Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych

Zasady rachunkowości

Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych zawiera zyski i straty powstałe w wyniku zbycia instrumentów finansowych zaklasyfikowanych do portfela inwestycyjnych papierów wartościowych.

Informacje finansowe

WYNIK NA INWESTYCYJNYCH PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH20172016
   
Kapitałowe papiery wartościowe13418
Dłużne papiery wartościowe4388
   
Razem46506

1W 2016 roku Grupa Kapitałowa rozpoznała zysk z tytułu rozliczenia transakcji Visa w wysokości 418 milionów PLN (szczegółowy opis transakcji zawarto w nocie „Inwestycyjne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży”).