Podatek dochodowy

Zasady rachunkowości

Podatek dochodowy ujmowany jest jako podatek bieżący oraz podatek odroczony. Podatek dochodowy bieżący ujmowany jest w rachunku zysków i strat. Podatek dochodowy odroczony w zależności od źródła pochodzenia różnic przejściowych ujmowany jest w rachunku zysków i strat lub w innych dochodach całkowitych.

Podatek bieżący

Podatek dochodowy bieżący obliczany jest na podstawie zysku księgowego brutto skorygowanego o przychody, które zgodnie z przepisami podatkowymi nie są zaliczane do przychodów podatkowych, przychody podatkowe niebędące przychodami księgowymi, koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów i koszty podatkowe niebędące kosztami księgowymi, zgodnie z właściwymi przepisami prawa podatkowego. Pozycje te obejmują głównie przychody i koszty z tytułu odsetek naliczonych do otrzymania i zapłacenia, odpisy z tytułu utraty wartości należności oraz rezerwy na zobowiązania pozabilansowe.

Podatek dochodowy odroczony

Podatek dochodowy odroczony ujmowany jest w wysokości różnicy pomiędzy wartością podatkową aktywów i zobowiązań a ich wartością bilansową dla celów raportowania finansowego. Grupa Kapitałowa tworzy rezerwy oraz aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wykazywane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej. Zmiana stanu rezerw oraz aktywów z tytułu podatku dochodowego odroczonego zaliczana jest do obowiązkowych obciążeń wyniku finansowego z wyjątkiem skutków wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, wyceny instrumentów zabezpieczających oraz zysków i strat aktuarialnych odnoszonych na inne dochody całkowite, w przypadku których zmiany stanu rezerw oraz aktywów z tytułu podatku dochodowego odroczonego są rozliczane z innymi dochodami całkowitymi. Przy ustalaniu podatku dochodowego odroczonego uwzględnia się wartość aktywów i rezerw na odroczony podatek na początek i koniec okresu sprawozdawczego.

Wartość bilansowa składników aktywów z tytułu odroczonego podatku jest weryfikowana każdorazowo na koniec okresu sprawozdawczego i ulega stosownemu obniżeniu, o ile przestało być prawdopodobne osiągnięcie dochodu do opodatkowania wystarczającego do częściowego lub całkowitego zrealizowania składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwy na podatek odroczony wyceniane są z zastosowaniem stawek podatkowych, które według przewidywań będą obowiązywać w okresie, gdy składnik aktywów zostanie zrealizowany lub rezerwa wykorzystana, przyjmując za podstawę stawki podatkowe (i przepisy podatkowe) obowiązujące na koniec okresu sprawozdawczego lub takie, których obowiązywanie w przyszłości jest pewne na koniec okresu sprawozdawczego.

Grupa Kapitałowa dla spółek działających na terytorium Polski stosuje dla odroczonego podatku dochodowego stawkę podatkową w wysokości 19%, dla spółek działających na terytorium Ukrainy w wysokości 18%, a dla spółek działających na terytorium Szwecji w wysokości 22%.

Grupa Kapitałowa kompensuje ze sobą aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego z rezerwami z tytułu odroczonego podatku dochodowego wtedy i tylko wtedy, gdy posiada możliwy do wyegzekwowania tytuł prawny do przeprowadzenia kompensat należności ze zobowiązaniami z tytułu bieżącego podatku i odroczony podatek dochodowy ma związek z tym samym podatnikiem i tym samym organem podatkowym.

Informacje finansowe

Obciążenie podatkowe

 20172016
   
Bieżące obciążenie podatkowe(1 264)(1 243)
Odroczony podatek dochodowy124336
Obciążenie podatkowe wykazane w rachunku zysków i strat(1 140)(907)
Obciążenie podatkowe wykazane w innych dochodach całkowitych(141)130
   
Razem(1 281)(777)

Spółki Grupy Kapitałowej są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Wartość ustalonego bieżącego zobowiązania Spółek przekazywana jest na rzecz właściwych dla nich miejscowo urzędów administracji podatkowej.

Ostateczne uregulowanie zobowiązania poszczególnych Spółek Grupy Kapitałowej z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za 2017 rok nastąpi z zachowaniem terminów przewidzianych przepisami właściwego dla nich prawa podatkowego.

Uzgodnienie efektywnej stopy podatkowej

 20172016
   
Zysk brutto4 2493 783
Podatek według ustawowej stawki podatkowej obowiązującej w Polsce (19%)(807)(719)
Efekt innych stawek podatkowych jednostek zagranicznych1-
Wpływ trwałych różnic pomiędzy zyskiem brutto a dochodem do opodatkowania podatkiem dochodowym, w tym:(349)(238)
Podatek od niektórych instytucji finansowych(177)(158)
Składki na BFG(76)(26)
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek
udzielonych klientom niestanowiące kosztów uzyskania przychodów
(61)(18)
Utworzenie odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości inwestycji w jednostki
stowarzyszone i wspólne przedsiewzięcia niestanowiącego kosztów uzyskania przychodów
(5)(5)
Pozostałe różnice(30)(31)
Wpływ innych różnic pomiędzy zyskiem brutto a dochodem do opodatkowania podatkiem dochodowym, w tym ulga na nowe technologie i darowizny1550
   
Obciążenie podatkowe wykazane w rachunku zysków i strat(1 140)(907)
   
Efektywna stopa podatkowa26,83%23,98%
 

W myśl zasad dotyczących przedawnienia zobowiązań podatkowych, kontrola prawidłowości rozliczeń z tytułu podatków może być przeprowadzona w okresie 5 lat licząc od końca roku, w którym upłynął termin złożenia odpowiedniej deklaracji podatkowej.

Aktywa z tytułu podatku odroczonego netto

REZERWA Z TYTUŁU PODATKU ODROCZONEGO31.12.2016Rachunek zysków i stratInne dochody całkowite31.12.2017
     
Odsetki naliczone od należności (kredytów)239(15)-224
Odsetki skapitalizowane od kredytów mieszkaniowych118(12)-106
Odsetki od papierów wartościowych4319-62
Wycena papierów wartościowych5(55)588
Wycena pochodnych instrumentów finansowych26-8
Różnica pomiędzy wartością bilansową i podatkową rzeczowego majątku trwałego i wartości niematerialnych351(18)-333
Koszty zapłacone z góry7050-120
Dodatnie różnice kursowe-18-18
Pozostała wartość dodatnich różnic przejściowych22-4
    -
Rezerwa brutto z tytułu podatku odroczonego830(5)58883
     
AKTYWA Z TYTUŁU PODATKU ODROCZONEGO    
     
Odsetki naliczone od zobowiązań1106-116
Wycena pochodnych instrumentów finansowych184(29)1156
Wycena papierów wartościowych135(51)(84)-
Rezerwa na świadczenia pracownicze913-94
Odpisy z tytułu utraty wartości ekspozycji kredytowych72015-735
Prowizje do rozliczenia w czasie metodą liniową i efektywną stopą procentową66738-705
Rezerwa na koszty do poniesienia45(4)-41
Strata podatkowa151-16
Różnice kursowe14(13)-1
Różnica pomiędzy wartością bilansową i podatkową rzeczowego majątku trwałego i wartości niematerialnych, w tym przedmiotu leasingu575148-723
Pozostała wartość ujemnych różnic przejściowych225-27
     
Aktywa brutto z tytułu podatku odroczonego2 578119(83)2 614
     
Łączny efekt różnic przejściowych1 748124(141)1 731
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego(prezentowana w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej)31  36
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (prezentowane w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej)1 779  1 767