Kredyty i pożyczki udzielone klientom

Zasady rachunkowości

Do kategorii kredytów i pożyczek udzielonych klientom zalicza się aktywa finansowe niebędące instrumentami pochodnymi, z ustalonymi lub możliwymi do określenia płatnościami, które nie są kwotowane na aktywnym rynku. Do tej grupy zalicza się udzielone kredyty i pożyczki, należności z tytułu leasingu finansowego, dłużne papiery wartościowe korporacyjne i komunalne, które decyzją jednostki są klasyfikowane do tej kategorii, a także transakcje z przyrzeczeniem sprzedaży, dla których kontrahentem transakcji nie jest bank.

W momencie początkowego ujęcia aktywa te wyceniane są w wartości godziwej powiększonej o koszty transakcji, które mogą być bezpośrednio przypisane do nabycia lub emisji składnika aktywów finansowych.

Po początkowym ujęciu aktywa te wyceniane są według zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej pomniejszonej o odpisy z tytułu utraty wartości. W przypadku kredytów i pożyczek, dla których nie można ustalić harmonogramu przyszłych przepływów pieniężnych, a więc także ustalić efektywnej stopy procentowej, wycenia się je według kwoty wymaganej zapłaty.

Umowa leasingu finansowego ujmowana jest jako należność w kwocie równej bieżącej wartości umownych opłat leasingowych powiększonej o ewentualną niegwarantowaną wartość końcową przypisaną leasingodawcy, ustalonej na dzień rozpoczęcia leasingu. Opłaty leasingowe z tytułu leasingu finansowego są dzielone między przychody z tytułu odsetek i zmniejszenie salda należności w sposób umożliwiający uzyskanie stałej stopy procentowej od pozostałej do spłaty należności.

Zakupione papiery wartościowe z przyrzeczeniem odsprzedaży ujmuje się jako należności od klientów jeśli kontrahentem jest podmiot inny niż bank. Transakcje z przyrzeczeniem odsprzedaży są wyceniane według zamortyzowanego kosztu. Różnica między ceną zakupu i odkupu (sprzedaży) jest traktowana odpowiednio jako przychód odsetkowy i rozliczana jest w czasie trwania umowy z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej.

W pozycji kredyty i pożyczki udzielone klientom zaprezentowano również korektę z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej dla kredytów stanowiących pozycję zabezpieczaną w Strategii 8 „Zabezpieczenie zmienności wartości godziwej kredytu w walucie wymienialnej o stałym oprocentowaniu wynikającej z ryzyka zmian stóp procentowych z wykorzystaniem transakcji IRS” (nota Pochodne instrumenty zabezpieczające).

Szacunki i oceny – odpisy z tytułu utraty wartości

Strata z tytułu utraty wartości jest ponoszona, gdy istnieją obiektywne przesłanki utraty wartości wynikające z jednego lub więcej zdarzeń mających miejsce po początkowym ujęciu składnika aktywów („zdarzenie powodujące stratę”) oraz to zdarzenie ma wpływ na oczekiwane przyszłe przepływy pieniężne wynikające ze składnika aktywów finansowych lub grupy aktywów finansowych, których wiarygodne oszacowanie jest możliwe. Grupa Kapitałowa określa przyszłe przepływy pieniężne na podstawie szacunków opartych na historycznych parametrach.

Grupa Kapitałowa dokonuje miesięcznego przeglądu ekspozycji kredytowych w celu zidentyfikowania ekspozycji kredytowych zagrożonych utratą wartości, pomiaru utraty wartości ekspozycji kredytowych oraz utworzenia odpisów z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek lub rezerw na ekspozycje pozabilansowe.

Na proces ustalania odpisów z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek oraz rezerw składają się następujące etapy:

 • rozpoznanie obiektywnych przesłanek utraty wartości i zdarzeń istotnych z punktu widzenia rozpoznania tych przesłanek,
 • rejestrowanie w systemach informatycznych Grupy Kapitałowej zdarzeń istotnych z punktu widzenia rozpoznania przesłanek utraty wartości ekspozycji kredytowych,
 • ustalenie metody pomiaru utraty wartości,
 • dokonanie pomiaru utraty wartości i ustalenie odpisu lub rezerwy,
 • weryfikacja i agregacja wyników pomiaru utraty wartości,
 • ewidencja wyników pomiaru utraty wartości.

Metoda ustalania wysokości odpisów z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek uzależniona jest od rodzaju rozpoznanych przesłanek utraty wartości oraz indywidualnego znaczenia ekspozycji kredytowej. Zdarzeniami uznawanymi za przesłanki utraty wartości są w szczególności:

 • niedotrzymanie postanowień umownych przez dłużnika, czyli np. opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek dłuższe niż 90 dni (przy określaniu okresu przeterminowania kredytu uwzględniane są kwoty niespłaconych w terminie odsetek lub rat kapitałowych przekraczające ustalone wartości progowe),
 • pogorszenie się oceny ratingowej dłużnika do poziomu wskazującego na istotne zagrożenie dla spłaty zadłużenia (w odniesieniu do klientów niefinansowych rating „H1”, w odniesieniu do instytucji finansowych – rating G, H), wynikające z wystąpienia znaczących trudności finansowych dłużnika,
 • zawarcie umowy restrukturyzacyjnej lub zastosowanie ulgi w spłacie wierzytelności (przesłanka rozpoznawana jest, gdy udzielone klientowi udogodnienia wymuszone są względami ekonomicznymi lub prawnymi wynikającymi z jego trudności finansowych),
 • zaistnienie wysokiego prawdopodobieństwa upadłości lub restrukturyzacji dłużnika,
 • postawienie wierzytelności w stan wymagalności,
 • postępowanie egzekucyjne wobec dłużnika,
 • ogłoszenie upadłości dłużnika lub złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości,
 • kwestionowanie należności przez dłużnika,
 • wszczęcie postępowania naprawczego wobec dłużnika,
 • ustanowienie zarządu komisarycznego nad działalnością dłużnika lub zawieszenie jego działalności,
 • dodatkowe przesłanki, rozpoznawane w odniesieniu do ekspozycji wobec spółdzielni mieszkaniowych z tytułu kredytów mieszkaniowych „starego portfela” objętych poręczeniami Skarbu Państwa.

Grupa Kapitałowa dokonuje podziału kredytów i pożyczek ze względu na wielkość zaangażowania. W Grupie Kapitałowej stosowane są trzy metody oszacowania utraty wartości:

 • metoda zindywidualizowana, stosowana dla kredytów indywidualnie znaczących, spełniających przesłankę indywidualnej utraty wartości lub wymagających indywidualnej oceny ze względu na specyfikę transakcji, z której wynikają oraz zdarzeń warunkujących spłatę ekspozycji. W portfelu ekspozycji indywidualnie znaczących każda pojedyncza ekspozycja kredytowa jest poddawana zindywidualizowanej analizie pod kątem istnienia przesłanek utraty wartości oraz poziomu rozpoznanej straty;
 • metoda portfelowa, stosowana dla kredytów nieznaczących indywidualnie, dla których stwierdzono przesłankę utraty wartości. W odniesieniu do ekspozycji indywidualnie nieznaczących rozpoznania i pomiaru straty dokonuje się z wykorzystaniem portfelowych parametrów ryzyka, oszacowanych metodami statystycznymi. Jeśli w odniesieniu do pojedynczej ekspozycji kredytowej strata zostanie rozpoznana, tworzony jest na nią adekwatny odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości;
 • metoda grupowa (IBNR), stosowana dla kredytów, w odniesieniu do których nie zidentyfikowano przesłanek utraty wartości, ale stwierdzono możliwość wystąpienia poniesionych, ale nierozpoznanych strat. Jeśli na poziomie indywidualnej ekspozycji strata nie zostanie rozpoznana, ekspozycja podlega zaszeregowaniu do portfela aktywów o podobnej charakterystyce ryzyka ocenianego grupowo i obejmowana jest ustalonym dla danej grupy odpisem z tytułu zaistniałej niezaraportowanej straty (odpisem IBNR).

Ekspozycje kredytowe, w odniesieniu do których na poziomie indywidualnym nie zidentyfikowano obiektywnych przesłanek utraty wartości lub pomimo ich wystąpienia nie rozpoznano straty, poddawane są ocenie pod kątem utraty wartości grupy ekspozycji o takiej samej charakterystyce.

Odpis z tytułu utraty wartości bilansowej ekspozycji kredytowej jest różnicą pomiędzy wartością bilansową ekspozycji, a wartością bieżącą oczekiwanych, przyszłych przepływów pieniężnych z tej ekspozycji:

 • przy ustalaniu odpisu metodą zindywidualizowaną oczekiwane przyszłe przepływy pieniężne szacuje się dla każdej ekspozycji kredytowej indywidualnie, z uwzględnieniem możliwych scenariuszy dotyczących realizacji umowy, ważonych prawdopodobieństwem ich realizacji,
 • odpis z tytułu utraty wartości dla ekspozycji kredytowych objętych metodą portfelową lub metodą grupową równy jest różnicy pomiędzy wartością bilansową tych ekspozycji, a wartością bieżącą oczekiwanych, przyszłych przepływów pieniężnych (z wyłączeniem przyszłych strat kredytowych, które nie zostały poniesione).

Przyszłe przepływy pieniężne dotyczące grupy aktywów finansowych ocenianych łącznie pod kątem utraty wartości są szacowane na podstawie przepływów pieniężnych wynikających z umów oraz historycznych parametrów odzysków generowanych z aktywów o podobnych cechach ryzyka.

Historyczne parametry odzysków są korygowane na podstawie danych pochodzących z bieżących obserwacji tak, aby uwzględnić oddziaływanie bieżących warunków oraz wyłączyć czynniki mające wpływ w okresie historycznym, które nie występują obecnie. Jeżeli w następnym okresie wysokość straty z tytułu utraty wartości zmniejszy się na skutek zdarzenia, które nastąpiło po wystąpieniu utraty wartości (np. poprawy oceny zdolności kredytowej dłużnika), wówczas uprzednio dokonany odpis z tytułu utraty wartości jest odwracany poprzez dokonanie odpowiedniej korekty salda odpisów aktualizujących. Kwota dokonanego odwrócenia wykazywana jest w rachunku zysków i strat.

Odpis IBNR ustalany jest z wykorzystaniem parametrów portfelowych. Parametry te szacowane są dla grup ekspozycji o tych samych charakterystykach ryzyka.

Kalkulacja bieżącej wartości oszacowanych przepływów pieniężnych dotyczących zabezpieczonego składnika aktywów finansowych uwzględnia przepływy pieniężne wynikające z przejęcia zabezpieczenia, pomniejszone o koszty przejęcia i sprzedaży.

Przyjęta metodologia szacowania odpisów z tytułu utraty wartości podlega rozwojowi wraz ze zwiększającymi się możliwościami pozyskiwania informacji wskazujących na utratę wartości z istniejących oraz wdrażanych aplikacji i systemów informatycznych. W konsekwencji, pozyskiwanie nowych danych może mieć wpływ na poziom odpisów z tytułu utraty wartości w przyszłości. Metodologia i założenia wykorzystywane przy szacowaniu poddawane są regularnym przeglądom w celu zmniejszenia różnic pomiędzy szacunkową a rzeczywistą wielkością strat.

Informacje finansowe

KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM31.12.201731.12.2016
 Wartość nettoWartość netto
Kredyty i pożyczki udzielone klientom (bez korekty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej)205 629200 606
Korekta z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej(1)-
Razem kredyty i pożyczki udzielone klientom205 628200 606

KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM WEDŁUG TYPU PRODUKTU
(bez korekty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej) 
31.12.201731.12.2016
Wartość
brutto
Odpisy z
tytułu utraty
wartości
Wartość
netto
Wartość
brutto
Odpisy z
tytułu utraty
wartości
Wartość
netto
       
Kredyty194 936(7 363)187 573189 736(7 478)182 258
mieszkaniowe108 163(1 972)106 191108 321(2 200)106 121
gospodarcze60 497(3 705)56 79256 722(3 807)52 915
konsumpcyjne26 276(1 686)24 59024 693(1 471)23 222
       
Dłużne papiery wartościowe4 378(10)4 3684 948(78)4 870
dłużne papiery wartościowe (korporacyjne)1 859(4)1 8552 352(69)2 283
dłużne papiery wartościowe (komunalne)2 519(6)2 5132 596(9)2 587
Transakcje z przyrzeczeniem odsprzedaży902-9021 339-1 339
Należności z tytułu leasingu finansowego13 236(450)12 78612 586(447)12 139
       
Razem213 452(7 823)205 629208 609(8 003)200 606

KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM WEDŁUG METOD
KALKULACJI ODPISÓW (bez korekty z tytułu
rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej) 
31.12.201731.12.2016
Wartość
brutto
Odpisy z
tytułu utraty
wartości
Wartość
netto
Wartość
brutto
Odpisy z
tytułu utraty
wartości
Wartość
netto
       
metoda zindywidualizowana, w tym:5 420(2 103)3 3176 551(2 608)3 943
ze stwierdzoną utratą wartości4 346(2 097)2 2495 049(2 594)2 455
bez stwierdzonej utraty wartości1 074(6)1 0681 502(14)1 488
metoda portfelowa, w tym:7 354(5 000)2 3547 183(4 766)2 417
ze stwierdzoną utratą wartości7 332(5 000)2 3327 171(4 766)2 405
bez stwierdzonej utraty wartości22-2212-12
metoda grupowa (IBNR)200 678(720)199 958194 875(629)194 246
       
Razem213 452(7 823)205 629208 609(8 003)200 606

KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM - EKSPOZYCJA GRUPY KAPITAŁOWEJ NA RYZYKO KREDYTOWE (bez korekty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej)31.12.201731.12.2016
Wartość bruttoOdpisy z tytułu utraty wartościWartość nettoWartość bruttoOdpisy z tytułu utraty wartościWartość netto
       
z rozpoznaną utratą wartości, w tym:11 678(7 097)4 58112 220(7 360)4 860
oceniane metodą zindywidualizowaną4 346(2 097)2 2495 049(2 594)2 455
bez rozpoznanej utraty wartości, w tym:201 774(726)201 048196 389(643)195 746
z rozpoznaną przesłanką indywidualną1 074(6)1 0681 452(14)1 438
nieprzeterminowane763(4)7591 199(13)1 186
przeterminowane311(2)309253(1)252
bez rozpoznanej przesłanki indywidualnej/IBNR200 700(720)199 980194 937(629)194 308
nieprzeterminowane195 643(544)195 099190 628(436)190 192
przeterminowane5 057(176)4 8814 309(193)4 116
       
Razem213 452(7 823)205 629208 609(8 003)200 606

KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM WEDŁUG SEGMENTÓW KLIENTA
(bez korekty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej)
31.12.201731.12.2016
   
Kredyty i pożyczki udzielone klientom brutto, w tym:213 452208 609
bankowości hipotecznej101 544101 389
korporacyjne (w tym transakcje z przyrzeczeniem sprzedaży)56 05654 522
bankowości detalicznej i prywatnej26 28824 701
małych i średnich przedsiębiorstw29 56427 997
Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek(7 823)(8 003)
   
Kredyty i pożyczki udzielone klientom netto205 629200 606

WSKAŹNIKI JAKOŚCI KREDYTOWEJ (bez korekty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej)31.12.201731.12.2016
   
Udział kredytów z rozpoznaną utratą wartości5,5%5,9%
Wskaźnik pokrycia kredytów z rozpoznaną utratą wartości167,0%65,5%
Udział kredytów opóźnionych w spłacie powyżej 90 dni w stosunku
do wartości brutto kredytów i pożyczek udzielonych klientom
4,2%4,4%

1 Wskaźnik pokrycia kredytów z rozpoznaną utratą wartości jest liczony jako iloraz całości odpisu (zarówno dla kredytów i pożyczek udzielonych klientom z rozpoznaną utratą wartości, jak i IBNR) oraz wartości ekspozycji brutto kredytów i pożyczek udzielonych klientom z rozpoznaną utratą wartości.

ODPISY Z TYTUŁU UTRATY WARTOŚCI KREDYTÓW I POŻYCZEK UDZIELONYCH KLIENTOM - UZGODNIENIE RUCHU W 2017 ROKUWartość na początek okresuUtworzenie w okresieRozwiązanie w okresieSpisania aktywów i rozliczeniaInne, w tym z tytułu nabycia jednostek zależnychWartość na koniec okresuOdzyski z ekspozycji spisanych1Utworzenie netto-wpływ na rachunek zysków i strat
         
kredyty mieszkaniowe2 200708(526)(268)(142)1 97216(166)
kredyty gospodarcze3 8072 217(1 374)(770)(175)3 70571(772)
kredyty konsumpcyjne1 4711 251(744)(226)(66)1 6868(499)
dłużne papiery wartościowe (korporacyjne)694(9)(60)-4-5
dłużne papiery wartościowe (komunalne)9-(2)-(1)6-2
należności z tytułu leasingu finansowego447245(171)(68)(3)450-(74)
         
Razem8 0034 425(2 826)(1 392)(387)7 82395(1 504)

1 Pozycja dotyczy odzysków z tytułu spłat klientów oraz sprzedaży kredytów.

ODPISY Z TYTUŁU UTRATY WARTOŚCI KREDYTÓW I POŻYCZEK UDZIELONYCH KLIENTOM - UZGODNIENIE RUCHU W 2016 ROKUWartość na początek okresuUtworzenie w okresieRozwiązanie w okresieSpisania aktywów i rozliczeniaInne, w tym z tytułu nabycia jednostek zależnychWartość na koniec okresuOdzyski z ekspozycji spisanych1Utworzenie netto-wpływ na rachunek zysków i strat
         
kredyty mieszkaniowe2 3371 240(883)(488)(6)2 20011(346)
kredyty gospodarcze4 1072 271(1 428)(967)(176)3 80756(787)
kredyty konsumpcyjne1 5691 143(793)(397)(51)1 4715(345)
dłużne papiery wartościowe (korporacyjne)69----69--
dłużne papiery wartościowe (komunalne)36---9-(6)
należności z tytułu leasingu finansowego202121(101)(15)240447-(20)
         
Razem8 2874 781(3 205)(1 867)78 00372(1 504)

1 Pozycja dotyczy odzysków z tytułu spłat klientów oraz sprzedaży kredytów.

Reklasyfikacja papierów wartościowych

W 2012 roku ze względu na zmianę intencji co do utrzymywania wybranego portfela nieskarbowych papierów wartościowych zakwalifikowanych przy początkowym ujęciu do kategorii dostępne do sprzedaży, Grupa Kapitałowa dokonała ich przekwalifikowania do kategorii kredyty i pożyczki udzielone klientom. W wyniku reklasyfikacji portfela zmianie uległy zasady wyceny portfela, tj. z wyceny do wartości godziwej na wycenę według zamortyzowanego kosztu.

PORTFEL REKLASYFIKOWANY W 2012 ROKU 31.12.201731.12.2016
wartość godziwawartość bilansowawartość godziwawartość bilansowa
     
Obligacje komunalne506511623628
Obligacje korporacyjne--88
     
Razem506511631636

PORTFEL REKLASYFIKOWANY W 2012 ROKU NA DZIEŃ REKLASYFIKACJIwartość nominalnawartość godziwawartość bilansowa
    
Obligacje komunalne1 2191 2371 237
Obligacje korporacyjne1 2891 2941 294
    
Razem2 5082 5312 531

Zmiana wartości godziwej jaka zostałaby rozpoznana w rachunku zysków i strat i/lub w innych dochodach całkowitych gdyby nie dokonano przekwalifikowania wyniosłaby za okres od daty reklasyfikacji do 31 grudnia 2017 roku (13) milionów PLN (31 grudnia 2016 roku (39) milionów PLN). Na 31 grudnia 2017 roku średnia efektywna stopa procentowa dla portfela dłużnych papierów wartościowych wynosiła 3,20% (na 31 grudnia 2016 roku wynosiła 3,30%).

Kalkulacja szacunków – odpisy z tytułu utraty wartości

Wpływ zwiększenia/zmniejszenia przepływów pieniężnych dla portfela kredytów i pożyczek Grupy Kapitałowej, w przypadku których utrata wartości została rozpoznana w oparciu o indywidualną analizę przyszłych przepływów pieniężnych z tytułu spłat i odzysków z zabezpieczeń, czyli ekspozycji objętych metodą zindywidualizowaną oraz wpływ zwiększenia/zmniejszenia wysokości parametrów portfelowych dla portfela kredytów i pożyczek Grupy Kapitałowej ocenianych metodą portfelową i grupową przedstawia poniższa tabela:

SZACUNKOWA ZMIANA POZIOMU ODPISÓW Z TYTUŁU UTRATY WARTOŚCI KREDYTÓW I POŻYCZEK NA SKUTEK REALIZACJI SCENARIUSZY POGORSZENIA BĄDŹ POPRAWY PARAMETRÓW RYZYKA, W TYM:* 31.12.2017 31.12.2016 
scenariusz +10%scenariusz -10%scenariusz +10%scenariusz -10%
     
zmiany wartości bieżącej szacowanych przyszłych przepływów pieniężnych dla portfela kredytów i pożyczek Grupy Kapitałowej z rozpoznaną indywidualnie utratą wartości ocenianych metodą zindywidualizowaną(191)290(196)320
zmiany prawdopodobieństwa defaultu47(48)49(49)
zmiany stóp odzysku(314)314(353)353

* (in plus – wzrost odpisów, in minus – spadek odpisów)

Umowy leasingu finansowego

Grupa Kapitałowa prowadzi działalność leasingową poprzez spółki z Grupy Kapitałowej PKO Leasing SA.

WARTOŚĆ KWOT INWESTYCJI LEASINGOWYCH BRUTTO ORAZ MINIMALNYCH OPŁAT LEASINGOWYCH NALEŻNYCH NA 31 GRUDNIA 2017 ROKUInwestycjaleasingowa bruttoWartość bieżącaminimalnych opłatleasingowychNiezrealizowane przychody
    
Należności leasingowe brutto:   
do 1 roku5 5185 054464
od 1 roku do 5 lat8 1367 580556
powyżej 5 lat65260250
Razem brutto14 30613 2361 070
Odpisy z tytułu utraty wartości(450)(450)-
    
Razem netto13 85612 7861 070

WARTOŚĆ KWOT INWESTYCJI LEASINGOWYCH BRUTTO ORAZ MINIMALNYCH OPŁAT LEASINGOWYCH NALEŻNYCH NA 31 GRUDNIA 2016 ROKUInwestycjaleasingowa bruttoWartość bieżącaminimalnych opłatleasingowychNiezrealizowane przychody
    
Należności leasingowe brutto:   
do 1 roku5 1204 651469
od 1 roku do 5 lat7 8597 287572
powyżej 5 lat71064862
Razem brutto13 68912 5861 103
Odpisy z tytułu utraty wartości(447)(447)-
    
Razem netto13 24212 1391 103

Na 31 grudnia 2017 roku oraz na 31 grudnia 2016 roku brak jest niegwarantowanych wartości końcowych przypadających leasingodawcy.