Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)

Organizacja BHP i strategia

Służba BHP w Banku została zorganizowana jako Biuro BHP, w skład którego wchodzą zespoły zamiejscowe, obsługujące wszystkie jednostki Banku w całym kraju. Oddziały Banku zlokalizowane poza granicami kraju posiadają własną służbę BHP i działają zgodnie z przepisami prawa właściwego dla miejsca zlokalizowania.

Strategia Biura BHP opiera się na działaniu prewencyjnym poprzez wizytowanie obiektów i bieżące monitorowanie warunków pracy. Ważnym narzędziem procesu monitorowania jest posiadanie oceny zagrożenia na stanowisku pracy dla 100% zatrudnionych w Banku. Ewentualne zauważone usterki lub zagrożenia są na bieżąco usuwane przez służby administracyjne.

W Banku stosowana jest szeroko pojęta profilaktyka wypadkowa. Wśród pracowników Banku prowadzone są okresowe szkolenia BHP, których elementem jest także instruktaż z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Scenariusz szkoleń pozytywnie oddziałuje na budowanie świadomości bezpiecznego zachowania pracowników w miejscu pracy. Istotną przyczyną wypadków są natomiast zdarzenia komunikacyjne, na które Bank nie ma znaczącego wpływu, gdyż często wynikają z okoliczności niezależnych od pracownika. Profilaktyka w tym zakresie sprowadza się do dodatkowych badań dla osób prowadzących samochody służbowe oraz kierowanie pracowników na zajęcia doszkalające w zakresie bezpiecznej jazdy. 

W Banku nie sformułowano polityki Grupy Kapitałowej w zakresie BHP. Podmioty Grupy Kapitałowej wykonują zadania BHP zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. Przepisy te są na tyle jednoznaczne, że de facto oznacza to stosowanie tych samych zasad BHP w całej Grupie Kapitałowej. Podmioty zależne zlokalizowane poza granicami kraju działają na zasadach właściwych dla państwa, w którym podmiot został zarejestrowany. 

Wskaźniki

W żadnej placówce Banku ani w pozostałych podmiotach Grupy Kapitałowej nie występuje wysokie ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą. Wskaźnik wypadkowości utrzymuje się na znikomym poziomie 0,004%, co dowodzi skuteczności profilaktyki wypadkowej. Ocena ryzyka zawodowego objęła w Grupie Kapitałowej 91,93% stanowisk; w Banku – 100%. Wśród ocenionych stanowisk nie występują stanowiska, dla których poziom ryzyka zawodowego jest wysoki i konieczne byłyby działania mające na celu jego zmniejszenie.

Wskaźniki dotyczące BHP w Grupie Kapitałowej, w tym w Banku w 2017 r.

WskaźnikGRUPA KAPITAŁOWAw tym BANK
Liczba wypadków przy pracy, w tym zrównanych z wypadkami przy pracy116 ogółem
108 z pominięciem zdarzeń, które w drodze postępowania nie zostało uznanych za wypadek przy pracy).
103 ogółem
95 z pominięciem zdarzeń, które w drodze postępowania nie zostało uznanych za wypadek przy pracy.
Wskaźnik częstości wypadków (wypadki przy pracy na 1000 zatrudnionych).4,00 (tj. 0,004% zatrudnionych)
3,72 (tj. 0,0038% zatrudnionych) po uwzględnieniu zdarzeń nieuznanych za wypadek
4,18 (tj. 0,0042% zatrudnionych)
3,85 (tj. 0,0039% zatrudnionych) po uwzględnieniu zdarzeń nieuznanych za wypadek
Liczba wypadków śmiertelnych1 (zdarzenie komunikacyjne).0
Wykaz najczęstszych przyczyn wypadków przy pracy1. zaskoczenie niespodziewanym zdarzeniem
2. niedostateczna koncentracja uwagi
3. zdarzenie komunikacyjne
1. zaskoczenie niespodziewanym zdarzeniem
2. niedostateczna koncentracja uwagi
3. potknięcie/poślizgnięcie się
Liczba stwierdzonych przypadków chorób zawodowych00
Udział stanowisk, dla których została opracowana ocena ryzyka zawodowego91,93% stanowisk100% stanowisk
Liczba pracowników pracujących na stanowiskach, na których poziom ocenionego ryzyka zawodowego jest wysoki0 (wśród 91,93% stanowisk ocenionych pod względem ryzyka zawodowego)0

Troska o polską historię
sztuki i tradycję

Bez tytułu, 1997

Krzysztof Bednarski Rzeźba, brąz
Wymiary: 166x28x27cm

Dowiedz się więcej

Dźwięki V, 1994

Jan Dobkowski Obraz, akryl/płotno
Wymiary: 120x160cm

Dowiedz się więcej

Bez tytułu, 1997

Tomasz Ciecierski Obraz, olej, collage/płótno
Wymiary: 171,5x244cm

Dowiedz się więcej

Bez tytułu (Ryba), 1992

Ryszard Grzyb Obraz, olej/płótno
Wymiary: 140x80cm

Dowiedz się więcej

Pod wzgórzem, 1991

Łukasz Korolkiewicz Obraz, olej/płótno
Wymiary: 136x200cm

Dowiedz się więcej

Dachy 1, 1990/91

Robert Maciejuk Obraz, olej/płótno
Wymiary: 116x138cm

Dowiedz się więcej

Dziennik nr 87c, 1997

Włodzimierz Pawlak Obraz, olej, ołówek/płótno
Wymiary: 24x18cm

Dowiedz się więcej

Listy Franza Kafki do Felicji Bauer, przed 1998

Andrzej Szewczyk Rzeźba, technika własna, drewno, ołów
Wymiary: 40x17,5x4cm

Dowiedz się więcej