Rozwój i edukacja

Polityka szkoleniowa w Grupie Kapitałowej prowadzona jest na podstawie przepisów wewnętrznych przygotowanych i wdrażanych przez poszczególne podmioty we własnym zakresie, co gwarantuje dostosowanie podejścia do edukacji i rozwoju pracowników zgodnie ze swoją specyfiką.

Głównym założeniem w przyjętych politykach szkoleniowych jest wsparcie realizacji:

  • celów strategicznych podmiotów Grupy Kapitałowej i celów biznesowych,
  • wdrożenie nowych pracowników do pracy,
  • zapewnienie kwalifikacji zawodowych pracowników i dostosowanie ich wiedzy oraz umiejętności do zmieniających się wymagań rynku, na którym funkcjonuje dany podmiot,
  • przygotowanie pracowników do wdrożenia nowych rozwiązań i produktów oferowanych przez podmiot Grupy Kapitałowej lub do wdrożenia zmian w istniejących rozwiązaniach czy oferowanych produktach.

W całej Grupie Kapitałowej z działań szkoleniowych mogą korzystać wszyscy pracownicy bez względu na wiek czy płeć. Poszczególne podmioty mogą stosować kryterium zajmowanego stanowiska przy kierowaniu na specyficzne szkolenia takie, jak udział w nauce na poziomie szkolnictwa wyższego (różne poziomy kształcenia w poszczególnych podmiotach Grupy Kapitałowej) lub lektoratów z języka obcego. Pracodawcy finansują w całości lub w części działania szkoleniowe.

Przeważająca część podmiotów Grupy Kapitałowej przy kierowaniu pracownika na działania szkoleniowe bierze pod uwagę wewnętrzne systemy oceny, np. rozmowy okresowe, indywidualne plany rozwoju, badanie potrzeb szkoleniowych, system oceny oparty o ISO, informację zwrotną. W podmiotach, w których przyjęto model kompetencji (dotyczy Banku i dwóch innych podmiotów zależnych), podnoszenie kwalifikacji zawodowych i umiejętności pracownika jest z nim powiązane.

Bank zapewnia pracownikom różnorodne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Prowadzone są projekty rozwoju zarówno twardych, jak i miękkich umiejętności. Kilkudziesięcioosobowy zespół trenerów wewnętrznych realizuje szkolenia grupowe, stanowiskowe oraz warsztaty wewnętrzne. W wybranych projektach szkolenia grupowe prowadzą firmy zewnętrzne. Pracownicy Banku aktywnie korzystają także z wewnętrznej platformy e-learningowej, m.in. ze szkoleń w zakresie wiedzy produktowej, procesów oraz obsługi aplikacji informatycznych. W ramach inicjatyw strategicznych uruchamiane są Akademie i Programy dedykowane konkretnym grupom pracowników i jednostkom organizacyjnym. Pracownicy Banku mogą także korzystać z lektoratów językowych, zarówno indywidualnych, jak i grupowych (w tym z Wirtualnych Klas, tj. zajęć grupowych on-line). W Banku bardzo aktywnie wykorzystywana jest również wewnętrzna platforma e-learningowa, głównie do realizacji szkoleń w zakresie wiedzy produktowej, procesów oraz obsługi aplikacji informatycznych.

Bank prowadzi także szkolenia adaptacyjne dla nowych pracowników sieci detalicznej, które mają na celu przygotowanie do pracy nowego pracownika w Oddziale na docelowym stanowisku oraz nabycie umiejętności w zakresie prowadzenia rozmowy z klientem zgodnie z obowiązującym w Banku standardem obsługi klienta. W 2017 r. w procesie adaptacji zostało przeszkolonych 4 854 uczestników w ramach 349 szkoleń w 156 grupach.

W 2017 r. w szkoleniach organizowanych przez Bank wzięło udział łącznie ponad 58 tys. uczestników, co oznacza, że jeden pracownik Banku uczestniczył średnio w 2 szkoleniach. W formule e-learningowej ze szkoleń skorzystało ponad 146 tys. uczestników. Ponadto w szkoleniach katalogowych dostępnych dla pracowników wszystkich podmiotów Grupy Kapitałowej uczestniczyło 1291 osób, w tym 1165 z Banku.

Troska o polską historię
sztuki i tradycję

Bez tytułu, 1997

Krzysztof Bednarski Rzeźba, brąz
Wymiary: 166x28x27cm

Dowiedz się więcej

Dźwięki V, 1994

Jan Dobkowski Obraz, akryl/płotno
Wymiary: 120x160cm

Dowiedz się więcej

Bez tytułu, 1997

Tomasz Ciecierski Obraz, olej, collage/płótno
Wymiary: 171,5x244cm

Dowiedz się więcej

Bez tytułu (Ryba), 1992

Ryszard Grzyb Obraz, olej/płótno
Wymiary: 140x80cm

Dowiedz się więcej

Pod wzgórzem, 1991

Łukasz Korolkiewicz Obraz, olej/płótno
Wymiary: 136x200cm

Dowiedz się więcej

Dachy 1, 1990/91

Robert Maciejuk Obraz, olej/płótno
Wymiary: 116x138cm

Dowiedz się więcej

Dziennik nr 87c, 1997

Włodzimierz Pawlak Obraz, olej, ołówek/płótno
Wymiary: 24x18cm

Dowiedz się więcej

Listy Franza Kafki do Felicji Bauer, przed 1998

Andrzej Szewczyk Rzeźba, technika własna, drewno, ołów
Wymiary: 40x17,5x4cm

Dowiedz się więcej