKO Bank Polski. Biegajmy razem” i od tego czasu systematycznie się rozwija. W 2017 r. Bank sponsorował 46 imprez w całej Polsce. Był sponsorem tytularnym m.in.: PKO Poznań Półmaratonu, PKO Poznań Maratonu, PKO Nocnego Wrocław Półmaratonu, cyklu PKO Grand Prix Gdyni, PKO Półmaratonu Solidarności w Lublinie. Był też partnerem strategicznym biegów wchodzących w skład Warszawskiej Triady Biegowej „Zabiegaj o pamięć”.

Istotnym elementem programu są treningi biegowe, realizowane w ramach akcji BiegamBoLubię na 80 stadionach lekkoatletycznych w całej Polsce. W 2017 r. wzięło w nich udział ponad 36 tys. osób.

W 2017 r. Bank wziął udział w 53 wydarzeniach sportowych. Poza biegami masowymi, Bank wspierał, m.in. narciarski Bieg Piastów, turniej jeździecki Cavaliada Tour czy Tall Ship Races 2017.

Kultura i sztuka

Bank aktywnie promuje dziedzictwo narodowe i włącza się w działania mające na celu kultywowanie tradycji i wsparcie dokonań polskich twórców. Najważniejsze projekty z tego obszaru dotyczą współpracy z muzeami (w tym: z Muzeum Narodowym w Krakowie i Warszawie), filharmoniami i operami (w tym: z Filharmonią Narodową w Warszawie, Operą Krakowską), teatrami (w tym: z Teatrem Polskim w Warszawie). Bank wspiera także festiwale filmowe (w tym: Festiwal Polskich Filmów Fabularnych, Festiwal Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci w Gdyni). Bank włącza się i wspiera wydarzenia kulturalne organizowane z okazji rocznic ważnych wydarzeń historycznych, np. koncerty i wystawy związane z Powstaniem Warszawskim, uchwaleniem Konstytucji 3 Maja, Dniem Niepodległości czy obchodami Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Edukacja

Bank jest jednym w nielicznych banków w kraju, który prowadzi konsekwentną edukację, wspieraną przez kompleksowe produkty. Angażuje się w wiele społecznych inicjatyw edukacyjnych, a bankowi eksperci dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. Współpracuje z ośrodkami akademickimi, m.in. ze Szkołą Główną Handlową, Uniwersytetem Łódzkim, Uniwersytetem Śląskim, Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Politechniką Wrocławską, Politechniką Rzeszowską, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. Od lat wspiera też drużyny studentów z Uniwersytetu Warszawskiego, Jagiellońskiego i Wrocławskiego startujące w mistrzostwach programowania zespołowego – zarówno na poziomie krajowym, regionalnym, jak i światowym.

Wydarzenia istotne dla społeczności lokalnych

W 2017 r. Bank angażował się w wiele projektów lokalnych, o dużym znaczeniu dla społeczności z danego regionu kraju. Działania te służą integracji środowisk, budowaniu platformy wymiany doświadczeń, a także rozwojowi przedsiębiorczości wśród mieszkańców danego obszaru. Przykładami takich inicjatyw są, m.in. debaty i spotkania z przedsiębiorcami, współpraca z izbami gospodarczymi i przemysłowymi, miejscowymi ośrodkami kultury, szkołami, a także wsparcie imprez masowych.

Wsparcie Polskiej Fundacji Narodowej

Bank jest jednym z fundatorów Polskiej Fundacji Narodowej (PFN), której misją jest „promować nasze sukcesy w nauce, bogatą kulturę, wspaniałą historię i niepowtarzalną przyrodę”. Zgodnie ze statutem PFN, każdy z fundatorów zobowiązany był do wniesienia środków na fundusz założycielski Fundacji i dokonywania corocznych wpłat na działalność organizacji przez 10 lat, począwszy od 2017 roku. Zgodnie ze statutem, w 2017 r. PKO Bank Polski SA przekazał środki w wysokości 7 mln PLN.

Projekty wspierające Biznes

PKO Bank Polski SA od lat angażuje się sponsorsko w istotne wydarzenia promujące patriotyzm gospodarczy, rodzimy biznes i innowacyjność w dziedzinie finansów. Jako jeden z liderów rynku finansowego w Polsce, PKO Bank Polski SA czynnie uczestniczy w organizacji kongresów i konferencji, umożliwiających wymianę doświadczeń i rozwiązań pomiędzy różnymi środowiskami biznesowymi.

W 2017 roku Bank był Partnerem Strategicznym drugiej edycji Kongresu 590, który staje się jednym z najważniejszych wydarzeń gospodarczych, miejscem spotkań przedstawicieli wielkiego i małego biznesu, nauki, polityki oraz administracji publicznej. Bank zaangażował się także w kongres nowej gospodarki IMPACT’17, podczas którego światowi eksperci zastanawiali się nad tym, jak Czwarta Rewolucja Przemysłowa wpływać będzie na rozwój ekonomii, technologii i społeczeństwa w Polsce w następnych latach.

Grupa Kapitałowa Banku mocno angażuje się w konferencje, w trakcie których omawiane są działania umacniające bezpieczeństwo i stabilność finansową Polski i Unii Europejskiej, a także promujące aktywność polskich firm na światowych rynkach, wykorzystanie nowych technologii i kierunków rozwoju w perspektywicznych dla banku branżach. Przykłady takich projektów to: „XXVII Forum Ekonomiczne w Krynicy”, „Europejski Kongres Finansowy”, „Kongres Bankowości Detalicznej”, „Samorządowe Forum Kapitału i Finansów” czy Kongres „Polska Chemia”.

Bank był partnerem wielu konkursów branżowych, promujących przedsiębiorców, eksporterów, menadżerów, filantropów i ekspertów wspierających rozwój polskiej gospodarki i przyczyniających się do propagowania patriotyzmu gospodarczego. Należą do nich m.in.: „Polski Przedsiębiorca Roku 2016 Gazety Polskiej Codziennie”, „Przedsiębiorca Roku” - organizowany przez EY, „Polska Firma - Międzynarodowy Czempion”, „Orły Wprost” czy „Innowatory Wprost”.

W 2017 roku Bank, we współpracy z mediami, realizował projekty służące edukacji finansowej i bankowej czytelników. Należały do nich m.in.: Cykl edukacyjny „Finansowe Vademecum” publikowany w Gazecie Polskiej Codziennie czy też cykl „Finanse” w serwisie gospodarczym wGospodarce.pl.

W 2017 roku Bank uczestniczył w wielu projektach o zasięgu lokalnym, o dużym znaczeniu dla społeczności danego regionu. Często angażował się również w inicjatywy organizowane przez regionalne izby gospodarcze, zrzeszające przedstawicieli lokalnego biznesu. Udział Banku w projektach ważnych dla społeczności lokalnych służy integracji środowisk, budowaniu platformy wymiany doświadczeń, rozwoju przedsiębiorczości wśród mieszkańców. Podejmowane działania przyczyniają się do umacniania wizerunku Banku, jako instytucji zaangażowanej w rozwój społeczności oraz dbałość o potrzeby klientów.

Mecenat kultury i sztuki

Mecenat kultury i sztuki jest jednym z głównych obszarów działalności sponsorskiej, prowadzonej przez PKO Bank Polski SA. Angażując się w doniosłe wydarzenia kulturalne oraz otaczając opieką działalność instytucji kultury, Bank ma realny wpływ na kształtowanie gustu odbiorcy i jego wrażliwości. Ponadto, popularyzując wartości kulturalne, uświadamia rolę, jaką dziedzictwo odgrywa w rozwoju kraju i społeczeństwa.

Bank angażuje się w wartościowe wydarzenia kulturalne oraz wspiera liczne instytucje kultury na terenie całego kraju. Działania obejmują stałą współpracę sponsorską, sprawowanie mecenatu nad wystawami, spektaklami, festiwalami. Bank stara się, aby realizowane projekty wpływały na kształtowanie w naszym społeczeństwie postaw patriotycznych, wzmacniały więź z polskim dziedzictwem oraz pogłębiały wiedzę na temat polskiej historii. Kluczowe działania sponsorskie w tym obszarze to:

Współpraca z instytucjami kultury

Bank udziela wsparcia licznym instytucjom kultury w całej Polsce, takim jak: muzea, teatry, teatry operowe, filharmonie. Wydarzenia repertuarowe poszczególnych instytucji przyciągają duże audytoria melomanów i miłośników sztuki wśród społeczności lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych.

Muzeum Narodowe w Warszawie i Krakowie

W listopadzie 2017 roku w Muzeum Narodowym w Krakowie została otwarta wystawa prezentująca pełną kolekcję dzieł Stanisława Wyspiańskiego, której Bank jest mecenasem. Liczący ponad 900 pozycji zbiór prac tego artysty, posiada bezprecedensową wartość artystyczną i nie znajduje analogii w żadnej innej kolekcji dzieł Wyspiańskiego w Polsce i za granicą.

Filharmonia Narodowa

W minionym roku Bank kontynuował współpracę z Filharmonią Narodową, promującą zarówno dorobek muzyczny polskich kompozytorów, jak również młode talenty i pasję do obcowania z muzyką poważną.

Opera Krakowska

Bank kontynuował współpracę z niezwykle prestiżową instytucją kultury, która oprócz spektakli repertuarowych realizuje szereg projektów edukacyjnych, wystaw oraz projektów muzycznych.

Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

Bank kontynuował współpracę z prestiżową instytucją kultury w Polsce południowo-wschodniej, która z uwagi na swoje położenie geograficzne łączy i promuje najważniejsze walory wielu kultur.

Na liście współpracujących z Bankiem instytucji kultury znajdują się także inne prestiżowe filharmonie i teatry operowe, jak: Opera Nova w Bydgoszczy, Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku, Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu, Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie, Filharmonia Łódzka, Filharmonia Śląska, Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego w Rzeszowie. Wśród teatrów udzieliliśmy wsparcia takim placówkom jak: Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie, Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi, Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu, Teatr Śląski w Katowicach. W 2017 roku w wystawa „Nowy poczet władców Polski. Świerzy kontra Matejko” przedstawiająca kolekcję portretów autorstwa profesora Waldemara Świerzego, której Bank jest mecenasem, została udostępniona dla publiczności przez Muzeum Narodowe w Gdańsku oraz Muzeum Miejskie we Wrocławiu.

Wspieranie organizacji festiwali muzycznych

 • Bank aktywnie wspiera ważne wydarzenia muzyczne w kraju i patronuje wielu festiwalom, z udziałem światowej rangi artystów. Do najważniejszych z nich należą:
 • Bydgoski Festiwal Operowy, organizowany od 1994 roku przez Opera Nova w Bydgoszczy,
 • Międzynarodowy Konkurs Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga w Filharmonii Śląskiej w Katowicach,
 • Letni Festiwal Opery Krakowskiej przyciągający widzów także na widowiska plenerowe,
 • Letni Festiwal Spotkań Kultur, organizowany przez Filharmonię im. H. Wieniawskiego w Lublinie,
 • Wędrowny Festiwal Filharmonii Łódzkiej „Kolory Polski” - największe w Polsce przedsięwzięcie łączące kulturę wysoką z turystyką i marketingiem miejsc,
 • Letni Festiwal Jazzowy w Krakowie,
 • Festiwal Muzyczny w Łańcucie znany od 56 lat organizowany przez Filharmonie Podkarpacką.

Wspieranie projektów promujących postawy patriotyczne

Istotnymi aspektami działalności sponsoringowej Banku jest edukacja historyczna oraz kształtowanie postaw patriotycznych. W 2017 roku Bank kontynuował projekty związane z uczczeniem pamięci Żołnierzy Wyklętych, jak np. Festiwal Filmowy NNW „Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci”. Bank sponsorował koncert „Wilczy Ślad. Piosenki Niezłomnych”, organizowany pod patronatem Prezydenta RP. W 2017 roku został zorganizowany przez Towarzystwa Biznesowe w Warszawie I Kongres Patriotyzmu Gospodarczego, skierowany do polskich przedsiębiorców i firm rodzinnych.

Wspieranie organizacji festiwali filmowych

Od 2011 roku Bank patronuje projektom, które mają na celu utrwalanie, promowanie i popularyzację polskiej kinematografii. W 2017 roku kontynuowano wsparcie dla 42. Festiwalu Filmowego w Gdyni, Gdyńskiej Szkoły Filmowej, Festiwalu Filmowego NNW „Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci” oraz 35. Międzynarodowego Festiwalu Filmów Młodego Widza ALE KINO! organizowanego przez Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu.

Bank angażuje się w konkursy i festiwale promując młode talenty twórcze. W 2017 roku Bank po raz trzeci był mecenasem wydarzenia „FRAZY. Festiwal Słowa w piosence” zorganizowanego przez Bibliotekę Raczyńskich w Poznaniu oraz sponsorował V Międzynarodowy Festiwal Teatralny Klasyki Światowej, organizowany przez Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi.

Sponsoring sportowy

Realizacja własnego programu Banku „PKO Biegajmy razem”

W ramach programu „PKO Biegajmy razem”, który działa od 2013 roku, Bank zachęca Polaków do wspólnej aktywności. Celem programu jest propagowanie przesłania, że bieganie to najlepiej oprocentowana lokata, która przez całe życie będzie przynosiła zyski w postaci lepszego samopoczucia. Bieganie, szczególnie długodystansowe, kształtuje charakter, wyrabia kondycję, uczy pokory i wytrwałości w dążeniu do celu. Biegając można również nieść pomoc osobom potrzebującym. poprzez udział w akcjach charytatywnych, organizowanych przez Bank podczas każdego ze sponsorowanych biegów.

W 2017 roku, w ramach programu, odbyło się kilkadziesiąt imprez biegowych w całej Polsce, wśród których najważniejszymi były:

 • PKO Wrocław Maraton, PKO Nocny Wrocław Półmaraton, PKO Silesia Marathon, PKO Poznań Maraton, PKO Bydgoski Festiwal Biegowy, PKO Półmaraton Szczecin oraz cykle biegowe: PKO Rzeszów Biega i PKO Grand Prix Gdyni. Na szczególną uwagę zasługują te, upamiętniające wydarzenia historyczne, np. Tropem Wilczym Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych oraz Warszawska Triada Biegowa „Zabiegaj o pamięć”, w skład której wchodzą trzy biegi: Bieg Konstytucji 3 maja, Bieg Powstania Warszawskiego i Bieg Niepodległości,
 • 3. PKO Bieg Charytatywny - trzecia edycja autorskiego biegu zorganizowanego przez Bank, rozegranego jednocześnie w 12 miastach Polski. Uczestnicy pobiegli, aby wspólnie pomóc najbardziej potrzebującym dzieciom,
 • Bank nie tylko sponsoruje największe imprezy biegowe, ale także umożliwia odpowiednie do nich przygotowanie. W tym celu, po raz kolejny, Bank został partnerem strategicznym akcji edukacyjnej „BiegamBoLubię”. Akcja realizowana jest w formie bezpłatnych spotkań biegowych na 80 stadionach lekkoatletycznych w całym kraju.
 • „Pomagamy z każdym krokiem” to hasło przewodnie imprez sponsorowanych przez Bank. Ich uczestnicy mogli dołączyć do akcji charytatywnych „biegnę dla…”, organizowanych na rzecz osób potrzebujących wsparcia w ratowaniu życia lub zdrowia. Po ukończeniu biegu przez określoną liczbę uczestników z przypiętą kartką „biegnę dla...”, Fundacja PKO Banku Polskiego SA przekazywała pieniądze na wskazany cel.

Uczestnictwo sponsorskie w innych inicjatywach sportowych

Poza imprezami biegowymi, które zdecydowanie dominowały w kategorii sponsoringu sportowego, Bank wspierał także inne prestiżowe imprezy sportowe takie jak:

Bieg Piastów - już po raz 41. w Szklarskiej Porębie-Jakuszycach odbył się coroczny Bieg Piastów - najstarszy i zarazem najbardziej popularny bieg narciarski w Polsce, w którym udział wzięło blisko 6000 biegaczy. Bieg Piastów ma charakter globalny, wzięli w nim udział zawodnicy z 27 krajów Europy i Ameryki Północnej,

Cavaliada - cykl międzynarodowych konnych zawodów w skokach przez przeszkody, cieszący się ogromnym zainteresowaniem publiczności. Jest to największa tego typu impreza w Polsce. W 2017 roku Bank był sponsorem głównym imprezy, odbywającej się w Poznaniu, Lublinie oraz finału konkursu rozgrywanego w Warszawie,

Tall Ship Races w Szczecinie - jedna z największych imprez plenerowych w kraju. W 2017 roku przy reprezentacyjnym nabrzeżu Odry zacumowały wyjątkowe jachty i żaglowce. Imprezę odwiedziło ponad 2 mln osób.

Edukacja, nauka, innowacje

Wspieranie edukacji i nauki to naturalne kierunki działalności sponsorskiej Banku, który współpracuje z uczelniami wyższymi oraz placówkami oświatowymi w całym kraju. Główne projekty dotyczą promocji nauk ścisłych (głównie matematyki i ekonomii) oraz projektów edukacyjnych, mających na celu rozwijanie przedsiębiorczości i promowanie innowacyjności.

Ważne projekty w tym obszarze to:

 • Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, organizowana przez Uniwersytet Warszawski,
 • Akademickie Mistrzostwa Polski w Programowaniu Zespołowym, organizowane przez Uniwersytet Wrocławski,
 • Ekonomia na Bank, projekt realizowany przez Uniwersytet Śląski w Katowicach z udziałem ekspertów Banku, poszerzający wiedzę młodych ludzi w zakresie ekonomii, finansów i bankowości,
 • Śląski Festiwal Nauki, to pokazy, prezentacje, doświadczenia ze wszystkich obszarów przygotowane przez Uniwersytet Śląski ze wszystkimi śląskimi uczelniami wyższymi.

Współpraca partnerska ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie, a także wsparcie projektów realizowanych przez Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet jagielloński.

Ważne miejsce zajmują przedsięwzięcia, których celem jest budowanie świadomości potencjału startupów i coaching najzdolniejszych młodych przedsiębiorców, takie jak Startup Weekend Warsaw, HackYeah, program akceleracyjny MassChallenge czy Program Akceleracyjny w ramach MIT Enterprise Forum Poland, łączący potencjał początkujących, kreatywnych przedsiębiorców z infrastrukturą, doświadczeniem oraz zasobami dużych przedsiębiorstw.

W 2017 roku Bank sponsorował wiele projektów edukacyjnych skierowanych do młodzieży szkolnej. Inicjatywy te promowały kreatywność, przedsiębiorczość, nauki matematyczne i ekonomię. Do najważniejszych z nich należały: „Dukaty Decjusza” w Krakowie, Młodzieżowa Konferencja Matematyczna TriMAT w Trójmieście, Warmińsko-Mazurskie Zawody Matematyczne - organizowane przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Kolorowy Uniwersytet - organizowany przez Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, czy Bydgoski Festiwal Nauki realizowany przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Zasady i cele działalności charytatywnej

Fundacja PKO Banku Polskiego (Fundacja) w imieniu Banku i Grupy prowadzi działalność na rzecz dobra publicznego. Zgodnie z przyjętym kierunkiem działań, zasadniczym celem realizowanych przez Fundację zadań jest wsparcie merytoryczne i finansowe projektów istotnych dla rozwoju Polski, realizowanych na rzecz i w porozumieniu ze środowiskiem społeczności lokalnych, służących budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.

Zakres działalności Fundacji jest określony w Statucie Fundacji, natomiast zasady współpracy Banku i Fundacji reguluje umowa zawarta w dniu 22 maja 2015 roku. Głównym źródłem finansowania celów statutowych Fundacji w 2017 r. były dotacje przyznawane przez Bank na podstawie uchwał Zarządu. Dodatkowe środki pieniężne przekazane Fundacji pochodziły z zysku wygenerowanego podczas obrotu bezgotówkowego, dokonywanego przez klientów Inteligo, powiązanego z kartą typu affinity: Dobro procentuje.

Obszary programowe

W 2017 r. do Fundacji wpłynęło 1176 wniosków o przyznanie darowizny pieniężnej na realizację zadań społecznych. Pozytywnie zaopiniowanych zostało 513 projektów. Darowizna przekazywana jest na podstawie umowy darowizny zawartej między Fundacją a partnerem projektu.

Za pośrednictwem Fundacji przekazywane są także darowizny rzeczowe na rzecz organizacji pozarządowych, w postaci sprzętu IT i mebli wycofywanych z użytku z różnych jednostek bankowych. W 2017 r. darowizna rzeczowa w postaci komputerów trafiła do 11 organizacji, natomiast meble przekazano 84 beneficjentom.

Struktura budżetu charytatywnego Fundacji PKO Banku Polskiego w podziale na obszary programowe w 2017 r.

Obszar programowyUdział w budżecie ogółem (%)
Tradycja30,2
Edukacja25,0
Nadzieja18,3
Zdrowie12,9
Kultura9,5
Sport3,5
Ekologia0,5
Razem100,0

Działania Fundacji na rzecz dobra publicznego obejmują: oświatę, wychowanie, pomoc społeczna, ochronę i promocje zdrowia, kulturę i sztukę, ochronę środowiska, wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych. Fundacja wspiera merytorycznie i finansowo istotne dla rozwoju Polski i społeczeństwa obywatelskiego projekty wielu środowisk i społeczności.

Dotowane inicjatywy wpisują się w 1 z 7 obszarów programowych Fundacji:

Edukacja - wsparcie nauki, oświaty

Obszar ten obejmuje naukę i oświatę, w ramach których Fundacja angażuje się w projekty mające realny wpływ na rozwój społeczny. Fundacja współpracuje m.in. ze Stowarzyszeniem Siemacha, a także wspiera Akademię Nowoczesnego Patriotyzmu oraz Centrum Rozwiązań Strategicznych im. Jana Łukasiewicza.

Tradycja

Działalność Fundacji w tym obszarze koncentruje się na popularyzacji i wsparciu inicjatyw utrwalających świadomość narodową, wspierających budowę dziedzictwa narodowego i kształtujących postawy obywatelskie. Fundacja współpracuje m.in. z Muzeum Powstania Warszawskiego, czy angażuje się w pomoc podopiecznym Związku Powstańców Warszawy.

Nadzieja

Fundacja udziela pomocy społecznej skierowanej do osób zagrożonych wykluczeniem, w szczególności poszkodowanych oraz niepełnosprawnych. Realizując zadania w tym obszarze Fundacja współpracuje, m.in. ze Stowarzyszeniem Niepełnosprawnych Kierowców SPiNKa czy Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Równy Start.

Zdrowie

Obszar ten obejmuje ochronę życia i zdrowia oraz profilaktykę zdrowotną. Fundacja finansowo wspiera zarówno rehabilitację, jak i specjalistyczne operacje osób chorych i potrzebujących pomocy.

Kultura

Działalność Fundacji w tym obszarze koncentruje się na ochronie dziedzictwa narodowego w dziedzinie kultury i sztuki oraz wspieraniu twórczości artystycznej. Fundacja m.in. angażuje się w organizację plenerów i promuje sztukę młodych artystów. Wśród nich byli m.in. studenci krakowskiej i szczecińskiej ASP.

Ekologia

Fundacja podejmuje inicjatywy społeczne nastawione na upowszechnianie wiedzy w zakresie ochrony środowiska naturalnego. Do ważniejszych działań proekologicznych w 2017 r., w które zaangażowała się Fundacja, należą wydarzenia związane z Rokiem Wisły – projektem Fundacji Rok Rzeki Wisły.

Sport

Działalność w tym obszarze ma na celu zachęcanie do aktywności fizycznej. Wśród realizowanych w 2017 r. projektów w tym obszarze znalazły się m.in. zakup ringu bokserskiego dla szkolnego klubu sportowego na Mazurach, wsparcie zawodów pływackich dla rodzin Family Cup w Piszu czy Halowego Turnieju Piłki Nożnej Domów Dziecka w Radzyminie.

Projekty własne

Fundacja realizuje również własne projekty, w tym:

Integracyjne Spotkania Mikołajkowe dla podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych i dzieci pracowników Banku (w 2017 r. podczas  36 spotkań w 22 miejscowościach w Polsce, we wspólnej świątecznej zabawie wzięło udział 6150 dzieci. Upominki trafiły dodatkowo do 28 placówek opiekuńczo-wychowawczych),

Bankowa Akcja Honorowego Krwiodawstwa, której celem jest wychowanie kolejnych pokoleń honorowych dawców krwi (w 2017 do akcji włączyło się ponad 2 tys. osób, dzięki którym udało się przekazać potrzebującym blisko 830 litrów krwi),

charytatywna akcja biegowa „biegnę dla…” (w 2017 r. zorganizowano 98 akcji, zbierając kwotę 1,33 mln PLN, z czego skorzystało 199 beneficjentów w tym 90 dzieci i 29 dorosłych. Od początku istnienia programu, tj. od 2013 r. przeprowadzono łącznie 322 takie akcje, w których wzięło udział ponad 124 tys. osób, a Fundacja wsparła 354 beneficjentów kwotą ponad 4,5 mln PLN.).

PKO Bieg Charytatywny (w 3. Biegu Charytatywnym w 2017 r. uczestniczyło 6401 osób. Dzięki nim Fundacja przeznaczyła 845 800 zł na rzecz 12 organizacji: placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży jak i domów samotnej matki).

Rozwój wolontariatu

Bank zachęca pracowników do angażowania się na rzecz lokalnych społeczności. Pod koniec 2017 r. liczba zarejestrowanych wolontariuszy wynosiła 1365. Wolontariusze nie tylko włączają się do inicjowanych przez Fundację przedsięwzięć, ale często sami je inicjują (np. zbiórki żywności na rzecz wybranych organizacji (fundacji / stowarzyszeń) w poszczególnych regionach Polski, remont mieszkania uczestniczki Powstania Warszawskiego Zofii Brączek ps. „Renia”, a także akcja pod hasłem „Podaruj czas seniorowi” polegająca na spędzeniu czasu z podopiecznymi ośrodków dla seniorów).

Działalność charytatywna Fundacji PKO Banku Polskiego SA

Cele Fundacji

Logo Fundacji PKO

Celem Fundacji PKO Banku Polskiego SA (Fundacji) jest pogłębianie relacji z klientem, rozumiane jako współfinansowanie projektów nastawionych na budowanie solidarności społecznej. Fundacja dostrzega wspólne dobro w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego oraz uczestniczy w przedsięwzięciach społecznych, często inicjowanych przez pracowników Banku – Wolontariuszy, wspiera merytorycznie i finansowo istotne dla rozwoju Polski projekty licznych środowisk i społeczności.

Działalność charytatywna wpływa na kształtowanie wizerunku PKO Banku Polskiego SA jako biznesu zaangażowanego społecznie. Wsparcie udzielane przez Fundację przyczynia się do budowy silnych relacji Banku z otoczeniem oraz do wzmocnienia wzajemnego zaufania.

Działalność Fundacji

Głównym źródłem finansowania zadań Fundacji są dotacje od Fundatora. Dodatkowe środki pieniężne z przeznaczeniem na cele dobroczynne, przekazywane na podstawie odrębnych umów, pochodzą z zysku wygenerowanego podczas obrotu bezgotówkowego dokonywanego przez klientów Inteligo powiązanego z kartą typu affinity Dobro procentuje (od 2013 roku). PKO Bank Polski SA dzieli się zyskiem z każdej transakcji bezgotówkowej dokonanej przy użyciu karty charytatywnej.

W okresie 7 lat od momentu uruchomienia działalności Fundacja przeznaczyła ponad 92,5 mln PLN na działania społeczne. Dotowane inicjatywy wpisują się w jeden z 7 obszarów programowych: EDUKACJA, TRADYCJA, NADZIEJA, ZDROWIE, KULTURA, EKOLOGIA, SPORT.

Zaangażowanie Fundacji w realizacje projektów w poszczególnych obszarach programowych (udział w budżecie)

W 2017 roku na realizację 90 projektów strategicznych, w tym na 9 strategicznych projektów specjalnych (niewymagających nawiązania partnerstwa z organizacją zewnętrzną), np. Bankową Akcję Honorowego Krwiodawstwa, Integracyjne Spotkania Mikołajkowe, „Sprzączki i Guziki z Orzełkiem ze rdzy” - Fundacja przekazała 12,7 mln PLN. Fundacja dokłada starań, aby projekty strategiczne ewaluowały i docierały do jak największego grona beneficjentów.

W partnerstwie na poziomie lokalnym na realizację 292 projektów Fundacja przekazała 3,5 mln PLN. Na poziomie lokalnym po raz trzeci został zrealizowany projekt specjalny PKO Bieg Charytatywny. Podobnie jak w roku 2016 projekt odbył się jednocześnie na 12 stadionach w całej Polsce.

Na poziomie indywidualnym udzielona została pomoc 119 osobom, zarówno dzieciom, jak i dorosłym w ramach Charytatywnych Akcji Biegowych - projektu specjalnego Fundacji. Kwota udzielonego wsparcia wyniosła ponad 1,3 mln PLN.

Fundacja pośredniczy również w procesie przekazywania darowizn rzeczowych w postaci sprzętu IT oraz mebli wycofywanych z użytku z oddziałów PKO Banku Polskiego SA. W 2017 roku komputery o łącznej wartości ponad 17 tys. PLN trafiły do 11 organizacji. Meble o wartości blisko 88 tys. PLN przekazano 84 beneficjentom.

Wolontariat Pracowniczy

Od 2013 roku funkcjonuje system Wolontariatu pracowniczego, w którym zarejestrowanych jest 1 365 aktywnych Wolontariuszy. Osoby te mają możliwość zgłosić swój własny lokalny bądź indywidualny projekt społeczny. Współpraca Fundacji i Wolontariusza służy weryfikacji wiarygodności wnioskodawcy oraz budowaniu relacji między Bankiem a lokalnym środowiskiem. Ponadto, wszyscy Wolontariusze mogą zarejestrować swoje pozabankowe zaangażowanie, dzieląc się dobrymi praktykami i informując Fundację o wartych wsparcia lokalnych inicjatywach.

Troska o polską historię
sztuki i tradycję

Bez tytułu, 1997

Krzysztof Bednarski Rzeźba, brąz
Wymiary: 166x28x27cm

Dowiedz się więcej

Dźwięki V, 1994

Jan Dobkowski Obraz, akryl/płotno
Wymiary: 120x160cm

Dowiedz się więcej

Bez tytułu, 1997

Tomasz Ciecierski Obraz, olej, collage/płótno
Wymiary: 171,5x244cm

Dowiedz się więcej

Bez tytułu (Ryba), 1992

Ryszard Grzyb Obraz, olej/płótno
Wymiary: 140x80cm

Dowiedz się więcej

Pod wzgórzem, 1991

Łukasz Korolkiewicz Obraz, olej/płótno
Wymiary: 136x200cm

Dowiedz się więcej

Dachy 1, 1990/91

Robert Maciejuk Obraz, olej/płótno
Wymiary: 116x138cm

Dowiedz się więcej

Dziennik nr 87c, 1997

Włodzimierz Pawlak Obraz, olej, ołówek/płótno
Wymiary: 24x18cm

Dowiedz się więcej

Listy Franza Kafki do Felicji Bauer, przed 1998

Andrzej Szewczyk Rzeźba, technika własna, drewno, ołów
Wymiary: 40x17,5x4cm

Dowiedz się więcej