Odpowiedzialność środowiskowa polityki kredytowej

Rozszerzona odpowiedzialność środowiskowa Grupy Kapitałowej, w tym Banku zawiera się głównie w polityce finansowania działalności podmiotów gospodarczych i publicznych.

Społeczna odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność za środowisko, jest elementem działalności Banku. Bank od lat podejmuje inicjatywy służące dbałości o środowisko. Dotyczy to kilku obszarów działania:

1) Bank wraz z innymi podmiotami Grupy Kapitałowej wspiera rozwój gospodarki przez finansowanie klientów indywidualnych i przedsiębiorstw, w tym zwłaszcza inwestycji w nowe technologie, modernizowanie linii technologicznych, energooszczędne przedsięwzięcia.

2) Bank wpływa na postawy klientów uczestnicząc w finansowaniu projektów proekologicznych, w tym budowy spalarni śmieci, oczyszczalni ścieków, systemów wytwarzania energii elektrycznej przy wykorzystaniu nowoczesnych, proekologicznych technologii.

3) Od wielu lat Bank aktywnie angażuje się we współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego (JST), w tym poprzez finansowanie projektów lokalnych jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów powiązanych z tymi jednostkami z zakresu ochrony środowiska czy modernizacji prośrodowiskowej obiektów użyteczności publicznej.

4) Zagadnienia związane z wpływem na środowisko w produktach kredytowych oferowanych przez Bank przedsiębiorstwom są uwzględniane w ocenie przedsiębiorstwa i transakcji. Ocena taka jest przeprowadzana w przypadku wszystkich transakcji związanych z finansowaniem projektów inwestycyjnych.

5) W przypadku finansowania specjalistycznego Bank, w ramach oceny przedsięwzięcia inwestycyjnego, analizuje oddziaływanie projektu na środowisko, w tym w szczególności:

  • posiadanie wszystkich pozwoleń administracyjnych w zakresie ochrony środowiska wynikających z obowiązującego prawa (np. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na wytwarzanie odpadów, pozwolenie zintegrowane dotyczące instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza);
  • uwarunkowania geograficzno-środowiskowe na obszarze oddziaływania przedsięwzięcia (np. lokalizacja przedsięwzięcia, obecność wysypisk odpadów i oczyszczalni ścieków, aspekty ekologiczne i społecznościowe).

6) W procesie analizy wycen nieruchomości stanowiących zabezpieczenie swoich wierzytelności Bank zwraca uwagę na to, czy operat szacunkowy zawiera opis czynników środowiskowych mających wpływ na wartość nieruchomości, w tym rodzaj i stopień zanieczyszczenia środowiska, występowanie na nieruchomości lub w jej bezpośrednim sąsiedztwie szkodliwych substancji (np. benzyny, oleju, rozpuszczalników, farb).

7) Na etapie realizacji projektów inwestycyjnych Bank monitoruje jej przebieg m.in. z wykorzystaniem niezależnego doradcy technicznego (NDT). W swoich raportach, NDT ocenia spełnienie warunków wszystkich wymaganych pozwoleń, zwłaszcza w zakresie ochrony środowiska.

W celu lepszego zarządzania ryzykiem środowiskowym Bank i pozostałe podmioty Grupy Kapitałowej zintegrowały je w procesie zarządzania ryzykiem kredytowym.

W Banku według stanu na 31 grudnia 2017 r. udział inwestycji związanych z ochroną środowiska w łącznej wielkości finansowania sektora podmiotów gospodarczych i publicznych (uwzględniającej kredyty i dłużne papiery wartościowe) wyniósł 0,9%. Lista obszarów uwzględnionych we wskaźniku obejmuje:

  • wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych;
  • odprowadzanie i oczyszczanie ścieków;
  • działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów oraz odzyskiem surowców;
  • działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami.

Dodatkowo, część projektów proekologicznych zawiera się w portfelu JST. Według stanu na 31 grudnia 2017 r. udział JST w łącznej wielkości finansowania podmiotów gospodarczych i publicznych (uwzględniającej kredyty i dłużne papiery wartościowe) wyniósł 11,4% (10,1% dla Grupy Kapitałowej). Jednocześnie zaangażowanie Banku w kredytowanie sektora wydobywczego stopniowo maleje: na koniec 2017 r. jego udział w portfelu kredytowym podmiotów gospodarczych i publicznych wyniósł 1,9% wobec 2,3% na koniec 2016 r.

Udział w Funduszu Marguerite

W 2017 r. PKO Bank Polski SA kontynuował udział w przedsięwzięciu The 2020 European Fund for Energy, Climate Change and Infrastructure („Fundusz Marguerite”). Udział Banku w kapitale funduszu wynosi 14%. Fundusz Marguerite jest pierwszym w historii Unii Europejskiej przykładem paneuropejskiego modelu finansowania projektów infrastrukturalnych, zwłaszcza w obszarze infrastruktury drogowej, energetycznej i związanej ze źródłami energii odnawialnej. Od początku istnienia (tj. 2009 r.), przy udziale Funduszu Marguerite zrealizowano w Polsce projekty infrastrukturalne warte blisko 2 mld PLN oraz przeprowadzono ważne inwestycje na terenie krajów Unii Europejskiej, np.:

  • budowa instalacji termicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Poznaniu (uznana za największy projekt zrealizowany dotychczas w Polsce w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego);
  • budowa farm wiatrowych w Kukini i Tychowie;
  • budowa terminala lotniczego w Zagrzebiu;
  • przejęcie udziałów w spółce Latvia Gas, co pozwoliło oddzielić od aktywów dystrybucyjnych, aktywa przesyłowe gazu kontrolowane wcześniej przez Gazprom i umożliwiło budowę gazociągu transgranicznego Polska-Litwa, przyczyniając się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego.

Troska o polską historię
sztuki i tradycję

Bez tytułu, 1997

Krzysztof Bednarski Rzeźba, brąz
Wymiary: 166x28x27cm

Dowiedz się więcej

Dźwięki V, 1994

Jan Dobkowski Obraz, akryl/płotno
Wymiary: 120x160cm

Dowiedz się więcej

Bez tytułu, 1997

Tomasz Ciecierski Obraz, olej, collage/płótno
Wymiary: 171,5x244cm

Dowiedz się więcej

Bez tytułu (Ryba), 1992

Ryszard Grzyb Obraz, olej/płótno
Wymiary: 140x80cm

Dowiedz się więcej

Pod wzgórzem, 1991

Łukasz Korolkiewicz Obraz, olej/płótno
Wymiary: 136x200cm

Dowiedz się więcej

Dachy 1, 1990/91

Robert Maciejuk Obraz, olej/płótno
Wymiary: 116x138cm

Dowiedz się więcej

Dziennik nr 87c, 1997

Włodzimierz Pawlak Obraz, olej, ołówek/płótno
Wymiary: 24x18cm

Dowiedz się więcej

Listy Franza Kafki do Felicji Bauer, przed 1998

Andrzej Szewczyk Rzeźba, technika własna, drewno, ołów
Wymiary: 40x17,5x4cm

Dowiedz się więcej