Relacje ze stroną pracowniczą

Pracownicy poszczególnych podmiotów Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA są najcenniejszym zasobem, a ich wiedza i umiejętności przyczyniają się do rozwoju Grupy Kapitałowej. Opieranie kultury organizacyjnej w Grupie Kapitałowej na współpracy, zaangażowaniu i dialogu, tworzy przyjazne środowisko, w którym pracownicy mogą podnosić swoją wiedzę, kompetencje i umiejętności. Przejawem takiego podejścia w Grupie Kapitałowej, w tym w Banku, jest

  • dbałość o transparentne zasady zatrudniania i wynagradzania,
  • zapewnienie godnego wynagrodzenia wraz z systemem motywacyjnym, a także dodatkowych świadczeń,
  • troska o podnoszenie jakości obsługi pracowników,
  • otwarcie na opinie pracowników i wnioski (w tym badanie satysfakcji z pracy w Banku),
  • dobra współpraca z reprezentacją pracowniczą.

Organizacje związkowe

W Banku funkcjonują dwie zakładowe organizacje związkowe:

  • Krajowy Związek Zawodowy Pracowników PKO BP S.A – liczący 2 842 członków, w tym: 2 805 będących pracownikami,
  • Niezależny Samorządny Związek Zawodowy “Solidarność” Pracowników PKO BP S.A . – liczący 1 215 członków,

przy czym tylko pierwszy z nich jest związkiem reprezentatywnym. Liczba członków organizacji związkowych, będących pracownikami, w stosunku do liczby zatrudnionych, według stanu na 31.12.2017 wyniosła ok. 16%.

Każda osoba przyjmowana do pracy w Banku jest informowana o istnieniu reprezentacji pracowniczej, w tym organizacji związkowych. Wszelkie informacje z nią związane znajdują się na wewnętrznej stronie Banku dostępnej dla wszystkich pracowników.

Za relacje ze stroną związkową odpowiada Departament Spraw Pracowniczych. Współpraca z organizacjami związkowymi układa się dobrze; spory zbiorowe nie miały miejsca ani w 2017 r., ani w latach poprzednich.

W Banku działa również Rada Pracowników Banku. Współpraca z ww. partnerami społecznymi realizowana jest zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, m.in. prowadzone są konsultacje w przypadku planowanych zmian organizacyjnych, skutkujących istotnymi zmianami w organizacji pracy, wielkości i podstawach zatrudnienia pracowników. Spotkania z organizacjami związkowymi i Radą Pracowników Banku organizowane są w razie potrzeby – co najmniej kilka razy w roku.

W Banku obowiązują przepisy wewnętrzne zapewniające pracownikom możliwość zgłaszania skarg na naruszenie uprawnień pracowniczych. W 2017 r. w Banku zgłoszono 47 skarg; wszystkie zostały objęte procesem wyjaśniania.

Organizacja związkowa istnieje także w KREDOBANKU SA, w którym członkami jest blisko 16% zatrudnionych. W pozostałych podmiotach Grupy Kapitałowej organizacje związkowe nie funkcjonują. Dialog z pracownikami odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jego forma jest dostosowana do wielkości podmiotu i jego specyfiki: w większych podmiotach zależnych funkcjonuje Rada Pracowników, w pozostałych podmiotach dialog z pracownikami realizowany jest m.in. za pośrednictwem wyłonionych przedstawicieli pracowników oraz przyjętych w danym podmiocie form komunikacji z pracownikami – bezpośredniej, e-mailowej i/lub poprzez portal intranetowy.

W podmiotach Grupy Kapitałowej nie odnotowano sporów zbiorowych. Pracownicy mają możliwość zgłaszania skarg na naruszenie uprawnień pracowniczych i innych nieprawidłowości.

Obsługa pracowników

Pracownicy Banku wszystkie informacje dotyczące spraw pracowniczych mogą uzyskać w jednym miejscu, dzwoniąc lub wysyłając e-maila do wewnętrznego Contact Center HR. Zespół konsultantów odpowiada na pytania z zakresu m.in. obsługi kadrowo-płacowej, spraw socjalnych, rekrutacji, szkoleń. Nowe rozwiązanie przyspiesza i upraszcza proces komunikacji między pracownikami a służbami HR – jednostkami odpowiedzialnymi za obszar zarządzania personelem.

Badanie satysfakcji pracowników

Bank przykłada dużą wagę do uwzględniania głosu pracowników w kwestiach związanych z wykonywaną przez nich pracą, możliwościami indywidualnego rozwoju, ale także kulturą organizacyjną spółki. W Banku co kilka lat realizowane jest badanie kultury organizacyjnej, satysfakcji i zaangażowania pracowników; wyniki ostatniego badania będą dostępne na wiosnę 2018 r. Wyniki badań satysfakcji są prezentowane pracownikom, a także Organom Banku, dla których stanowią dodatkowe narzędzie w analizowaniu i kształtowaniu właściwych relacji z pracownikami.

Troska o polską historię
sztuki i tradycję

Bez tytułu, 1997

Krzysztof Bednarski Rzeźba, brąz
Wymiary: 166x28x27cm

Dowiedz się więcej

Dźwięki V, 1994

Jan Dobkowski Obraz, akryl/płotno
Wymiary: 120x160cm

Dowiedz się więcej

Bez tytułu, 1997

Tomasz Ciecierski Obraz, olej, collage/płótno
Wymiary: 171,5x244cm

Dowiedz się więcej

Bez tytułu (Ryba), 1992

Ryszard Grzyb Obraz, olej/płótno
Wymiary: 140x80cm

Dowiedz się więcej

Pod wzgórzem, 1991

Łukasz Korolkiewicz Obraz, olej/płótno
Wymiary: 136x200cm

Dowiedz się więcej

Dachy 1, 1990/91

Robert Maciejuk Obraz, olej/płótno
Wymiary: 116x138cm

Dowiedz się więcej

Dziennik nr 87c, 1997

Włodzimierz Pawlak Obraz, olej, ołówek/płótno
Wymiary: 24x18cm

Dowiedz się więcej

Listy Franza Kafki do Felicji Bauer, przed 1998

Andrzej Szewczyk Rzeźba, technika własna, drewno, ołów
Wymiary: 40x17,5x4cm

Dowiedz się więcej