Ryzyko walutowe

Definicja

Ryzyko walutowe to ryzyko poniesienia straty z tytułu zmian kursów walutowych, generowane przez utrzymywanie otwartych pozycji walutowych w poszczególnych walutach.

Cel zarządzania

Ograniczanie ewentualnych strat z tytułu zmian kursów walut do akceptowalnego poziomu poprzez odpowiednie kształtowanie struktury walutowej pozycji bilansowych oraz pozabilansowych.

Identyfikacja i pomiar ryzyka

W Grupie Kapitałowej wykorzystywane są następujące miary ryzyka walutowego: wartość zagrożona (VaR) i testy warunków skrajnych.

Kontrola

Kontrola ryzyka walutowego obejmuje ustalanie dostosowanych do skali i złożoności działalności Grupy Kapitałowej limitów i wartości progowych dotyczących ryzyka walutowego, w szczególności strategicznego limitu tolerancji na ryzyko walutowe.

Prognozowanie i monitorowanie

W Grupie Kapitałowej regularnie monitoruje się:

  • poziom miar ryzyka walutowego,
  • stopień wykorzystania strategicznego limitu tolerancji na ryzyko walutowe,
  • stopień wykorzystania wewnętrznych limitów i wartości progowych na ryzyko walutowe.

Raportowanie

Raporty dotyczące ryzyka walutowego opracowywane są w trybie dziennym, tygodniowym, miesięcznym oraz kwartalnym.

Działania zarządcze

Głównymi narzędziami zarządzania ryzykiem walutowym w Grupie Kapitałowej są:

  • procedury dotyczące zarządzania ryzykiem walutowym,
  • limity i wartości progowe na ryzyko walutowe,
  • określenie dopuszczalnych typów transakcji walutowych oraz stosowanych w tych transakcjach kursów walutowych.

W Grupie Kapitałowej zostały ustanowione limity i wartości progowe na ryzyko walutowe m.in. na: pozycje walutowe, wartość zagrożoną obliczaną w horyzoncie 10-dniowym oraz stratę na rynku walutowym.

Informacje finansowe

Miary wrażliwości

VaR Banku oraz analizę stress-testową narażenia Banku na ryzyko walutowe, łącznie dla wszystkich walut przedstawia poniższa tabela:

NAZWA MIARY WRAŻLIWOŚCI31.12.201731.12.2016
VaR 10 - dniowy przy poziomie ufności 99%1310
Zmiana kursów WAL/PLN o 20% (test warunków skrajnych)24825

1 Biorąc pod uwagę charakter prowadzonej działalności pozostałych spółek Grupy Kapitałowej generujących istotne ryzyko walutowe oraz specyfikę rynku, na którym działają, Podmiot dominujący nie wyznacza skonsolidowanej miary wrażliwości VaR. Spółki te wykorzystują własne miary ryzyka do zarządzania ryzykiem walutowym. Miarę VaR 10-dniowy stosuje KREDOBANK SA, jej wartość na 31 grudnia 2017 roku wyniosła ok. 0,1 miliona PLN, a na 31 grudnia 2016 roku ok. 0,4 miliona PLN.
2 W tabeli zaprezentowano wartość najbardziej niekorzystnego testu warunków skrajnych spośród scenariuszy: aprecjacja PLN o 20% oraz deprecjacja PLN o 20%.

Pozycja walutowa

Wielkość pozycji walutowych w Grupie Kapitałowej prezentuje poniższa tabela:

POZYCJA WALUTOWA31.12.201731.12.2016
EUR(157)(170)
USD(28)30
CHF8(36)
GBP119
Pozostałe (Globalna Netto)6189

Wielkość pozycji walutowych jest kluczowym (poza zmiennościami kursów walutowych) czynnikiem determinującym poziom ryzyka walutowego, na jakie narażona jest Grupa Kapitałowa. Na poziom pozycji walutowych wpływają wszystkie transakcje walutowe, jakie zostają zawarte, bilansowe i pozabilansowe. Narażenie Grupy Kapitałowej na ryzyko walutowe jest niskie.

Struktura walutowa

 Waluta w przeliczeniu na PLN – 31.12.2017
 PLNEURCHFInneRazem
      
Kasa, środki w Banku Centralnym16 4917337850817 810
Należności od banków1 0202 282161 9155 233
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu z wyłączeniem pochodnych instrumentów finansowych292137-2431
Pochodne instrumenty finansowe2 4421172372 598
Instrumenty finansowe przy początkowym ujęciu wyznaczone jako wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat6 920274893708 157
Kredyty i pożyczki udzielone klientom166 39512 84223 9142 477205 628
Inwestycyjne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży42 582595-49843 675
Inwestycyjne papiery wartościowe utrzymywane do terminu zapadalności1 6632-1471 812
Inwestycje w jednostki stowarzyszone i wspólne przedsięwzięcia393---393
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży135--3138
Zapasy185--1186
Wartości niematerialne3 231--113 242
Rzeczowe aktywa trwałe2 833--822 915
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego1--12
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 762--51 767
Inne aktywa2 7571081592 925
      
Suma aktywów249 10217 09024 9045 816296 912
      
Zobowiązania wobec Banku Centralnego6---6
Zobowiązania wobec banków8172 4881 1041494 558
Pochodne instrumenty finansowe2 4931852602 740
Zobowiązania wobec klientów190 34016 0051 87210 583218 800
Zobowiązania z tytułu działalności ubezpieczeniowej2 999---2 999
Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych6 90512 0701 4273 53023 932
Zobowiązania podporządkowane1 720---1 720
Pozostałe zobowiązania4 40248841685 062
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego585--3588
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego35--136
Rezerwy1912013215
Kapitały własne36 256---36 256
      
Suma zobowiązań i kapitałów własnych246 74931 2564 41014 497296 912
Udzielone zobowiązania pozabilansowe47 4754 3861572 59354 611

 Waluta w przeliczeniu na PLN – 31.12.2016
 PLNEURCHFInneRazem
      
Kasa, środki w Banku Centralnym11 9287187960013 325
Należności od banków1 9802 1605037025 345
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu z wyłączeniem pochodnych instrumentów finansowych3188--326
Pochodne instrumenty finansowe2 5433553-2 901
Instrumenty finansowe przy początkowym ujęciu wyznaczone jako wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat12 7351711 031-13 937
Kredyty i pożyczki udzielone klientom153 98314 19530 3122 116200 606
Inwestycyjne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży34 6211 086-96936 676
Inwestycyjne papiery wartościowe utrzymywane do terminu zapadalności199267--466
Inwestycje w jednostki stowarzyszone i wspólne przedsięwzięcia386---386
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży10--414
Zapasy259--1260
Wartości niematerialne3 412--103 422
Rzeczowe aktywa trwałe3 010--763 086
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego8--210
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 771--81 779
Inne aktywa1 478719-8373 034
      
Suma aktywów228 64119 67931 9285 325285 573
      
Zobowiązania wobec Banku Centralnego4---4
Zobowiązania wobec banków1 2202 68315 2396619 208
Pochodne instrumenty finansowe4 198---4 198
Zobowiązania wobec klientów180 14614 0802 5508 290205 066
Zobowiązania z tytułu działalności ubezpieczeniowej2 9421-12 944
Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych4 7025 567-4 22414 493
Zobowiązania podporządkowane1 617-922-2 539
Pozostałe zobowiązania3 30044832363 987
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego305---305
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego31---31
Rezerwy216517229
Kapitały własne32 569---32 569
Suma zobowiązań i kapitałów własnych231 25022 78418 71512 824285 573
      
Udzielone zobowiązania pozabilansowe50 4414 0011893 44558 076