Dostawcy

Misją komórki realizującej w Banku zakupy jest terminowe dostarczanie pożądanych materiałów i usług wymaganej jakości. Towarzyszy tym działaniom systematyczna optymalizacja kosztów. Z drugiej strony Bank kieruje się zasadami zgodnymi z etyką biznesu, dążąc do przejrzystych relacji z dostawcami. Polityka zakupowa kształtowana jest we współpracy z dostawcami. Jednym z jej głównych dokumentów są Zasady zakupu towarów i usług w Banku.

Relacje z dostawcami budowane są w oparciu o uczciwość, przejrzystość działań, wzajemny szacunek oraz profesjonalizm, w tym w szczególności poprzez:

 • dotrzymywanie przyjętych ustaleń i zobowiązań,
 • regulowanie płatności i innych zobowiązań terminowo i zgodnie z ustalonymi warunkami umów,
 • rozwiązywanie w drodze dialogu sytuacji trudnych i konfliktowych,
 • weryfikowanie dostawców wyłącznie na podstawie przesłanek merytorycznych i biznesowych,
 • informowanie dostawców o standardach postępowań.

Okresy płatności w umowach z dostawcami różnią się w zależności od standardu umów danego dostawcy i indywidualnych ustaleń. W Banku standardowy termin to 30 dni (57% umów), ale w wielu przypadkach okres płatności jest o połowę krótszy (tj. 14 dni: 26% umów). Podobnie jest w Grupie Kapitałowej: dominują okresy płatności 30-dniowe, przy czym relatywnie większa niż w przypadku Banku jest częstotliwość okresów płatności 14-dniowych, gdyż w umowach podmiotów zależnych dominuje ten właśnie okres.

Bank i pozostałe podmioty Grupy Kapitałowej rzetelnie podchodzą do kwestii regulowania swoich zobowiązań wobec dostawców o czasie. W 2017 r. wartość faktur zapłaconych po terminie, od których z tego tytułu naliczono odsetki, stanowiła marginalny odsetek wszystkich zapłaconych faktur. Wykaz nie obejmuje płatności, których ewentualne opóźnienie zostało uzgodnione z dostawcą, gdyż zgromadzenie tych informacji byłoby zbyt pracochłonne.

Udział wartości faktur, od których zapłacono odsetki, w łącznej wartości zapłaconych faktur w Grupie Kapitałowej, w tym w Banku (2017)

 GRUPA KAPITAŁOWABANK
Udział w łącznej wartości faktur (%)1,0530,003

Procedura wyłaniania dostawców jest 2-etapowa. W pierwszym kroku potencjalni kontrahenci są zobowiązani zarejestrować się, co mogą czynić samodzielnie w platformie zakupowej PKO Zakupy. Każdy taki dostawca musi zostać zatwierdzony przez kierownika komórki odpowiedzialnej za zakupy. Podmioty, które uzyskały akceptację, mogą uczestniczyć w drugim etapie, czyli postępowaniach zakupowych.

Oddziaływanie na dostawców w zakresie kwestii społeczno-środowiskowych ma miejsce na etapie zapytania ofertowego organizowanego przez Bank lub każdy z pozostałych podmiotów Grupy Kapitałowej. Zgodnie z jego treścią, dostawcy – przystępując do postępowania zakupowego – deklarują, iż kierują się nadrzędną zasadą poszanowania prawa, poczuciem sprawiedliwości i odpowiedzialności społecznej oraz rozumieją wpływ wywierany swoją działalnością na środowisko naturalne, otoczenie, drugą stronę, na swoich pracowników, współpracowników, podwykonawców i partnerów biznesowych, a także kierują się zasadami etyki. W dalszej części oświadczenia są szczegółowe deklaracje dotyczące:

 • dbania o bezpieczeństwo w miejscu pracy,
 • kierowania się współdziałaniem, zaufaniem, odpowiedzialnym i partnerskim podejściem do drugiej strony,
 • przestrzegania zasad dotyczących wymiaru czasu pracy i wynagradzania za pracę,
 • przestrzegania praw człowieka,
 • przeciwdziałania korupcji,
 • dbania o środowisko naturalne.

Szczegóły powyższych zapisów zostały omówione w odpowiednich częściach Sprawozdania.

Dostawcy raz w roku otrzymują od Banku ankietę, dzięki której pozyskiwane są cenne informacje w zakresie funkcjonalności platformy zakupowej oraz ogólnych spostrzeżeń w zakresie współpracy z Bankiem. Wnioski z badania są przesłanką do poprawiania warunków współpracy pomiędzy Bankiem i dostawcami.

   

Troska o polską historię
sztuki i tradycję

Bez tytułu, 1997

Krzysztof Bednarski Rzeźba, brąz
Wymiary: 166x28x27cm

Dowiedz się więcej

Dźwięki V, 1994

Jan Dobkowski Obraz, akryl/płotno
Wymiary: 120x160cm

Dowiedz się więcej

Bez tytułu, 1997

Tomasz Ciecierski Obraz, olej, collage/płótno
Wymiary: 171,5x244cm

Dowiedz się więcej

Bez tytułu (Ryba), 1992

Ryszard Grzyb Obraz, olej/płótno
Wymiary: 140x80cm

Dowiedz się więcej

Pod wzgórzem, 1991

Łukasz Korolkiewicz Obraz, olej/płótno
Wymiary: 136x200cm

Dowiedz się więcej

Dachy 1, 1990/91

Robert Maciejuk Obraz, olej/płótno
Wymiary: 116x138cm

Dowiedz się więcej

Dziennik nr 87c, 1997

Włodzimierz Pawlak Obraz, olej, ołówek/płótno
Wymiary: 24x18cm

Dowiedz się więcej

Listy Franza Kafki do Felicji Bauer, przed 1998

Andrzej Szewczyk Rzeźba, technika własna, drewno, ołów
Wymiary: 40x17,5x4cm

Dowiedz się więcej