Zysk przypadający na jedną akcję

ZYSK NA AKCJĘ20172016
   
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej3 1042 874
Średnia ważona liczba akcji zwykłych w okresie (w mln)1 2501 250
   
Zysk przypadający na jedną akcję (w PLN na akcję)2,482,30

Zarówno w 2017 roku, jak i w 2016 roku nie występowały instrumenty rozwadniające zysk przypadający na jedną akcję. W związku z powyższym wartość rozwodnionego zysku przypadającego na jedną akcję pokrywa się z wartością podstawowego zysku przypadającego na jedną akcję.