Strategia 2016-2020

Strategia PKO Banku Polskiego SA na lata 2016 – 2020

Strategia jest odpowiedzią na zmieniające się otoczenie rynkowe i potrzebę dostosowania się organizacji do nowych wyzwań stojących przed sektorem bankowym i polską gospodarką. Kierunek transformacji modelu biznesowego Banku pozostanie ściśle powiązany z dynamicznie postępującą cyfryzacją życia społecznego oraz strategią rozwoju gospodarczego Polski.

Strategia na lata 2016-2020 opiera się na solidnych fundamentach wypracowanych w latach poprzednich. Dzięki realizacji strategii „Lider” i „Codziennie Najlepszy” PKO Bank Polski SA umocnił pozycję niekwestionowanego lidera rynku bankowego w Polsce, systematycznie rozwijał zakres i jakość usług bankowości elektronicznej oraz mobilnej - IKO, doskonalił procesy i sprawność organizacyjną oraz budował kompetencje umożliwiające wykorzystanie dźwigni wzrostu przez akwizycje.

Cele strategiczne

W perspektywie 2020 roku PKO Bank Polski SA zamierza:

 • osiągnąć rentowność kapitału własnego (ROE) powyżej 10%,
 • obniżyć wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) do poziomu poniżej 45%,
 • utrzymać koszty ryzyka w przedziale 75-85 p.b.,
 • efektywnie i racjonalnie zarządzać adekwatnością kapitałową, tak by poziomy wskaźników TCR i CET1 kształtowały się powyżej wymogów regulacyjnych i nadzorczych oraz jednocześnie umożliwiały wypłatę dywidendy.

Zajmując pozycję niekwestionowanego lidera rynku bankowego w Polsce oraz utrzymując pozycję lidera we wszystkich kluczowych segmentach rynku, Bank adresuje wyzwania do 2020 roku w głównych celach strategicznych:

 1. wspieranie rozwoju polskiej przedsiębiorczości szczególnie w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw,
 2. satysfakcja klienta,
 3. wzrost liczby klientów korzystających z rozwiązań cyfrowych,
 4. proste i sprawne procesy – „szybciej i bez papieru”,
 5. najlepszy pracodawca,
 6. innowacyjność i nowe źródła przychodów,
 7. lider współpracy w obszarze cyberbezpieczeństwa.

Realizacja strategii

Dzięki realizacji Strategii PKO Bank Polski SA w 2020 roku będzie:

Innowacjeitechnologie Nowoczesna organizacja Sprawność operacyjna Doskonałość dystrybucyjna Bliskoklienta Rozszerzaniemodelubiznesowego

Rozszerzanie modelu biznesowego

Realizacji tej dźwigni strategicznej służyć będzie aktywne monitorowanie krajowego rynku pod kątem potencjalnych przejęć, rozszerzanie dostępności oferty spółek z Grupy Kapitałowej, rozwój zagraniczny wspierający ekspansję klientów, alianse z partnerami strategicznymi m.in. poprzez platformy lojalnościowe oraz współpraca z instytucjami publicznymi w ramach rozwiązań e-Państwa. Dążąc do pozycji lidera rozwiązań technologicznych Bank zakłada także inwestowanie w wybrane spółki z sektora nowych technologii.
Bank będzie nadal łączył troskę o wzrost wartości dla akcjonariuszy z zaangażowaniem społecznym i stawiał na zrównoważony rozwój. W codziennej pracy będzie integrował cele biznesowe z działaniami na rzecz wszystkich grup interesariuszy, przy jednoczesnym zaangażowaniu w inicjatywy społeczne. Kluczowym fundamentem budowania dialogu z klientami, pracownikami, akcjonariuszami i otoczeniem społecznym, będą wartości Banku oraz transparentna komunikacja.

Blisko klienta

PKO Bank Polski będzie koncentrował się na wspieraniu rozwoju polskiej przedsiębiorczości, szczególnie w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw, a także satysfakcji klienta rozumianej jako budowanie trwałych relacji w kontakcie z Bankiem. Będzie temu służyć prosta i transparentna oferta, wysokiej klasy doradztwo, elastyczne rozwiązania cenowe, intuicyjne i szybkie procesy sprzedażowe oraz zmniejszenie liczby dokumentów papierowych.

Doskonałość dystrybucyjna

W oparciu o zdiagnozowane potrzeby klientów rozwijane będą kanały dystrybucji tworząc holistyczny model omnikanałowego systemu obsługi. Bank będzie dążył do zapewnienia spójnych doświadczeń klientów we wszystkich kanałach kontaktu. Zamierzenia te będą realizowane poprzez kontynuację procesu modernizacji i unowocześniania sieci oddziałów, które ogrywają kluczową rolę w budowaniu relacji z klientami oraz pozycji na rynku, a także dalszy rozwój zdalnych kanałów kontaktu oraz wzrost liczby i aktywności klientów korzystających z rozwiązań cyfrowych.

Sprawność operacyjna

Strategia zakłada dalsze doskonalenie procesów wewnętrznych. Szybkości i sprawności w podejmowaniu decyzji sprzyjać będzie wysokiej jakości analityka danych, automatyzacja i dematerializacja procesów, innowacyjne metody identyfikacji i autoryzacji oraz przeciwdziałanie biurokracji.

Nowoczesna organizacja

Kluczem do osiągnięcia celów strategicznych będzie dobrze zmotywowany i zaangażowany zespół. Strategia kładzie duży nacisk na kreowanie przyjaznego, wspierającego i otwartego środowiska pracy. Służyć temu będzie angażujące przywództwo, nowoczesne zarządzanie wiedzą i promowanie rozwiązań ułatwiających współpracę w ramach organizacji.

Innowacje i technologie

PKO Bank Polski będzie konsekwentnie inwestował w innowacyjne rozwiązania aktywnie angażując się w kreowanie nowych standardów w skali rynku, innowacyjnych narzędzi dla klientów i organizacji oraz wzmacnianie roli instytucji zaufania publicznego i przeciwdziałanie cyberzagrożeniom. Bank będzie wspierał rozwój polskich innowatorów w segmencie przedsiębiorstw (mikro, małych i średnich oraz korporacyjnych), a także angażował się w perspektywiczne projekty oraz dziedziny i branże przyszłości.

Strategia wdrażana jest poprzez realizację ściśle zdefiniowanych i skwantyfikowanych celów strategicznych. Cele te dotyczą korzyści biznesowych oraz efektów finansowych i niefinansowych (ilościowych lub jakościowych), które PKO Bank Polski SA planuje osiągnąć. Wyrażane są w postaci wskaźników, opisowych kryteriów lub innych miar. Cele określone w Strategii wspierane są w szczególności poprzez plan finansowy Banku i Grupy Kapitałowej, programy, inicjatywy i projekty strategiczne, a także system motywacyjny, który obejmuje wyznaczanie i rozliczanie m.in. zadań premiowych powiązanych ze Strategią dla stanowisk, na których zatrudnieni są pracownicy kadry menedżerskiej. Ponadto, dla zapewnienia bieżącego rozliczania celów strategicznych, w Banku prowadzone jest kwartalne ich monitorowanie. Raporty z wyników monitorowania celów strategicznych przedkładane są do zatwierdzenia Zarządowi i Radzie Nadzorczej Banku. W ramach tego procesu następuje ocena poziomu realizacji wyznaczonych wskaźników i zadań z uwzględnieniem ich wpływu na realizację Strategii.

Strategia Banku jako podmiotu dominującego w Grupie Kapitałowej, w której obowiązuje zintegrowany model rozwoju, wyznacza kierunki dla strategii działania poszczególnych podmiotów w Grupie.

Kierunki działań w zakresie społecznej odpowiedzialności

Priorytetem PKO Banku Polskiego SA jest zrównoważony rozwój, realizowany poprzez łączenie celów biznesowych z działaniami na rzecz wszystkich grup interesariuszy. W Strategii na lata 2016-2020, Bank określił kierunki działań w zakresie społecznej odpowiedzialności.

Kierunki działań w zakresie społecznej odpowiedzialności uwzględnione w Strategii PKO Banku Polskiego SA na lata 2016-2020

InteresariuszeKierunek podejmowanych działańWybrane inicjatywy podjęte do końca 2017 r.
Klienci
 • Edukacja w zakresie cyberbezpieczeństwa i ekonomii 
 • Działania wpływające na zwiększanie zaufania i satysfakcji klientów 
 • Inicjowanie działań zwiększających bezpieczeństwo sektora finansowego 
 • Angażowanie klientów wokół ważnych inicjatyw społecznych 
 • Promowanie rozwoju rodzinnego biznesu
 • Ułatwienie klientom dostępu do usług publicznych i e-administracji (profil zaufany, program 500+)
 • Preferencyjne warunki produktów dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny Zrozumiałe i krótkie dokumenty „bez gwiazdek” 
 • Program Cyberstrażnik - ostrzeganie internautów przed upublicznianiem w sieci danych osobowych 
 • Platforma komunikacyjna Bankomania.pkobp.pl 
 • Edukacja finansowa dzieci opartao kompleksowe i innowacyjne produkty PKO Junior oraz SKO Cykl edukacyjny dla przedsiębiorców „Dzień dobry biznes” 
 • Współpraca z firmą Microsoft w ramach Enterprise Customers Cyber Threat Intelligence Program (ECCTIP) 
 • Współpraca ze środowiskiem start-upów (w tym w ramach MIT Enterprise Forum Poland) 
 • Platforma Wsparcia Eksportu – kompleksowe narzędzie analityczne dla firm
Pracownicy
 • Budowanie przyjaznego środowiska pracy
 • Zapewnienie konkurencyjnego wynagrodzenia i rozwoju zawodowego 
 • Zarządzanie różnorodnością 
 • Dbanie o równowagę pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym 
 • Angażowanie pracowników w działalność społeczną
 • Program „PKO po godzinach” 
 • Program szkoleń e-learningowych i tradycyjnych 
 • Badania satysfakcji i zaangażowania pracowników 
 • Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) 
 • Platforma MyBenefit wspierająca aktywny styl życia i rozwój osobisty 
 • Pakiety opieki medycznej dla pracowników 
 • Program profilaktyczny „Zdrowie jak w Banku” 
 • Wolontariat pracowniczy 
 • Programy rozwoju kadry menedżerskiej
Otoczenie społeczne
 • Przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu 
 • Zaangażowanie społeczne i filantropijne 
 • Wymaganie od partnerów odpowiedzialnych zachowań 
 • Wspieranie społeczności lokalnych
 • Platforma edukacyjna Bankomania.pkobp.pl 
 • Cykl edukacyjny dla przedsiębiorców 
 • Współpraca z uczelniami 
 • Program Cyberstrażnik - ostrzeganie internautów przed upublicznianiem w sieci danych osobowych 
 • Działania Fundacji PKO Banku Polskiego SA 
 • Działania sponsorskie 
 • Program „PKO Biegajmy razem” 
 • Mecenat i promocja dokonań polskich artystów 
 • Zaangażowanie w wydarzenia promujące patriotyzm gospodarczy, rodzinny biznes i innowacyjność w dziedzinie finansów
 • Prowadzona polityka zakupowa 
 • Zasady powierzania wykonywania czynności na rzecz Banku podmiotom zewnętrznym
Akcjonariusze
 • Dbanie o przejrzystą sprawozdawczość 
 • Zapewnianie trwałego wzrostu wartości 
 • Edukowanie inwestorów i innych uczestników rynku kapitałowego 
 • Inicjowanie wdrażania najwyższych standardów regulacyjnych
 • Raportowanie wyników finansowych, prezentacje wyników 
 • Stała współpraca, w tym organizowanie spotkań, telekonferencji, spotkań z zagranicznymi inwestorami 
 • Zaangażowanie w branżowe kongresyi konferencje

Z racji prowadzenia działalności przez Bank w sektorze usług finansowych, mających ograniczony wpływ na środowisko naturalne, kwestie związane z jego ochroną nie są wprost sformułowane w Strategii. Jednakże nakreślone w Strategii kierunki rozwoju takie, jak wzrost liczby klientów korzystających z rozwiązań cyfrowych czy proste i sprawne procesy – „szybciej i bez papieru” pośrednio mają na celu również działania przyjazne środowisku.