Wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej

Zasady rachunkowości oraz klasyfikacja

Wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat zawiera zyski i straty powstałe w wyniku zbycia instrumentów finansowych zaliczonych do aktywów/zobowiązań finansowych wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat (zarówno przeznaczonych do obrotu jak i wyznaczonych przy początkowym ujęciu jako wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat) oraz efekt ich wyceny do wartości godziwej. W pozycji ujmowana jest również część nieefektywna zabezpieczenia zmienności przepływów pieniężnych dla strategii zabezpieczających, w których instrumentem zabezpieczającym są kontrakty IRS, a także zyski i straty na instrumencie zabezpieczającym oraz na pozycji zabezpieczanej związane z zabezpieczanym ryzykiem (zabezpieczenie wartości godziwej).

Informacje finansowe

WYNIK NA INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WYCENIANYCH DO WARTOŚCI GODZIWEJ20172016
   
Instrumenty dłużne3(15)
Instrumenty kapitałowe23
Instrumenty pochodne (w tym nieefektywna część zabezpieczenia przepływów pieniężnych)411
Pozostałe, w tym zyski i straty na instrumencie zabezpieczającym oraz na pozycji zabezpieczanej
związane z zabezpieczanym ryzykiem (zabezpieczenie wartości godziwej)
(1)5
   
Razem84