Zobowiązania podporządkowane

Zasady rachunkowości

Zobowiązania podporządkowane wyceniane są według zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej.

Informacje finansowe

  Wartośćnominalna w walucie Waluta Okres Warunki szczególne Stan zobowiązania w PLN
31.12.201731.12.2016
       
Obligacje podporządkowane1 700PLN28.08.2017 - 28.08.2027prawo do dokonania przedterminowego wykupu w terminie 5 lat od daty emisji1 720-
Obligacje podporządkowane1 601PLN14.09.2012- 14.09.2022prawo do dokonania przedterminowego wykupu w terminie 5 lat od daty emisji-1 617
Pożyczka podporządkowana od Nordea Bank AB (publ)224CHF24.04.2012 - 24.04.2022 -922
       
Razem    1 7202 539

Zarówno obligacje podporządkowane, jak i pożyczka podporządkowana zostały za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego przeznaczone na podwyższenie funduszy uzupełniających Grupy Kapitałowej. 

25 kwietnia 2017 roku nastąpiła spłata pożyczki podporządkowanej od Nordea Bank AB (publ) o wartości nominalnej 224 miliony CHF.

23 sierpnia 2017 roku Grupa Kapitałowa uplasowała emisję obligacji podporządkowanych o łącznej wartości nominalnej 1 700 milionów PLN i cenie emisyjnej jednej obligacji równej wartości nominalnej i wynoszącej 0,1 miliona PLN. Obligacje są oprocentowane w półrocznych okresach odsetkowych, a odsetki od obligacji naliczane od wartości nominalnej według zmiennej stopy procentowej równej stawce WIBOR 6M powiększonej o marżę równą 155 pb. w całym okresie emisji. Rozliczenie emisji nastąpiło 28 sierpnia 2017 roku. Termin wykupu wyemitowanych obligacji wynosi 10 lat, przy czym Bank ma prawo do przedterminowego wykupu przedmiotowych obligacji w terminie 5 lat od daty emisji za zgodą KNF. 30 sierpnia 2017 roku KNF wyraził zgodę na przeznaczenie środków uzyskanych z emisji obligacji podporządkowanych przeprowadzonej na podwyższenie funduszy uzupełniających Banku i Grupy Kapitałowej. Od 27 września 2017 roku obligacje notowane są na rynku Catalyst.

30 sierpnia 2017 roku Grupa Kapitałowa uzyskała zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na realizację prawa wcześniejszego wykupu obligacji podporządkowanych (opcja call). 14 września 2017 roku Grupa Kapitałowa przeprowadziła wykup wszystkich obligacji podporządkowanych serii OP0922 o łącznej wartości nominalnej 1 601 milionów PLN wyemitowanych 14 września 2012 roku. Podstawę prawną wcześniejszego wykupu stanowiły warunki emisji obligacji podporządkowanych serii OP0922, które umożliwiały Grupie Kapitałowej skorzystanie z prawa do dokonania wcześniejszego wykupu wszystkich obligacji podporządkowanych serii OP0922 po upływie 5 lat od daty ich emisji.