Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

Zasady rachunkowości

Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych wyceniane są według zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej albo w przypadku bankowych papierów wartościowych według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat.

Jeżeli dla zobowiązania finansowego wycenianego według zamortyzowanego kosztu nie można ustalić harmonogramu przyszłych przepływów pieniężnych, a więc także ustalić efektywnej stopy procentowej, zobowiązanie to wycenia się według kwoty wymaganej zapłaty.

Informacje finansowe

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH31.12.201731.12.2016
   
Instrumenty finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu23 93214 493
obligacje wyemitowane przez PKO Finance AB5 8826 705
obligacje wyemitowane przez PKO Bank Polski SA5 2041 693
obligacje wyemitowane przez Grupę Kapitałową PKO Leasing SA11 5931 742
obligacje wyemitowane przez PKO Bank Hipoteczny SA2 4061 151
hipoteczne listy zastawne wyemitowane przez PKO Bank Hipoteczny SA8 8473 202
   
Razem23 93214 493

1 w tym obligacje objęte przez Grupę Kapitałową PKO Leasing SA w ramach nabycia Raiffeisen Leasing Polska SA.

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH31.12.201731.12.2016
   
obligacje w tym:15 08511 291
w PLN4 6443 702
w EUR - w przeliczeniu na PLN5 4843 365
w USD - w przeliczeniu na PLN3 5304 224
w CHF - w przeliczeniu na PLN1 427-
Razem15 08511 291
hipoteczne listy zastawne w tym:  
w PLN2 2611 000
w EUR - w przeliczeniu na PLN6 5862 202
Razem8 8473 202

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU EMISJI O OKRESIE SPŁATY31.12.201731.12.2016
   
do 1 miesiąca486376
od 1 miesiąca do 3 miesięcy1 414986
od 3 miesięcy do 1 roku2 1672 343
od 1 roku do 5 lat15 0874 194
powyżej 5 lat4 7786 594
   
Razem23 93214 493
 

Informacja o emisji, wykupie i spłacie papierów wartościowych

DODATKOWE INFORMACJE20172016
   
emisja dłużnych papierów wartościowych w okresie (wartość nominalna)  
w PLN9 8075 132
w walucie oryginalnej (EUR)1 829700
w walucie oryginalnej (CHF)400-
wykup dłużnych papierów wartościowych w okresie (wartość nominalna)  
w PLN7 2793 205
w walucie oryginalnej (EUR)200200
w walucie oryginalnej (CHF)-250

  

W 2017 roku w Grupie Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA miały miejsce następujące emisje, wykupy i spłaty papierów wartościowych:

Dotyczące emisji obligacji przez PKO Bank Polski SA:

W 2017 roku Bank wyemitował obligacje bankowe o wartości nominalnej 1 320 milionów PLN oraz euroobligacje o wartości nominalnej 750 milionów EUR oraz euroobligacje o wartości nominalnej 400 milionów CHF przy jednoczesnym wykupie obligacji bankowych w EUR w wysokości 200 milionów EUR oraz obligacji bankowych w PLN w wysokości 1 485 milionów PLN.

W zakresie emisji euroobligacji przez Bank miały miejsca dwie emisje:

  • 18 lipca 2017 roku Bank wyemitował euroobligacje o wartości 750 milionów EUR, okresie zapadalności 4 lata i kuponie 0,750% (Mid Swap+65 p.b.). Obligacje notowane są na GPW w Luxemburgu i równolegle na GPW w Warszawie. Emisja ta jest pierwszą w ramach nowego otwartego w maju 2017 roku programu EMTN na łączną kwotę 3 miliardy EUR. W ramach programu możliwa jest emisja niezabezpieczonych euroobligacji typu senior oraz obligacji podporządkowanych w EUR, USD, CHF oraz PLN.
  • 19 października 2017 roku Bank uplasował w ramach programu EMTN euroobligacje o wartości 400 milionów CHF, okresie zapadalności 4 lata i kuponie 0,300% (Mid Swap + 58 p.b.). Obligacje są notowane na giełdzie w Zurychu. Bank stara się o wprowadzenie obligacji do obrotu alternatywnego na GPW w Warszawie.

W 2016 roku Bank wyemitował obligacje bankowe w EUR o wartości nominalnej 200 milionów EUR oraz umorzył bankowe papiery wartościowe o wartości nominalnej 1 860 milionów PLN oraz obligacje bankowe w EUR o wartości nominalnej 200 milionów EUR. Powyższe obligacje są wyceniane według zamortyzowanego kosztu.

Obligacje wyemitowane przez PKO Bank Polski SA

Data emisjiWartośćnominalnaWalutaTermin zapadalnościWartość bilansowa na 31.12.2017Wartość bilansowa na 31.12.2016
      
22.04.2016200EUR21.04.2017-884
18.11.2016815PLN18.05.2017-809
25.07.2017750EUR25.07.20213 132-
02.11.2017400CHF02.11.20211 427-
17.11.2017650PLN17.05.2018645-
      
Razem   5 2041 693

 

Dotyczące emisji listów zastawnych przez PKO Bank Hipoteczny SA:

PKO Bank Hipoteczny SA przeprowadził emisje listów zastawnych, w tym:

  • trzy emisje krajowe denominowane w PLN, skierowane do inwestorów instytucjonalnych o łącznej wartości nominalnej 1 265 milionów PLN; listy zastawne zostały nabyte przez inwestorów po cenie równej ich wartości nominalnej i są notowane na giełdzie w Warszawie,
  • dwie emisje zagraniczne denominowane w EUR, skierowane do inwestorów instytucjonalnych, o łącznej wartości nominalnej 1 000 milionów EUR; listy zastawne zostały nabyte przez inwestorów po cenie niższej w stosunku do wartości nominalnej i są notowane na giełdzie w Luksemburgu i w Warszawie,
  • dwie emisje zagraniczne w formule private placement, denominowane w EUR, skierowane do inwestorów instytucjonalnych, o łącznej wartości nominalnej 79 milionów EUR; listy zastawne zostały nabyte przez inwestorów po cenie równej ich wartości nominalnej i są notowane na giełdzie w Luksemburgu.

Dotyczące emisji obligacji przez spółki Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA

  • PKO Bank Hipoteczny SA wyemitował 61 888 sztuk obligacji o łącznej wartości nominalnej 6 189 milionów PLN oraz wykupił 49 046 sztuk obligacji o łącznej wartości nominalnej 4 905 milionów PLN. Emisje obligacji spółki reguluje Umowa Programu Emisji Obligacji zawarta z PKO Bankiem Polskim SA.
  • PKO Leasing SA wyemitował 1 040 880 sztuk obligacji o łącznej wartości nominalnej 1 041 milionów PLN oraz wykupił 961 591 sztuk obligacji o łącznej wartości nominalnej 962 milionów PLN. Emisje obligacji spółki reguluje Umowa Emisji Obligacji zawarta z PKO Bankiem Polskim SA.
  • PKO Leasing SA (następca prawny Raiffeisen-Leasing Polska SA) wykupił przedterminowo, na żądanie Raiffeisen Bank Polska SA, 2 270 sztuk obligacji o łącznej wartości nominalnej 227 milionów PLN. Płatność została sfinansowana ze środków otrzymanych od PKO Banku Polskiego SA w ramach kredytu, na podstawie umowy podpisanej w grudniu 2016 roku.
  • KREDOBANK SA wyemitował 250 000 sztuk obligacji o łącznej wartości nominalnej 250 milionów UAH oraz wykupił 245 300 sztuk obligacji o łącznej wartości nominalnej 245 milionów UAH.

Obligacje wyemitowane przez Grupę Kapitałową PKO Leasing SA

Data emisjiWartość nominalnaWalutaTermin zapadalnościWartość bilansowa na 31.12.2017Wartość bilansowa na 31.12.2016
01.12.201411 254PLN02.10.20251 2621 261
01.06.201673PLN01.06.201973300
08.11.201619PLN16.01.2017-19
10.11.201667PLN10.02.2017-67
14.11.201665PLN16.01.2017-65
06.12.201630PLN06.03.2017-30
09.11.201728PLN09.05.201828-
10.11.2017101PLN12.02.2018101-
05.12.201790PLN08.03.201890-
20.12.201739PLN21.03.201839-
Razem   1 5931 742

1 obligacje objęte przez Grupę Kapitałową PKO Leasing SA w ramach nabycia Raiffeisen-Leasing Polska SA. Zabezpieczeniem spłaty obligacji są należności leasingowe będące przedmiotem sekurytyzacji (patrz nota Informacje o sekurytyzacji portfela leasingowego i pakietowej sprzedaży wierzytelności).

 

Obligacje wyemitowane przez PKO Finance AB

Data emisjiWartośćnominalnaWalutaTermin zapadalnościWartość bilansowa na 31.12.2017Wartość bilansowa na 31.12.2016
      
25.07.201250EUR25.07.2022211222
26.09.20121 000USD26.09.20223 5304 224
23.01.2014500EUR23.01.20192 1412 259
Razem   5 8826 705

 

Obligacje wyemitowane przez PKO Bank Hipoteczny SA

Data emisjiWartość nominalnaWalutaTermin zapadalnościWartość bilansowa na 31.12.2017Wartość bilansowa na 31.12.2016
02.08.201630PLN02.02.2017-30
12.08.2016278PLN27.02.2017-277
16.09.2016150PLN27.02.2017-150
10.10.201617PLN16.01.2017-17
21.10.201631PLN20.01.2017-31
28.10.201630PLN16.01.2017-30
28.10.201613PLN16.01.2017-13
02.11.201628PLN20.01.2017-28
02.11.201625PLN28.04.2017-25
09.11.201623PLN02.02.2017-22
24.11.201637PLN20.01.2017-36
29.11.201628PLN20.01.2017-28
08.12.2016123PLN31.03.2017-123
08.12.2016210PLN26.05.2017-208
16.12.2016134PLN31.03.2017-133
07.08.201741PLN23.01.201841-
15.09.2017642PLN15.03.2018639-
29.09.201750PLN05.03.201850-
29.09.201724PLN23.01.201823-
02.10.2017100PLN05.03.2018100-
12.10.201730PLN16.04.201830-
16.10.2017515PLN16.04.2018512-
16.10.201715PLN16.04.201815-
20.10.201788PLN05.02.201888-
20.10.2017160PLN23.01.2018160-
25.10.201750PLN05.02.201850-
26.10.20174PLN26.10.20184-
02.11.201750PLN15.02.201850-
02.11.201720PLN30.10.201820-
15.11.2017187PLN15.05.2018185-
01.12.2017118PLN23.01.2018117-
15.12.201725PLN25.06.201825-
20.12.201737PLN05.04.201837-
20.12.201730PLN20.06.201830-
20.12.201760PLN25.06.201759-
27.12.2017100PLN27.06.201899-
29.12.201773PLN29.03.201872-
Razem   2 4061 151

Listy zastawne wyemitowane przez PKO Bank Hipoteczny SA

Data emisjiWartość nominalnaWalutaTermin zapadalnościWartość bilansowa na 31.12.2017Wartość bilansowa na 31.12.2016
11.12.201519PLN11.12.20201816
27.04.2016486PLN28.04.2021487486
17.06.2016498PLN18.06.2021498498
24.10.2016500EUR24.06.20222 0792 202
02.02.201725EUR02.02.2024105-
30.03.2017500EUR24.01.20232 093-
28.04.2017497PLN18.05.2022497-
22.06.2017261PLN10.09.2021263-
27.09.2017500EUR27.08.20242 084-
27.10.2017499PLN27.06.2023498-
02.11.201754EUR03.11.2022225-
Razem   8 8473 202