Ryzyko stopy procentowej

Definicja

Ryzyko stopy procentowej to ryzyko poniesienia straty na pozycjach bilansowych i pozabilansowych Grupy Kapitałowej wrażliwych na zmiany stóp procentowych, w wyniku zmian stóp procentowych na rynku.

Cel zarządzania

Ograniczanie ewentualnych strat z tytułu zmian rynkowych stóp procentowych do akceptowalnego poziomu poprzez odpowiednie kształtowanie struktury pozycji bilansowych i pozabilansowych.

Identyfikacja i pomiar ryzyka

W Grupie Kapitałowej wykorzystywane są takie miary ryzyka stopy procentowej jak: wrażliwość dochodu odsetkowego, wrażliwość wartości ekonomicznej, wartość zagrożona (VaR), testy warunków skrajnych i luki przeszacowań.

Kontrola

Kontrola ryzyka stopy procentowej obejmuje ustalanie dostosowanych do skali i złożoności działalności Grupy Kapitałowej limitów i wartości progowych dotyczących ryzyka stopy procentowej, w szczególności strategicznego limitu tolerancji na ryzyko stopy procentowej.

Prognozowanie i monitorowanie

W Grupie Kapitałowej regularnie monitoruje się:

  • poziom miar ryzyka stopy procentowej,
  • stopień wykorzystania strategicznego limitu tolerancji na ryzyko stopy procentowej,
  • stopień wykorzystania wewnętrznych limitów i wartości progowych na ryzyko stopy procentowej.

Raportowanie

Raporty dotyczące ryzyka stopy procentowej opracowywane są w trybie dziennym, tygodniowym, miesięcznym oraz kwartalnym.

Działania zarządcze

Głównymi narzędziami zarządzania ryzykiem stopy procentowej w Grupie Kapitałowej są: procedury dotyczące zarządzania ryzykiem stopy procentowej, limity i wartości progowe na ryzyko stopy procentowej.

W Grupie Kapitałowej zostały ustanowione limity i wartości progowe na ryzyko stopy procentowej m.in. na: wrażliwość dochodu odsetkowego, wrażliwość wartości ekonomicznej oraz straty.

Informacje finansowe

Luka przeszacowań

Luka przeszacowań prezentuje różnicę między wartością bieżącą pozycji aktywnych oraz pasywnych narażonych na ryzyko stopy procentowej, podlegających przeszacowaniu w danym przedziale czasowym, przy czym pozycje te ujmowane są w dacie transakcji.

Luka przeszacowań0-1 miesiąc1-3 miesiące3-6 miesięcy6-12 miesięcy1-2 lata2-5 lat>5 latRazem
PLN (mln PLN) 31.12.2017
Grupa Kapitałowa - Luka okresowa53 41837 380(12 316)(14 757)(14 560)(27 570)4 24725 842
Grupa Kapitałowa - Luka skumulowana53 41890 79878 48263 72549 16521 59525 842-
         
PLN (mln PLN) 31.12.2016
Grupa Kapitałowa - Luka okresowa57 49515 015(16 037)(7 719)(12 247)(25 600)5 93816 845
Grupa Kapitałowa - Luka skumulowana57 49572 51056 47348 75436 50710 90716 845-

Luka przeszacowań0-1miesiąc1-3miesiące3-6miesięcy6-12miesięcy1-2 lata2-5 lat>5 latRazem
USD (mln USD) 31.12.2017
Grupa Kapitałowa - Luka okresowa841(347)(445)(84)12(109)1(131)
Grupa Kapitałowa - Luka skumulowana84149449(35)(23)(132)(131)-
         
USD (mln USD) 31.12.2016
Grupa Kapitałowa - Luka okresowa731(829)(159)1041758(123)(93)
Grupa Kapitałowa - Luka skumulowana731(98)(257)(153)2230(93)-

Luka przeszacowań0-1miesiąc1-3miesiące3-6miesięcy6-12miesięcy1-2 lata2-5 lat>5 latRazem
EUR (mln EUR) 31.12.2017
Grupa Kapitałowa - Luka okresowa3 866(1 794)(803)(548)(888)14118(8)
Grupa Kapitałowa - Luka skumulowana3 8662 0721 269721(167)(26)(8)-
         
EUR (mln EUR) 31.12.2016
Grupa Kapitałowa - Luka okresowa2 641(960)(611)(117)(132)(834)7057
Grupa Kapitałowa - Luka skumulowana2 6411 6811 070953821(13)57-

Luka przeszacowań0-1miesiąc1-3miesiące3-6miesięcy6-12miesięcy1-2 lata2-5 lat>5 latRazem
CHF (mln CHF) 31.12.2017
Grupa Kapitałowa - Luka okresowa28986675(83)(216)(2)(590)339
Grupa Kapitałowa - Luka skumulowana2891 1551 2301 147931929339-
         
CHF (mln CHF) 31.12.2016
Grupa Kapitałowa - Luka okresowa1192 962159(1 839)2(325)(677)401
Grupa Kapitałowa - Luka skumulowana1193 0813 2401 4011 4031 078401-
  

Na koniec 2017 roku i 2016 roku Grupa Kapitałowa posiadała złotową skumulowaną lukę dodatnią w PLN we wszystkich horyzontach czasowych.

Miary wrażliwości

Ekspozycja Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA na ryzyko stopy procentowej kształtowała sią na 31 grudnia 2017 roku i 31 grudnia 2016 roku w ramach przyjętych limitów. Grupa Kapitałowa była głównie narażona na ryzyko złotowej stopy procentowej. Spośród wszystkich stosowanych przez Grupę Kapitałową testów warunków skrajnych polegających na równoległym przesunięciu krzywych stóp procentowych, najbardziej niekorzystnym dla Grupy Kapitałowej był scenariusz równoległego przesunięcia krzywych stóp procentowych w PLN.

Ryzyko stopy procentowej generowane przez spółki Grupy Kapitałowej nie wpływało w istotny sposób na ryzyko stopy procentowej całej Grupy Kapitałowej i tym samym nie zmieniało istotnie jej profilu ryzyka.

VaR Banku oraz analizę stress-testową narażenia Grupy Kapitałowej na ryzyko stopy procentowej przedstawia poniższa tabela:

NAZWA MIARY WRAŻLIWOŚCI31.12.201731.12.2016
VaR 10 - dniowy przy poziomie ufności 99%1301269
Równoległe przesunięcie krzywych stóp procentowych o 200 pb. (test warunków skrajnych)22 1502 059

1 Biorąc pod uwagę charakter prowadzonej działalności pozostałych Spółek Grupy Kapitałowej generujących istotne ryzyko stopy procentowej oraz specyfikę rynku, na którym działają, Grupa Kapitałowa nie wyznacza skonsolidowanej miary wrażliwości VaR. Spółki te wykorzystują własne miary ryzyka do zarządzania ryzykiem stopy procentowej. Miarę VaR 10-dniowy dla stopy procentowej dla głównych walut stosuje KREDOBANK SA, jej wartość na 31 grudnia 2017 roku wyniosła ok. 10 milionów PLN, a na 31 grudnia 2016 roku 9 milionów PLN.
2 W tabeli zaprezentowano wartość najbardziej niekorzystnego testu warunków skrajnych spośród scenariuszy: przesunięcie krzywych stóp procentowych w poszczególnych walutach o 200 p.b. w górę oraz o 200 p.b w dół.

Na 31 grudnia 2017 roku wartość zagrożona na stopie procentowej Banku w horyzoncie 10-dniowym (VaR 10-dniowy) wyniosła 302 miliony PLN, a na 31 grudnia 2016 roku miara ta wyniosła 269 milionów PLN.