Ryzyko instrumentów pochodnych

Definicja

Ryzyko instrumentów pochodnych to ryzyko wynikające z zajęcia przez Grupę Kapitałową pozycji w instrumentach pochodnych.

Cel zarządzania

Ograniczanie potencjalnych strat z tytułu zmian specyficznych dla instrumentów pochodnych czynników (innych niż kursy walutowe lub stopy procentowe) do akceptowalnego poziomu poprzez odpowiednie kształtowanie struktury zajmowanych pozycji w tych instrumentach.

Identyfikacja i pomiar ryzyka

W Grupie Kapitałowej na potrzeby zarządzania ryzykiem instrumentów pochodnych wykorzystuje się:

  • model wartości zagrożonej (VaR),
  • analizę testów warunków skrajnych z uwzględnieniem zmian cen rynkowych instrumentu bazowego, zmian poziomu zmienności oraz zmian stóp procentowych,
  • współczynniki wrażliwości instrumentów opcyjnych.

Kontrola

Kontrola ryzyka instrumentów pochodnych obejmuje ustalanie dostosowanych do skali i złożoności działalności Grupy Kapitałowej limitów i wartości progowych dotyczących ryzyka instrumentów pochodnych.

Prognozowanie i monitorowanie

Monitorowanie ryzyka instrumentów pochodnych odbywa się w ramach monitorowania pozostałych rodzajów ryzyka finansowego oraz ryzyka kredytowego. Grupa Kapitałowa przykłada szczególną wagę do monitorowania ryzyka finansowego związanego z utrzymywanym portfelem opcji walutowych oraz ryzyka kredytowego klienta, wynikającego z jego należności wobec Grupy Kapitałowej z tytułu zawartych instrumentów pochodnych.

Raportowanie

Raporty dotyczące ryzyka instrumentów pochodnych opracowywane są w trybie dziennym, tygodniowym, miesięcznym oraz kwartalnym.

Działania zarządcze

Głównymi narzędziami zarządzania ryzykiem instrumentów pochodnych są

  • procedury dotyczące zarządzania ryzykiem instrumentów pochodnych,
  • limity i wartości progowe na ryzyko instrumentów pochodnych,
  • umowy ramowe określające m.in. mechanizmy rozliczeniowe,
  • umowy zabezpieczające, na podstawie których wybrani klienci Banku zobowiązani są do pokrywania zabezpieczeniem ekspozycji z tytułu instrumentów pochodnych.

Zarządzanie ryzykiem odbywa się poprzez nakładanie limitów na instrumenty pochodne, monitorowanie ich wykorzystania oraz raportowanie poziomu ryzyka.

Proces zarządzania ryzykiem instrumentów pochodnych jest zintegrowany z zarządzaniem ryzykami: stopy procentowej, walutowym, płynności oraz kredytowym, przy czym ze względu na specyfikę instrumentów pochodnych, jest on poddany szczególnej kontroli określonej w przepisach wewnętrznych Banku.