Przychody i koszty z tytułu prowizji i opłat

Zasady rachunkowości

Przychody z tytułu prowizji i opłat ujmuje się zasadniczo według zasady memoriału z chwilą wykonania usługi. Do przychodów zaliczane są jednorazowo opłaty pobierane przez Grupę Kapitałową za wykonanie czynności niezwiązane bezpośrednio z powstaniem kredytów, pożyczek i innych należności, a także rozliczane liniowo opłaty za świadczenie usług przez Grupę Kapitałową w okresie dłuższym niż 3 miesiące. Do przychodów prowizyjnych zalicza się także opłaty i prowizje rozliczane w czasie metodą liniową, otrzymane od udzielonych kredytów i pożyczek o nieustalonych harmonogramach przyszłych przepływów pieniężnych, dla których nie można ustalić efektywnej stopy procentowej.

Zasady rachunkowości dotyczące ujęcia przychodów prowizyjnych z tytułu sprzedaży produktów ubezpieczeniowych powiązanych z kredytami i pożyczkami opisane zostały w nocie Przychody i koszty z tytułu odsetek.

Informacje finansowe

PRZYCHODY Z TYTUŁU PROWIZJI I OPŁAT OD:20172016
   
kart płatniczych i kredytowych1 1261 024
obsługi rachunków bankowych858879
udzielonych kredytów i pożyczek616592
obsługi funduszy inwestycyjnych oraz OFE (w tym opłaty za zarządzanie)590450
operacji kasowych98103
obsługi masowych operacji zagranicznych10189
działalności maklerskiej i organizacji emisji206148
oferowania produktów ubezpieczeniowych9431
sprzedaży i dystrybucji znaków opłaty sądowej512
produktów inwestycyjno-ubezpieczeniowych73105
zleceń klientowskich4444
usług powierniczych65
innych10197
   
Razem3 9183 579

KOSZTY Z TYTUŁU PROWIZJI I OPŁAT OD:20172016
   
działalności kartowej(624)(551)
prowizji poniesionych na rzecz podmiotów zewnętrznych za sprzedaż produktów(61)(65)
kontroli inwestycji budowlanych i wyceny nieruchomości(41)(40)
usług rozliczeniowych(29)(33)
prowizji za usługi operacyjne banków(19)(18)
wysyłki SMS(21)(16)
zarządzania aktywami(15)(12)
opłat poniesionych przez Dom Maklerski(21)(17)
innych1(118)(134)
   
Razem(949)(886)

1m. in. z tytułu obsługi kredytów, obsługi masowych operacji zagranicznych, centralnego rozliczania transakcji instrumentami pochodnymi, emisji euroobligacji oraz usług akwizycyjnych