Ryzyko płynności

Definicja

Ryzyko płynności to ryzyko braku możliwości terminowego wywiązania się z zobowiązań w wyniku braku płynnych środków. Sytuacja braku płynności może wynikać z niewłaściwej struktury sprawozdania z sytuacji finansowej, niedopasowania przepływów pieniężnych, nieotrzymania płatności od kontrahentów, nagłego wycofania środków przez klientów lub innych wydarzeń na rynku.

Grupa Kapitałowa zarządza również ryzykiem finansowania, które uwzględnia ryzyko utraty posiadanych źródeł finansowania oraz braku możliwości odnowienia wymagalnych środków finansowania lub utraty dostępu do nowych źródeł finansowania.

Cel zarządzania

Zapewnienie niezbędnej wysokości środków finansowych koniecznych do wywiązywania się z bieżących i przyszłych (również potencjalnych) zobowiązań z uwzględnieniem charakteru prowadzonej działalności oraz potrzeb mogących się pojawić w wyniku zmian otoczenia rynkowego poprzez odpowiednie kształtowanie struktury sprawozdania z sytuacji finansowej oraz zobowiązań pozabilansowych.

Identyfikacja i pomiar ryzyka

W Grupie Kapitałowej wykorzystywane są następujące miary ryzyka płynności:

 • kontraktowa i urealniona luka płynności,
 • rezerwa płynności,
 • nadwyżka płynności,
 • wskaźnik relacji stabilnych środków finansowania do aktywów niepłynnych,
 • wskaźnik pokrycia płynności (LCR),
 • krajowe nadzorcze miary płynności (M1-M4),
 • miary stabilności portfela depozytów i kredytów,
 • testy warunków skrajnych (stress-testy płynności).

Kontrola

Kontrola ryzyka płynności obejmuje ustalanie dostosowanych do skali i złożoności działalności Grupy Kapitałowej limitów i wartości progowych dotyczących ryzyka płynności, w szczególności strategicznych limitów tolerancji na ryzyko płynności.

Prognozowanie i monitorowanie

Grupa Kapitałowa regularnie monitoruje:

 • stopień wykorzystania strategicznych limitów tolerancji na ryzyko płynności,
 • stopień wykorzystania nadzorczych norm płynności,
 • stopień wykorzystania wewnętrznych limitów i wartości progowych na ryzyko płynności,
 • koncentrację źródeł finansowania,
 • wskaźniki wczesnego ostrzegania - monitorowanie ich poziomu ma na celu wczesne wykrycie niekorzystnych zjawisk mogących mieć negatywny na sytuację płynnościową Grupy Kapitałowej lub sektora finansowego (których przekroczenie uruchamia płynnościowe plany awaryjne).

W Grupie Kapitałowej dokonuje się również cyklicznych prognoz poziomu ryzyka płynności, uwzględniających aktualny rozwój działalności Grupy Kapitałowej. W prognozach poziomu płynności uwzględnia się przede wszystkim poziom kształtowania się wybranych miar ryzyka płynności w warunkach zrealizowania się prognoz sprawozdania z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej oraz w sytuacji realizacji wybranych scenariuszy stress-testowych.

Raportowanie

Raporty dotyczące ryzyka płynności opracowywane są w trybie dziennym, tygodniowym, miesięcznym, kwartalnym oraz raz w roku opracowywana jest pogłębiona analiza płynności długoterminowej.

Działania zarządcze/ Narzędzia zarządzania ryzykiem

Głównymi narzędziami zarządzania ryzykiem płynności Grupy Kapitałowej są:

 • procedury dotyczące zarządzania ryzykiem płynności, w tym w szczególności płynnościowe plany awaryjne,
 • limity i wartości progowe ograniczające ryzyko płynności krótko-, średnio- i długoterminowej,
 • krajowe i europejskie nadzorcze normy płynnościowe,
 • transakcje depozytowe, lokacyjne, transakcje kupna i sprzedaży papierów wartościowych oraz instrumentów pochodnych, w tym walutowe transakcje strukturalne, oraz transakcje kupna i sprzedaży papierów wartościowych,
 • transakcje zapewniające długoterminowe finansowanie działalności kredytowej.

Podstawą polityki Grupy Kapitałowej w zakresie płynności jest utrzymywanie odpowiedniego poziomu nadwyżki płynności poprzez wzrost portfela płynnych papierów wartościowych oraz stabilnych źródeł finansowania (w szczególności stabilnej bazy depozytowej). W ramach zarządzania ryzykiem płynności wykorzystuje się również instrumenty rynku pieniężnego, w tym operacje otwartego rynku NBP.

Informacje finansowe

Luka płynności

Poniżej prezentowane luki płynności stanowią sumę urealnionych luk płynności Banku (urealnienia w zakresie między innymi pozycji bilansowych Banku dotyczą osadu depozytów podmiotów niefinansowych i ich wymagalności, osadu kredytów w rachunku bieżącym podmiotów niefinansowych i ich zapadalności oraz płynnych papierów wartościowych i ich terminu zapadalności), PKO Banku Hipotecznego i KREDOBANK oraz kontraktowej luki płynności pozostałych spółek Grupy Kapitałowej.

 a’vista0 - 1 miesiąc1 - 3 miesięcy3 - 6 miesięcy6 - 12 miesięcy12 - 24 miesiące24 - 60 miesięcypow. 60 miesięcy
31.12.2017        
Grupa Kapitałowa- urealniona luka okresowa16 01127 220(871)(177)6 09110 15030 400(88 824)
Grupa Kapitałowa- urealniona skumulowana luka okresowa16 01143 23142 36042 18348 27458 42488 824-

 a’vista0 - 1 miesiąc1 - 3 miesięcy3 - 6 miesięcy6 - 12 miesięcy12 - 24 miesiące24 - 60 miesięcypow. 60 miesięcy
31.12.2016
Grupa Kapitałowa- urealniona luka okresowa11 98328 5014935796 58211 19324 592(83 923)
Grupa Kapitałowa- urealniona skumulowana luka okresowa11 98340 48440 97741 55648 13859 33183 923-
 

We wszystkich przedziałach urealniona skumulowana luka płynności Grupy Kapitałowej, która wyznaczona została jako suma urealnionej luki płynności Banku, PKO Banku Hipotecznego i KREDOBANK oraz kontraktowych luk płynności pozostałych spółek Grupy Kapitałowej wykazywała wartości dodatnie na 31 grudnia 2017 roku oraz na 31 grudnia 2016 roku. Oznacza to nadwyżkę zapadających aktywów nad wymagalnymi zobowiązaniami.

Rezerwa płynności i nadwyżka płynności

MIARA RYZYKA PŁYNNOŚCI31.12.201731.12.2016
Rezerwa płynności do 1 miesiąca1 (mld PLN)3731
Nadwyżka płynności w horyzoncie do 30 dni2 (mld PLN)1413

1 Rezerwa płynności – różnica pomiędzy najbardziej płynnymi aktywami, a oczekiwanymi i potencjalnymi zobowiązaniami, które stają się wymagalne w danym okresie.

2 Nadwyżka płynności –określa zdolność do pokrycia przez Bank potrzeb płynnościowych w zadanym okresie przetrwania w sytuacji realizacji zdefiniowanych scenariuszy warunków skrajnych.

Nadzorcze miary płynności

NADZORCZE MIARY PŁYNNOŚCI31.12.201731.12.2016
M1 - luka płynności krótkoterminowej22 44624 464
M2 - współczynnik płynności krótkoterminowej1,661,89
M3 - współczynnik pokrycia aktywów niepłynnych funduszami własnymi13,9211,63
M4 - współczynnik pokrycia aktywów niepłynnych i aktywów o ograniczonej płynności funduszami własnymi i środkami obcymi stabilnymi1,191,19
NSFR - wskaźnik pokrycia stabilnego finansowania113,9%115,2%
LCR - wskaźnik pokrycia płynności156,0%136,3%
 

W okresie od 31 grudnia 2016 roku do 31 grudnia 2017 roku wartości wskaźników miar nadzorczych utrzymywały się powyżej limitów nadzorczych.

Osad depozytów

Na 31 grudnia 2017 roku poziom osadu depozytów stanowił ok. 93,6% wszystkich depozytów zdeponowanych w Banku (z wyłączeniem rynku międzybankowego), co oznacza spadek o ok. 0,2 p.p. w porównaniu do końca 2016 roku.

Struktura źródeł finansowych

STRUKTURA FINANSOWANIA GRUPY KAPITAŁOWEJ31.12.201731.12.2016
Depozyty ogółem (z wył. rynku międzybankowego)76,80%76,50%
Depozyty rynku międzybankowego0,70%0,30%
Kapitały własne12,30%12,40%
Finansowanie z rynku10,20%10,80%
Razem100,00%100,00%
 

Przepływy kontraktowe zobowiązań grupy kapitałowej z wyłączeniem pochodnych instrumentów finansowych

Poniższe tabele przedstawiają analizę wymagalności kontraktowej, prezentującą pozostałe umowne terminy wymagalności w podziale na poszczególne kategorie zobowiązań bilansowych i pozabilansowych, z wyłączeniem pochodnych instrumentów finansowych.

Kwoty denominowane w walutach obcych zostały przeliczone według średniego kursu NBP z 31 grudnia 2017 roku i 31 grudnia 2016 roku. Kwoty ujawnione obejmują niezdyskontowane przyszłe przepływy zarówno z tytułu nominału, jak i odsetek (jeśli dotyczy), zgodnie z umową za cały okres do momentu wymagalności zobowiązania. W przypadku gdy strona, wobec której Grupa Kapitałowa ma zobowiązanie może dokonać wyboru terminu zapłaty, przyjęto założenie, że pod uwagę brany jest najwcześniejszy termin, wedle którego Grupa Kapitałowa zobowiązana jest do zapłaty zobowiązania. Dla przypadków, gdy Grupa Kapitałowa zobowiązana jest do płatności zobowiązań w ratach, każda rata przypisywana jest do najwcześniejszego okresu, w którym Grupa Kapitałowa może zostać zobowiązana do zapłaty. W przypadku zobowiązań, gdzie rata płatności nie jest stała, przyjęto warunki obowiązujące na dzień sprawozdawczy.

Przepływy kontraktowe zobowiązań Grupy Kapitałowej na 31 grudnia 2017 roku oraz na 31 grudnia 2016 roku według terminów wymagalności.

ZOBOWIĄZANIA GRUPY KAPITAŁOWEJ NA 31 GRUDNIA 2017 ROKU WEDŁUG TERMINÓW WYMAGALNOŚCIDo 1 miesiącawłączniePowyżej1 miesiącado 3 miesięcywłączniePowyżej3 miesięcydo 1 rokuwłączniePowyżej1 roku do 5 lat włączniePowyżej 5 latWartośćkontraktowaWartośćbilansowa
Zobowiązania:
Zobowiązania wobec Banku Centralnego6----66
Zobowiązania wobec banków1 70361762 656-4 5404 558
Zobowiązania wobec klientów158 50516 75930 1078 3087 808221 486218 800
Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych1222051 23511 761-13 32423 932
Zobowiązania podporządkowane932682892 0802 4781 720
Pozostałe zobowiązania4 336153471791855 0625 062
Zobowiązania pozabilansowe:       
udzielone finansowe8 6722 69613 36515 0047 79847 535-
udzielone gwarancyjne7525553 2348 0102 19114 742-

ZOBOWIĄZANIA GRUPY KAPITAŁOWEJ NA 31 GRUDNIA 2016 ROKU WEDŁUG TERMINÓW WYMAGALNOŚCIDo 1 miesiącawłączniePowyżej1 miesiącado 3 miesięcywłączniePowyżej3 miesięcydo 1 rokuwłączniePowyżej1 roku do 5 lat włączniePowyżej 5 latWartośćkontraktowaWartośćbilansowa
Zobowiązania:
Zobowiązania wobec Banku Centralnego4----44
Zobowiązania wobec banków1 13712623517 516-19 01419 208
Zobowiązania wobec klientów135 85019 15235 26513 2776 099209 642205 066
Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych3019482 4874 1487 81515 69914 493
Zobowiązania podporządkowane-33463512 6043 0342 539
Pozostałe zobowiązania3 375242561611713 9873 987
Zobowiązania pozabilansowe:     - 
udzielone finansowe13 6085 85913 70611 2336 43350 839-
udzielone gwarancyjne2665703 7058 5831 53814 662-
 

Przepływy kontraktowe z tytułu zobowiązań z tytułu pochodnych instrumentów finansowych

Pochodne instrumenty finansowe rozliczane w kwotach netto

Do pochodnych instrumentów finansowych rozliczanych przez Grupę Kapitałową na bazie netto należą:

 • transakcje swap na stopę procentową (IRS),
 • transakcje Forward Rate Agreement (FRA),
 • transakcje Non Deliverable Forward (NDF),
 • opcje.

Poniższe tabele przedstawiają analizę wymagalności kontraktowej, prezentującą pozostałe umowne terminy wymagalności w podziale na poszczególne kategorie pochodnych instrumentów finansowych, dla których wycena na dzień sprawozdawczy była ujemna (zobowiązanie).

Kwoty denominowane w walutach obcych zostały przeliczone według średniego kursu NBP z 31 grudnia 2017 roku i z 31 grudnia 2016 roku. W przypadku transakcji IRS zaprezentowano niezdyskontowane przyszłe przepływy netto z tytułu odsetek, dla pozostałych zaś instrumentów pochodnych rozliczanych na bazie netto jako wartość przepływu przyjęta została wartość wyceny odpowiednio na 31 grudnia 2017 roku i na 31 grudnia 2016 roku.

31 grudnia 2017 rokuDo 1 miesiąca włączniePowyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy włączniePowyżej 3 miesięcy do 1 roku włączniePowyżej 1 roku do 5 lat włączniePowyżej 5 latWartość kontraktowa
Pochodne instrumenty finansowe - zobowiązania:      
- transakcje swap na stopę procentową (IRS)(22)(1)94(676)(100)(705)
- pozostałe instrumenty pochodne: opcje, FRA, NDF(143)(304)(927)(1 400)(0)(2 775)

31 grudnia 2016 rokuDo 1 miesiąca włączniePowyżej 1 miesiąca do 3 miesięcywłączniePowyżej 3 miesięcy do 1 roku włączniePowyżej 1 roku do 5 lat włączniePowyżej 5 latWartość kontraktowa
Pochodne instrumenty finansowe - zobowiązania:      
- transakcje swap na stopę procentową (IRS)(22)(16)(325)(769)(180)(1 313)
- pozostałe instrumenty pochodne: opcje, FRA, NDF(110)(73)(624)(524)-(1 332)

Pochodne instrumenty finansowe rozliczane w kwotach brutto

Do pochodnych instrumentów finansowych rozliczanych przez Grupę Kapitałową na bazie brutto należą:

 • transakcje swap walutowy,
 • transakcje forward walutowy,
 • transakcje Cross Currency IRS (CIRS).
 • Poniższe tabele przedstawiają analizę wymagalności kontraktowej, prezentującą pozostałe umowne terminy wymagalności w podziale na poszczególne kategorie pochodnych instrumentów finansowych (wpływy i wypływy), dla których wycena na dzień sprawozdawczy była ujemna (zobowiązanie). Kwoty denominowane w walutach obcych zostały przeliczone według średniego kursu NBP z 31 grudnia 2017 roku i 31 grudnia 2016 roku. Kwoty ujawnione obejmują niezdyskontowane przyszłe przepływy zarówno z tytułu nominału, jak i odsetek (jeśli dotyczy).

31 grudnia 2017 rokuDo 1 miesiąca włączniePowyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy włączniePowyżej 3 miesięcy do 1 roku włączniePowyżej 1 roku do 5 lat włączniePowyżej 5 latWartość kontraktowa
       
- wypływy(7 347)(2 196)(4 812)(2 946)(238)(17 539)
- wpływy7 2382 0725 0086 74525021 313

31 grudnia 2016 rokuDo 1 miesiąca włączniePowyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy włączniePowyżej 3 miesięcy do 1 roku włączniePowyżej 1 roku do 5 lat włączniePowyżej 5 latWartość kontraktowa
       
- wypływy(7 030)(2 243)(4 700)(3 089)(41)(17 103)
- wpływy8 0582 5934 9449 90814225 645
 

Aktywa i zobowiązania Krótkoterminowe i długoterminowe

Grupa Kapitałowa klasyfikuje aktywa jako krótkoterminowe, w przypadku gdy:

 • oczekuje, że zrealizuje składnik aktywów lub zamierza go sprzedać lub zużyć w toku normalnego cyklu operacyjnego jednostki,
 • jest w posiadaniu składnika aktywów przede wszystkim z przeznaczeniem do obrotu,
 • oczekuje, że składnik aktywów zostanie zrealizowany w ciągu dwunastu miesięcy od zakończenia okresu sprawozdawczego, lub
 • składnik aktywów stanowią środki pieniężne lub ich ekwiwalenty chyba że występują ograniczenia dotyczące jego wymiany, czy wykorzystania do zaspokojenia zobowiązania w przeciągu przynajmniej dwunastu miesięcy od zakończenia okresu sprawozdawczego.

Wszystkie inne aktywa jednostka klasyfikuje jako aktywa długoterminowe.

Grupa Kapitałowa klasyfikuje zobowiązanie jako krótkoterminowe, w przypadku gdy:

 • oczekuje, że zostanie ono uregulowane w toku normalnego cyklu operacyjnego,
 • jest w posiadaniu zobowiązania przede wszystkim z przeznaczeniem do obrotu,
 • jest ono wymagalne w ciągu dwunastu miesięcy od zakończenia okresu sprawozdawczego, lub
 • jednostka nie posiada bezwarunkowego prawa do odroczenia daty wymagalności zobowiązania, co najmniej o okres dwunastu miesięcy od zakończenia okresu sprawozdawczego.

Wszystkie pozostałe zobowiązania zalicza się do zobowiązań długoterminowych.

31.12.2017KrótkoterminoweDługoterminoweOdpisy z tytułu utraty wartościRazem wartość bilansowa
Kasa, środki w Banku Centralnym17 810--17 810
Należności od banków4 874359-5 233
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu431--431
Pochodne instrumenty finansowe7411 857-2 598
Instrumenty finansowe przy początkowym ujęciu wyznaczone jako wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat7 0001 157-8 157
Kredyty i pożyczki udzielone klientom46 848166 603(7 823)205 628
Inwestycyjne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży5 00638 995(326)43 675
Papiery wartościowe utrzymywane do terminu zapadalności1501 662-1 812
Zapasy207-(21)186
Pozostałe aktywa4 6817 408(707)11 382
     
Suma aktywów87 748218 041(8 877)296 912
     
Zobowiązania wobec Banku Centralnego6--6
Zobowiązania wobec banków2 7441 814-4 558
Pochodne instrumenty finansowe1 4641 276-2 740
Zobowiązania wobec klientów203 82314 977-218 800
Zobowiązania z tytułu działalności ubezpieczeniowej2682 731-2 999
Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych4 06719 865-23 932
Zobowiązania podporządkowane-1 720-1 720
Pozostałe zobowiązania5 519382-5 901
     
Suma zobowiązań217 89142 765-260 656
Kapitał własny-36 256-36 256
Suma zobowiązań i kapitału własnego217 89179 021-296 912

31.12.2016KrótkoterminoweDługoterminoweOdpisy z tytułu utraty wartościRazem wartość bilansowa
Kasa, środki w Banku Centralnym13 325--13 325
Należności od banków5 33312-5 345
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu326--326
Pochodne instrumenty finansowe9981 903-2 901
Instrumenty finansowe przy początkowym ujęciu wyznaczone jako wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat10 9932 944-13 937
Kredyty i pożyczki udzielone klientom48 222160 387(8 003)200 606
Inwestycyjne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży1 92435 096(344)36 676
Papiery wartościowe utrzymywane do terminu zapadalności98368-466
Zapasy285-(25)260
Pozostałe aktywa5 5116 885(665)11 731
     
Suma aktywów87 015207 595(9 037)285 573
     
Zobowiązania wobec Banku Centralnego4--4
Zobowiązania wobec banków3 56215 646-19 208
Pochodne instrumenty finansowe1 6282 570-4 198
Zobowiązania wobec klientów186 90518 161-205 066
Zobowiązania z tytułu działalności ubezpieczeniowej1612 783-2 944
Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych3 70510 788-14 493
Zobowiązania podporządkowane-2 539-2 539
Pozostałe zobowiązania3 946606-4 552
     
Suma zobowiązań199 91153 093-253 004
Kapitał własny-32 569-32 569
Suma zobowiązań i kapitału własnego199 91185 662-285 573