Pozostałe przychody i koszty operacyjne

Zasady rachunkowości

Do pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych zalicza się przychody i koszty niezwiązane bezpośrednio z działalnością bankową. Pozostałe przychody operacyjne obejmują głównie zyski ze sprzedaży inwestycji mieszkaniowych, sprzedaży/likwidacji składników środków trwałych, wartości niematerialnych i aktywów przejętych za długi, sprzedaży udziałów jednostki zależnej, otrzymanych odszkodowań, kar, grzywien, przychodów z tytułu dzierżawy/najmu nieruchomości. Natomiast na pozostałe koszty operacyjne składają się głównie straty ze sprzedaży/likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i aktywów przejętych za długi oraz koszty przekazanych darowizn.

Do pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych zalicza się również w spółkach Grupy Kapitałowej odpowiednio przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, jak również koszty ich wytworzenia.

Przychody ze świadczenia usług budowlanych (działalność deweloperska) rozpoznawane są z zastosowaniem metody zakończonego kontraktu, polegającej na ujmowaniu w trakcie trwania budowy wszystkich kosztów dotyczących inwestycji mieszkaniowych jako produkcji w toku, natomiast wpłat wnoszonych na poczet nabycia lokali jako przychodów przyszłych okresów.

Informacje finansowe

POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE20172016
   
przychody netto ze sprzedaży produktów i usług1472313
przychody ze sprzedaży jednostek zależnych-77
zyski ze sprzedaży, likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnychoraz aktywów do zbycia9586
otrzymane odszkodowania, kary i grzywny2280
przychody uboczne2726
odzyskane należności przedawnione, umorzone, nieściągalne37
inne9160
   
Razem710649

1W tym przychody zakończonej w II kwartale 2017 roku inwestycji Neptun Park w kwocie 36 milionów PLN oraz z tytułu sprzedaży nieruchomości w kwocie 32 miliony PLN.

POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE20172016
   
koszty sprzedanych produktów i usług1(118)(150)
straty na sprzedaży, likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnychoraz aktywów do zbycia(21)(33)
koszty przekazanych darowizn(23)(31)
koszty uboczne(17)(18)
inne(61)(98)
   
Razem(240)(330)

1W tym koszty zakończonej w II kwartale inwestycji Neptun Park w kwocie 21 milionów PLN.