Świadczenia na rzecz osób nadzorujących i zarządzających

Zasady wynagradzania członków Zarządu Banku

W I połowie 2017 roku Członkowie Zarządu Banku byli objęci zasadami wynagradzania członków Zarządu Banku określonymi przez Radę Nadzorczą, zgodnie z którymi Członkom Zarządu Banku przysługiwały:

 • wynagrodzenie zasadnicze w wysokości określonej w uchwale Rady Nadzorczej odrębnie dla każdego z członków Zarządu,
 • świadczenia należne pracownikom Banku (z wyłączeniem świadczeń należnych pracownikom na podstawie ZUZP):
  • na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  • na podstawie przepisów wewnętrznych Banku, mające charakter wystandaryzowany albo wyjątkowy, których podstawą przyznania nie jest ocena efektów pracy członka Zarządu Banku, czy wynik nadzorowanego przez niego obszaru,
 • zmienne składniki wynagrodzenia za wyniki pracy, w szczególności premie, nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy, odprawy związane z rozwiązaniem stosunku pracy,
 • finansowane przez Bank ubezpieczenie, w szczególności z tytułu śmierci oraz poważnego zachorowania, trwałego inwalidztwa, stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, niezdolności do pracy (szczegółowy zakres ubezpieczenia wynikać będzie z oferty ubezpieczyciela oraz warunków wynegocjowanych przez Bank).

Uchwałą nr 2/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzania Banku z 13 marca 2017 roku określono zasady kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu. Rada Nadzorcza w oparciu o uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu dostosowała formę zatrudnienia oraz sposób wynagradzania Członków Zarządu Banku do przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. 2016 poz. 1202 z późn. zm.).

W związku z powyższym począwszy od lipca 2017 roku weszły w życie Zasady zatrudnienia i wynagradzania członków Zarządu Banku. Na ich podstawie członkom Zarządu Banku przysługują:

 • wynagrodzenie stałe w wysokości określonej w uchwale Rady Nadzorczej odrębnie dla Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu nadzorującego Obszar Zarządzania Ryzykiem i pozostałych członków Zarządu,
 • wynagrodzenie zmienne – wynagrodzenie dodatkowe przyznawane i wypłacane po zakończeniu okresu oceny w szczególności z tytułu: premii, nagród za szczególne osiągnięcia w pracy, odpraw związanych z rozwiązaniem umowy (z wyłączeniem wynagrodzenia stałego i świadczeń przyznawanych na podstawie obowiązujących przepisów prawa).

Wynagrodzenie stałe wynosi:

 • w przypadku Prezesa Zarządu: 15-krotność,
 • w przypadku Wiceprezesa Zarządu nadzorującego Obszar Zarządzania Ryzykiem: 14-krotność,
 • w przypadku pozostałych członków Zarządu: 13-krotność

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Świadczenia na rzecz członków Zarządu Banku wypłacone w 2017 i 2016 roku (w tys. PLN)

  20172016
 OkresWynagrodzenie stałeWynagrodzenie zmiennePozostałe korzyści*OkresWynagrodzenie stałeWynagrodzenie zmiennePozostałe korzyści*
1.Zbigniew Jagiełło01.01.2017 - 31.12.20171 3411.12686201.01.2016 - 31.12.20161 951948130
2.Piotr Alicki-582851201.01.2016 - 30.10.20161 2197411 120
3.Rafał Antczak02.07.2017 - 31.12.201734200-000
4.Janusz Derda01.01.2017 - 09.08.2017436124501.01.2016 - 31.12.20165500
5.Bartosz Drabikowski01.01.2017 - 21.12.20171 12696528301.01.2016 - 31.12.20161 626804115
6.Maks Kraczkowski01.01.2017 - 31.12.20171 07314413304.07.2016 - 31.12.2016683015
7.Mieczysław Król01.01.2017 - 31.12.20171 0661658006.06.2016 - 31.12.2016786019
8.Adam Marciniak01.10.2017 - 31.12.201717200-000
9.Piotr Mazur01.01.2017 - 31.12.20171 09483530101.01.2016 - 31.12.20161 463619104
10.Jarosław Myjak-04951501.01.2016 - 22.03.20163645901 399
11.Jacek Obłękowski-46411901.01.2016 - 21.03.20163677341 626
12.Jakub Papierski01.01.2017 - 31.12.20171 06689229601.01.2016 - 31.12.20161 446757108
13.Jan Emeryk Rościszewski01.01.2017 - 31.12.20171 06613212018.07.2016 - 31.12.201662901

*W skład pozostałych korzyści wchodzą: dodatkowe ubezpieczenia, Pracowniczy Program Emerytalny (PPE), opieka medyczna i fundusz socjalny oraz płatności po okresie zatrudnienia (ekwiwalent za urlop, zakaz konkurencji, odprawa, PPE i opieka medyczna). W 2017 roku ekwiwalent za urlop został wypłacony w związku ze zmianą Zasad zatrudnienia i wynagradzania członków Zarządu Banku oraz rozliczeniem dotychczasowych umów o pracę i zawarciem umów o świadczenie usługi zarządzania.

Pełna informacja na temat składników wynagrodzeń i innych świadczeń na rzecz poszczególnych członków Zarządu PKO Banku Polskiego SA w okresie sprawozdawczym została zamieszczona w Sprawozdaniu finansowym PKO Banku Polskiego SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku (nota 45).

Zmienne składniki wynagrodzeń członków zarządu i kluczowych menedżerów o wysokim wpływie na profil ryzyka banku (Material Risk Takers - MRT)

Zgodnie z wymogami dyrektywy CRD IV i Rozporządzenia delegowanego nr 604/2014 uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych w odniesieniu do kryteriów jakościowych i właściwych kryteriów ilościowych ustalania kategorii pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka instytucji z dnia 4 marca 2014 roku, Bank na bieżąco aktualizuje zasady ustalania zmiennych składników wynagrodzeń.

Podstawą przyznania zmiennych składników wynagrodzeń są przede wszystkim cele premiowe nadawane w ramach zarządzania przez cele - Management by Objectives (MbO).

Nadawane cele mają zagwarantować uwzględnienie ryzyka związanego z prowadzoną przez Bank działalnością. Ryzyko uwzględniane jest poprzez zarówno ustalenie odpowiednich, wrażliwych na ryzyko kryteriów oceny efektywności pracy, jak i redukcję lub brak wynagrodzenia zmiennego w przypadku pogorszonych wyników finansowych, straty lub pogorszenia innych wskaźników.

Zmienne składniki wynagrodzeń za dany okres oceny (rok kalendarzowy) przyznawane są po rozliczeniu celów premiowych w formie:

 • nieodroczonej – w wysokości 60% wynagrodzenia zmiennego (w pierwszym roku po okresie oceny),
 • odroczonej – w wysokości 40% wynagrodzenia zmiennego (w równych ratach w kolejnych latach po pierwszym roku po okresie oceny),

przy czym zarówno wynagrodzenie nieodroczone, jak i odroczone, jest przyznawane w równych częściach w formie gotówkowej oraz w formie instrumentu finansowego, tj. akcji fantomowych (których przeliczenie na gotówkę według aktualizowanego kursu cen akcji Banku jest dokonywane po okresie retencyjnym i w przypadku wynagrodzenia odroczonego – po okresie odroczenia).

W przypadku, gdyby kwota wynagrodzenia zmiennego za dany rok przekroczyła 1 mln PLN odroczeniu podlega 400 tys. PLN plus 60% z nadwyżki ponad kwotę 1 mln PLN. Wynagrodzenia zmienne nie mogą przekroczyć 100% rocznego wynagrodzenia.

Każdy z naliczonych składników wynagrodzenia zmiennego może zostać obniżony w następstwie:

 • naruszenia obowiązków wynikających z umowy,
 • uchybień w przestrzeganiu przepisów prawa lub standardów obsługi klientów,
 • nieprawidłowego wykonywania wyznaczonych zadań służbowych,
 • zachowań w stosunku do innych pracowników naruszających zasady współżycia społecznego.

Kwota premii:

 • członka Zarządu może zostać skorygowana na minus lub na plus o określony wskaźnik, w zależności od osiągniętych wyników Banku określonych w rocznej Nocie Banku (zestaw kluczowych wskaźników zarządczych określonych na dany rok kalendarzowy),
 • MRT nie będącego członkiem Zarządu może zostać skorygowana na plus o określony wskaźnik w zależności od wyników Banku określonych w rocznej Nocie Banku.

W przypadku:

 • znacznego pogorszenia się wyników Banku,
 • ustalenia, że nastąpiła znacząca negatywna zmiana w kapitale własnym,
 • naruszenia przez MRT przepisu prawa lub popełnienia przezeń istotnych błędów,
 • korekty realizacji i stopnia realizacji wyników lub celów MRT,
 • pogorszenia wyników nadzorowanych lub kierowanych przez ww. osoby struktur,
 • przyznania wynagrodzenia zmiennego na podstawie nieprawidłowych, wprowadzających w błąd informacji lub w wyniku oszustwa MRT,

możliwe jest zastosowanie – odpowiednio przez Radę Nadzorczą lub Zarząd – rozwiązania typu malus obniżającego wielkość należnego wynagrodzenia zmiennego odroczonego w kolejnych okresach rozliczeniowych.

Material Risk Takers (za wyłączeniem Członków Zarządu Banku) mogą korzystać z finansowanej przez Bank opieki medycznej, funduszu świadczeń socjalnych i PPE.

W przypadku przyznania odprawy związanej z odwołaniem z pełnienia funkcji (innej niż wynikająca z powszechnie obowiązujących przepisów prawa) jej wysokość odzwierciedla ocenę pracy w ciągu ostatnich trzech lat zatrudnienia. Przy tym przepisy wewnętrzne Banku określają maksymalną wysokość odpraw.

Odprawa przysługuje członkowi Zarządu pod warunkiem pełnienia funkcji członka Zarządu Banku przez okres co najmniej dwunastu miesięcy przed rozwiązaniem ww. umowy. Odprawa MRT może być przyznana pod warunkiem zatrudnienia na stanowisku MRT przez okres co najmniej dwunastu miesięcy przed rozwiązaniem umowy o pracę.

Członkowie Zarządu i wybrani MRT objęci są ponadto umowami o zakazie konkurencji, które z tytułu powstrzymywania się przed zatrudnieniem w firmie konkurencyjnej po zakończeniu zatrudnienia w Banku, przewidują wypłaty odszkodowań – maksymalnie przez okres sześciu miesięcy, w wysokości do 100% wynagrodzenia stałego wynikającego z umowy.

Informacja na temat przysługujących poszczególnym członkom Zarządu i kluczowym menedżerom pozafinansowych składnikach wynagrodzenia

Od 1 lipca 2017 roku w skutek dostosowania zasad zatrudnienia i wynagradzania Członków Zarządu Banku do przepisów ustawy z 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. 2016 poz. 1202 z późn. zm.) Członkom Zarządu nie przysługuje prawo do pozafinansowych składników wynagrodzenia.

Zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej

Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej zostało ustalone uchwałą nr 3/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z 13 marca 2017 roku jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika:

 • dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 2,75,
 • dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – 2,5,
 • dla Sekretarza Rady Nadzorczej – 2,25,
 • dla pozostałych członków Rady Nadzorczej – 2.

Wynagrodzenie zostaje podwyższone o 10% w przypadku, gdy członek Rady Nadzorczej uczestniczy w co najmniej jednym stałym komitecie Rady Nadzorczej.

Członkowi Rady Nadzorczej, niezależnie od wynagrodzenia, przysługuje zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem funkcji, a w szczególności kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem, kosztów zakwaterowania i wyżywienia.

20172016
Rada Nadzorcza
Wynagrodzenia otrzymane, należne lub potencjalnie należne od PKO Banku Polskiego SA1 3151 268
Wynagrodzenie otrzymane, należne lub potencjalne należne od jednostek powiązanych*00
Razem wynagrodzenia otrzymane, należne lub potencjalne należne1 3151 268

Pełna informacja na temat składników wynagrodzeń i innych świadczeń na rzecz poszczególnych członków Zarządu PKO Banku Polskiego SA oraz Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym została zamieszczona w Sprawozdaniu finansowym PKO Banku Polskiego SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku (nota 45).

Umowy zawarte między Bankiem a osobami zarządzającymi

W rozumieniu przepisów § 2 ust. 1 pkt. 30 lit. a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. nr 33, poz. 259 z późn. zmianami) osobami zarządzającymi Bankiem są członkowie Zarządu.

W okresie do 30 czerwca 2017 roku z każdym z Członków Zarządu PKO Banku Polskiego SA były zawarte dwie umowy obowiązujące w 2017 roku:

 • umowa o pracę,
 • umowa o zakazie konkurencji.

Od lipca 2017 roku, w skutek dostosowania zasad zatrudnienia i wynagradzania Członków Zarządu Banku do przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. 2016 poz. 1202 z późn. zm.) każdy z Członków Zarządu Banku zawarł z Bankiem umowę o świadczenie usługi zarządzania, które określają m.in. warunki wynagradzania i zakazu konkurencji. W związku z powyższymi zmianami, dotychczasowe umowy o prace zostały rozliczone.

Zobowiązania wynikające z emerytur dla byłych osób nadzorujących i zarządzających

W rozumieniu przepisów § 91 ust. 6 pkt. 17 lit. a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. nr 33, poz. 259 z późn. zmianami) w 2017 roku nie wystąpiły zobowiązania wynikające z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych osób zarządzających, nadzorujących albo byłych członków organów administrujących oraz zobowiązania zaciągnięte w związku z tymi emeryturami.

Zasady rachunkowości

Krótkoterminowe świadczenia pracownicze to świadczenia pracownicze, które podlegają w całości rozliczeniu przed upływem 12 miesięcy od końca rocznego okresu sprawozdawczego, w którym pracownicy wykonywali związaną z nimi pracę. Jako krótkoterminowe świadczenie pracownicze obok wynagrodzenia zasadniczego ujęta została nieodroczona część składnika zmiennego wynagrodzenia w formie gotówkowej.

Jako pozostałe świadczenie długoterminowe ujęta została odroczona część zmiennego składnika wynagrodzeń przyznawana w formie gotówkowej.

Jako płatności na bazie akcji rozliczane w środkach pieniężnych ujmowany jest nieodroczony i odroczony składnik wynagrodzeń przyznawany w formie instrumentu finansowego, tj. akcji fantomowych (których przeliczenie na gotówkę jest dokonywane po dodatkowym okresie retencyjnym) zgodnie z zasadami opisanymi poniżej.

Zmienne składniki wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Grupie Kapitałowej Banku

Zmienne składniki wynagrodzeń przyznawane są w formie:

 • nieodroczonej (w pierwszym roku po roku kalendarzowym stanowiącym okres oceny),
 • odroczonej (na kolejne trzy lata po pierwszym roku po okresie oceny),

przy czym zarówno wynagrodzenie nieodroczone, jak i odroczone, jest przyznawane w równych częściach w formie gotówkowej oraz w formie instrumentu finansowego, tj. akcji fantomowych (których przeliczenie na gotówkę jest dokonywane po dodatkowym okresie retencyjnym).

Składnik wynagrodzenia w formie instrumentu finansowego jest przeliczany na akcje fantomowe po przyznaniu danego składnika – z uwzględnieniem mediany średniodziennych cen akcji (Volume Weighted Average Price) Banku na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, publikowanych w systemie informacyjnym Thomson Reuters albo Bloomberg - z IV kwartału okresu oceny. Następnie, po okresie retencyjnym i okresie odroczenia, akcje są przeliczane na gotówkę - z uwzględnieniem mediany średniodziennych cen akcji (Volume Weighted Average Price) Banku na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie z III kwartału roku kalendarzowego poprzedzającego wypłatę (Zarząd) oraz III kwartału roku kalendarzowego, w którym dokonywana jest wypłata (pozostałe osoby na stanowiskach kierowniczych), publikowanych w systemie informacyjnym Thomson Reuters albo Bloomberg.

Wynagrodzenie odroczone może podlegać redukcji w przypadku pogorszenia wyników finansowych Banku lub odpowiednio Spółki Grupy, straty Banku/Spółki lub pogorszenia innych zmiennych związanych z efektami pracy w okresie oceny osób zajmujących stanowiska kierownicze oraz wynikami nadzorowanych lub kierowanych przez te osoby jednostek/komórek organizacyjnych, które ujawniły się po okresie oceny.

W wybranych spółkach Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA w 2017 roku również przyznawane są zmienne składniki wynagrodzeń. Zasady zmiennych składników wynagrodzeń dla członków zarządu obowiązywały w: PKO Bank Hipoteczny SA, PKO BP BANKOWY PTE SA, PKO TFI SA, PKO Leasing SA, PKO Towarzystwo Ubezpieczeń SA oraz PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA. Jednocześnie w spółkach PKO Bank Hipoteczny SA, PKO Towarzystwo Ubezpieczeń SA i PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA zasadami zmiennych składników wynagrodzeń objęci byli pracownicy na wybranych stanowiskach kierowniczych, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka spółki.

Informacje finansowe

Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej otrzymane od PKO Banku Polskiego SA (w tysiącach pln)

WYNAGRODZENIA OTRZYMANE OD PKO BANKU POLSKIEGO SA
 20172016
Rada Nadzorcza Banku1 315982
Członkowie Rady Nadzorczej, którzy przestali pełnić swoje funkcje w 2016 roku1-286
   
Razem1 3151 268

1 w tym świadczenia po okresie zatrudnienia

Świadczenia dla członków Zarządu Banku otrzymane, należne oraz potencjalnie należne od PKO Banku Polskiego SA (w tysiącach pln)

 Krótkoterminowe świadczenia pracownicze, w tym zmienne składniki wynagrodzeń w formie gotówkowej - nieodroczonePozostałe świadczenia długoterminowe - zmienne wynagrodzenie w formie gotówkowej odroczonePłatności na bazie akcji rozliczanych w środkach pieniężnych
 wynagrodzenie w 20171inne otrzymane w 2017otrzymane w 2017potencjalnie należne na 31.12.2017otrzymane w 2017należne na 31.12.2017potencjalnie należne na 31.12.2017
Zarząd Banku7 4701 4236111 6421 2582 5581 642
Członkowie Zarządu, którzy przestali pełnić swoje funkcje w 2017 i w 2016 roku1 6477336981 2241 5101 7191 224
        
Razem9 1172 1561 3102 8652 7684 2772 865

1 Obejmuje wynagrodzenie zasadnicze oraz świadczenia dodatkowe z tytułu PPE, dodatkowego ubezpieczenia, opieki medycznej i ZFŚS.

 Krótkoterminowe świadczenia pracownicze, w tym zmienne składniki wynagrodzeń w formie gotówkowej - nieodroczonePozostałe świadczenia długoterminowe - zmienne wynagrodzenie w formie gotówkowej odroczonePłatności na bazie akcji rozliczanych w środkach pieniężnych
 wynagrodzenie w 20161inne otrzymane w 2016otrzymane w 2016potencjalnie należne na 31.12.2016otrzymane w 2016należne na 31.12.2016potencjalnie należne na 31.12.2016
Zarząd Banku9 1291 2767021 6401 1511 6921 640
        
Członkowie Zarządu, którzy przestali pełnić swoje funkcje w 2016 roku2 1047854809948021 076994
        
Razem11 2332 0611 1822 6341 9532 7682 634

1 Obejmuje wynagrodzenie zasadnicze oraz świadczenia dodatkowe z tytułu PPE, dodatkowego ubezpieczenia, opieki medycznej i ZFŚS.

Świadczenia po okresie zatrudnienia (w tysiącach pln)

13 marca 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ) podjęło uchwałę w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej zgłoszoną przez Skarb Państwa, reprezentowany przez Ministra Rozwoju i Finansów wykonującego prawa z akcji Banku należących do Skarbu Państwa. Uchwała ta nakazała dostosować zasady wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego SA do przepisów ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. Na podstawie przyjętej uchwały Rada Nadzorcza wprowadziła nowe zasady zatrudniania i wynagradzania członków Zarządu, które zostały określone w sposób zgodny z przepisami ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

22 czerwca 2017 roku zasady kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej zostały wdrożone. Z członkami Zarządu zostały podpisane umowy o świadczenie usług, które zastąpiły dotychczasowe umowy o pracę i wypłacone świadczenia z tytułu zmiany stosunku pracy zostały uwzględnione w tabeli poniżej.

ŚWIADCZENIA PO OKRESIE ZATRUDNIENIA20172016
Zarząd1 541-
Członkowie Zarządu, którzy przestali pełnić swoje funkcje w 2017 i 2016 roku3121 166
Razem świadczenia1 8531 166

Świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy (w tysiącach pln)

ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU ROZWIĄZANIA STOSUNKU PRACY DLA CZŁONKÓW ZARZĄDU, KTÓRZY PRZESTALI PEŁNIĆ SWOJE FUNKCJE W 2017 i 2016 ROKU20172016
Członkowie Zarządu, którzy przestali pełnić swoje funkcje w 2017 i 2016 roku8323 313

Wynagrodzenia członków zarządu banku otrzymane od jednostek powiązanych (innych niż Skarb Państwa i jednostki powiązane ze Skarbem Państwa) (w tysiącach pln)

W 2017 roku żaden członek zarządu nie otrzymał wynagrodzenia od jednostek powiązanych z Bankiem (wynagrodzenie za rok 2016 wyniosło 22 tysiące PLN).

Wynagrodzenie członków zarządów i rad nadzorczych spółek zależnych Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA (w tysiącach PLN)

WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDÓW I RAD NADZORCZYCH SPÓŁEK ZALEŻNYCH GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA20172016
Rada Nadzorcza467485
Zarząd25 09520 493
Razem25 56220 978

Kredyty i pożyczki udzielone przez Bank na rzecz zarządu i rady nadzorczej (w tysiącach pln)

KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE PRZEZ BANK NA RZECZ KIEROWNICTWA31.12.201731.12.2016
Rada Nadzorcza666608
Zarząd890930
Razem1 5561 538

Warunki oprocentowania i terminy spłaty należności nie odbiegają od warunków rynkowych i terminów spłaty dla podobnych produktów bankowych.

Bank świadczy na rzecz kluczowego personelu kierowniczego Banku, członków Rady Nadzorczej oraz bliskich członków rodzin tych osób standardowe usługi finansowe obejmujące, między innymi, prowadzenie rachunków bankowych, przyjmowanie depozytów, udzielanie kredytów i inne usługi finansowe.

Zmienne składniki wynagrodzeń

REZERWA NA ZMIENNE SKŁADNIKI WYNAGRODZEŃ31.12.201731.12.2016
 (za lata 2013-2017)(za lata 2012-2016)
Zarząd Banku (w tym członkowie Zarządu Banku, którzy przestali pełnić swoje funkcje w 2017 i 2016 roku)1817
Pozostali Risk Takers (osoby zajmujące stanowiska kierownicze bez Zarządu Banku)3031
Spółki Grupy Kapitałowej2514
Razem rezerwa7362
Wynagrodzenie wypłacone w roku 20172016
(za lata 2013-2017)(za lata 2012-2016)
- przyznane w formie gotówki1615
Zarząd Banku (w tym członkowie Zarządu Banku, którzy przestali pełnić swoje funkcje w 2017 i 2016 roku)43
Pozostali Risk Takers (osoby zajmujące stanowiska kierownicze bez Zarządu Banku)78
Spółki Grupy Kapitałowej54
- przyznane w formie instrumentu finansowego1410
Zarząd Banku (w tym członkowie Zarządu Banku, którzy przestali pełnić swoje funkcje w 2017 i 2016 roku)32
Pozostali Risk Takers (osoby zajmujące stanowiska kierownicze bez Zarządu Banku)97
Spółki Grupy Kapitałowej21
Razem wypłacone3025

Troska o polską historię
sztuki i tradycję

Bez tytułu, 1997

Krzysztof Bednarski Rzeźba, brąz
Wymiary: 166x28x27cm

Dowiedz się więcej

Dźwięki V, 1994

Jan Dobkowski Obraz, akryl/płotno
Wymiary: 120x160cm

Dowiedz się więcej

Bez tytułu, 1997

Tomasz Ciecierski Obraz, olej, collage/płótno
Wymiary: 171,5x244cm

Dowiedz się więcej

Bez tytułu (Ryba), 1992

Ryszard Grzyb Obraz, olej/płótno
Wymiary: 140x80cm

Dowiedz się więcej

Pod wzgórzem, 1991

Łukasz Korolkiewicz Obraz, olej/płótno
Wymiary: 136x200cm

Dowiedz się więcej

Dachy 1, 1990/91

Robert Maciejuk Obraz, olej/płótno
Wymiary: 116x138cm

Dowiedz się więcej

Dziennik nr 87c, 1997

Włodzimierz Pawlak Obraz, olej, ołówek/płótno
Wymiary: 24x18cm

Dowiedz się więcej

Listy Franza Kafki do Felicji Bauer, przed 1998

Andrzej Szewczyk Rzeźba, technika własna, drewno, ołów
Wymiary: 40x17,5x4cm

Dowiedz się więcej