Informacje uzupełniające do skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych

Środki pieniężne oraz ekwiwalenty środków pieniężnych

Na środki pieniężne oraz ekwiwalenty środków pieniężnych składają się gotówka w kasie oraz środki pieniężne na rachunku nostro i lokata w Narodowym Banku Polskim, a także należności od banków w rachunku bieżącym oraz inne środki pieniężne o terminie wymagalności do 3 miesięcy licząc od daty nabycia.

ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY31.12.201731.12.2016
   
Gotówka i rachunek bieżący w Banku Centralnym15 84511 645
Lokaty w Banku Centralnym1 9651 680
Bieżące należności od banków5 0364 471
Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania154170
   
Razem23 00017 966

Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania

Środki pieniężne w kwocie 154 miliony PLN (na 31 grudnia 2016 roku: 170 milionów PLN), w tym:

  • w kwocie 11 milionów PLN (na 31 grudnia 2016 roku: 13 milionów PLN) stanowiące zabezpieczenia wykonywanych przez Dom Maklerski PKO BP SA operacji papierami wartościowymi są zdeponowane w KDPW_CCP w ramach Funduszu Gwarantowania Rozliczeń Transakcji Giełdowych. Każdy uczestnik bezpośredni, który posiada status uczestnika rozliczającego zobowiązany jest do dokonania wpłaty do funduszu rozliczeniowego gwarantującego rozliczanie transakcji giełdowych objętych tym funduszem. Wysokość wpłat uzależniona jest od wartości obrotu danego uczestnika i jest codziennie aktualizowana przez KDPW_CCP.
  • w kwocie 9 milionów PLN (na 31 grudnia 2016 roku: 18 milionów PLN) stanowiące środki wpłacone przez uczestników IKE, IKZE, PPE i PSO, które nie zostały do 31 grudnia 2017 roku i odpowiednio 31 grudnia 2016 roku przeliczone przez agenta transferowego na jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych,
  • w kwocie 134 miliony PLN (na 31 grudnia 2016 roku: 139 milionów PLN) stanowiące zabezpieczenie transakcji sekurytyzacji.

Przepływy pieniężne z tytułu odsetek i dywidend otrzymanych i wypłaconych

PRZYCHODY Z TYTUŁU ODSETEK - OTRZYMANE Z TYTUŁU:20172016
   
kredytów i innych należności udzielonych bankom168108
kredytów i pożyczek udzielonych klientom8 1937 492
inwestycyjnych papierów wartościowych1 087777
pochodnych instrumentów zabezpieczających391462
aktywów finansowych wyznaczonych przy początkowym ujęciu
jako wycenione do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat
189227
aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu
z wyłączeniem pochodnych instrumentów finansowych
4268
   
Razem10 0709 134

KOSZTY Z TYTUŁU ODSETEK - ZAPŁACONE Z TYTUŁU:20172016
   
zobowiązań wobec banku(189)(109)
zobowiązań wobec klientów(1 628)(1 892)
własnej emisji papierów dłużnych i zobowiązań podporządkowanych(422)(384)
dłużnych papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży(72)(32)
aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu
z wyłączeniem pochodnych instrumentów finansowych
(8)(33)
aktywów finansowych wyznaczonych przy początkowym ujęciu
jako wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat
(11)(22)
   
Razem(2 330)(2 472)

PRZYCHODY Z TYTUŁU DYWIDEND - OTRZYMANE20172016
   
Otrzymane dywidendy od wspólnych przedsięwzięć i jednostek stowarzyszonych11211
Otrzymane dywidendy od pozostałych podmiotów1210
   
Razem2421

1 Pozycja dotyczy dywidendy otrzymanej od jednostki wycenianej metodą praw własności.

Przepływy z działalności operacyjnej – inne korekty

INNE KOREKTY20172016
   
Zmiany wynikające z przejęcia jednostek oraz wyłączenie aktywów netto spółek objętych kontrolą(30)(127)
Naliczone odsetki, dyskonto, premia od dłużnych papierów wartościowych oraz zobowiązań podporządkowanych(126)(537)
Rachunkowość zabezpieczeń(7)(51)
Zyski i straty aktuarialne12
Wycena dotycząca udziałów w jednostkach stowarzyszonych, wspólnych przedsięwzięciach i inne zmiany39(54)
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych(36)(5)
Likwidacja oraz odpisy z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałychi wartości niematerialnych(20)(65)
   
Razem(179)(837)

Objaśnienie przyczyn różnic pomiędzy zmianami stanu pozycji skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej oraz zmianami stanu tych pozycji wykazywanymi w działalności operacyjnej skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych

(ZYSK) STRATA Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ ZWIĄZANEJ ZE SPRZEDAŻĄ,LIKWIDACJĄ
RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH ORAZ AKCJI I JEDNOSTEK UCZESTNICTWA
20172016
   
Przychody ze sprzedaży i likwidacji rzeczowych aktywów trwałychi wartości niematerialnych(95)(86)
Koszty sprzedaży i likwidacji rzeczowych aktywów trwałychi wartości niematerialnych2133
Zysk ze sprzedaży jednostek zależnych-(133)
Zysk ze sprzedaży akcji i jednostek uczestnictwa(43)-
   
Razem(117)(186)

ODSETKI I DYWIDENDY20172016
  
Odsetki otrzymane od inwestycyjnych papierów wartościowych, wykazywane w działalności inwestycyjnej(935)(688)
Otrzymane dywidendy wykazywane w działalności inwestycyjnej(24)(21)
Odsetki zapłacone od otrzymanych pożyczek i emisji dłużnych papierów wartościowych,
wykazywane w działalności finansowej
494473
   
Razem(465)(236)

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI OD BANKÓW20172016
   
Zmiana stanu wynikająca z sald bilansowych112(792)
Zmiany wynikające z przejęcia jednostek oraz wyłączenie aktywów netto spółek objętych kontrolą37-
Wyłączenie zmiany stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów5511 117
   
Razem700325

ZMIANA STANU KREDYTÓW I POŻYCZEK UDZIELONYCH KLIENTOM20172016
   
Zmiana stanu wynikająca z sald bilansowych(5 022)(10 192)
Zmiany wynikające z przejęcia jednostek oraz wyłączenie aktywów netto spółek objętych kontrolą-6 083
Zmiana stanu odpisów na kredyty i pożyczki udzielone klientom180284
Wyłączenie zmiany stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(2)3
   
Razem(4 844)(3 822)

ZMIANA STANU INNYCH AKTYWÓW, ZAPASÓW ORAZ AKTYWÓW TRWAŁYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY20172016
   
Zmiana stanu wynikająca z sald bilansowych i reklasyfikacja do innych pozycji59(1 430)
Zmiany wynikające z przejęcia jednostek oraz wyłączenie aktywów netto spółek objętych kontrolą-137
Zmiana stanu odpisów na inne należności(14)(18)
   
Razem45(1 311)

ZMIANA STANU ZOBOWIĄZAŃ WOBEC BANKÓW20172016
   
Zmiana stanu wynikająca z sald bilansowych(14 648)920
Zmiany wynikające z przejęcia jednostek oraz wyłączenie aktywów netto spółek objętych kontrolą-(4 006)
Ujęcie zaciągnięcia/spłaty pożyczek długoterminowych od banków w działalności finansowej13 44644
   
Razem(1 202)(3 042)

ZMIANA STANU ZOBOWIĄZAŃ WOBEC KLIENTÓW20172016
   
Zmiana stanu wynikająca z sald bilansowych13 7349 308
Zmiany wynikające z przejęcia jednostek oraz wyłączenie
aktywów netto spółek objętych kontrolą
-(697)
Ujęcie zaciągnięcia/spłaty pożyczek długoterminowychod innych
niż banki instytucji finansowych w działalności finansowej
1 603(19)
   
Razem15 3378 592

ZMIANA STANU ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH20172016
   
Zmiana stanu wynikająca z sald bilansowych9 4395 060
Zmiany wynikające z przejęcia jednostek oraz wyłączenie aktywów netto spółek objętych kontrolą-(1 557)
Ujęcie zaciągnięcia/spłaty długoterminowych zobowiązań z tytułu emisji w działalności finansowej(10 558)(3 060)
   
Razem(1 119)443

ZMIANA STANU REZERW I ODPISÓW Z TYTUŁU UTRATY WARTOŚCI20172016
   
Zmiana stanu wynikająca z sald bilansowych(14)(24)
Zmiany wynikające z przejęcia jednostek oraz wyłączenie aktywów netto spółek objętych kontrolą-(1)
Zmiana odpisów z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek udzielonych klientom(180)(284)
Zmiana odpisów z tytułu utraty wartości udziałów w jednostkach stowarzyszonych
i wspólnych przedsięwzięciach, inwestycyjnych papierów wartościowych oraz innych należności
2218
   
Razem(172)(291)

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH ZOBOWIĄZAŃ, ZOBOWIĄZAŃ Z DZIAŁALNOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ20172016
   
Zmiana stanu wynikająca z sald bilansowych1 1301 214
Zmiany wynikające z przejęcia jednostek oraz wyłączenie aktywów netto spółek objętych kontrolą(6)(113)
   
Razem1 1241 101

 

Uzgodnienie pozycji skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej z działalnością finansową skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych

 Nota31.12.2016Ujęte w działalności finansowej w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnychUjęte w działalności operacyjnej w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych31.12.2017
   ZaciągnięcieSpłataInne zmiany, w tym różnice kursowe 
       
Otrzymane kredyty i pożyczki 22 229311(15 360)(832)6 348
od banków3217 567-(13 446)(1 336)2 785
od klientów334 662311(1 914)5043 563
Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych3514 49317 836(7 278)(1 119)23 932
Zobowiązania podporządkowane362 5391 700(2 536)-1 720
pożyczka podporządkowana 922-(880)(42)-
obligacje podporządkowane 1 6171 700(1 656)591 720
       
Razem 39 26119 847(25 174)(1 951)32 000

 Nota31.12.2015Zmiany wynikające z przejęcia jednostekUjęte w działalności finansowej w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnychUjęte w działalności operacyjnej w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych31.12.2016
    ZaciągnięcieSpłataInne zmiany, w tym różnice kursowe 
        
Otrzymane kredyty i pożyczki 20 342-460(485)1 91222 229
od banków3216 418--(44)1 19317 567
od klientów333 924-460(441)7194 662
Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych359 4321 5587 807(4 747)44314 493
Zobowiązania podporządkowane362 499---402 539
pożyczka podporządkowana 882---40922
obligacje podporządkowane 1 617----1 617
        
Razem 32 2731 5588 267(5 232)2 39539 261