Długoterminowe wyzwania sektora bankowego

Strategia PKO Banku Polskiego SA na lata 2016-2020 identyfikuje długoterminowe wyzwania sektora bankowego, które zostały uwzględnione i zaadresowane w strategicznych celach i kierunkach działania Banku i Grupy Kapitałowej.

Rynek Technologia Klient Regulacje Rynek Technologia Klient Regulacje

WYZWANIA REGULACYJNE

 • Wzrost obciążeń sektora finansowego (podatek bankowy, system gwarantowania depozytów)
 • Pakiet CRD IV – dodatkowe wymogi kapitałowe i płynnościowe
 • Ustawa o BFG
 • PSD II - korzyść dla nowych graczy rynkowych
 • eIDAS - podpis elektroniczny
 • MIFID II – skomplikowanie procesu sprzedaży

POLARYZACJA POTRZEB KLIENTÓW

 • Oczekiwanie bezpieczeństwa finansowego
 • Fascynacja nowymi technologiami, wzrost liczby użytkowników nowych rozwiązań
 • Potrzeby kształtowane przez cyfryzację życia społecznego i usługodawców spoza sektora bankowego
 • Aktualna struktura i potencjał rozwoju bazy klientów Banku
 • Zmiana oczekiwań polskich firm, wynikająca z ich rozwoju

DYNAMICZNA DYFUZJA NOWYCH TECHNOLOGII NA RYNKU POLSKIM

 • Rosnące zagrożenia cyberatakami
 • Rozwiązania w chmurze, internet rzeczy
 • Zaawansowana analityka – monetyzacja danych
 • Wzrost efektywności kosztowej i organizacyjnej oraz systemowe wsparcie procesów
 • Cyfryzacja dostępu do powszechnych usług publicznych

RYNEK LOKALNY

 • Nowa strategia rozwoju gospodarczego Polski
 • Konieczność wykorzystania wewnętrznego potencjału firm i gospodarki
 • Spadek rentowności sektora bankowego
 • Konsolidacja rynku finansowego
 • Niski przyrost naturalny, starzenie się społeczeństwa