Należności od banków

Zasady rachunkowości

Należności od banków są to aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej pomniejszone o ewentualne odpisy z tytułu utraty wartości, za wyjątkiem środków pieniężnych w drodze, które wycenia się w wartości nominalnej. Jeżeli dla należności nie można ustalić harmonogramu przyszłych przepływów pieniężnych, a więc także ustalić efektywnej stopy procentowej, należność wycenia się według kwoty wymaganej zapłaty.

Zakupione papiery wartościowe z przyrzeczeniem odsprzedaży ujmuje się jako należności od banków jeśli kontrahentem jest bank. Transakcje z przyrzeczeniem odsprzedaży są wyceniane według zamortyzowanego kosztu. Różnica między ceną zakupu i odkupu (sprzedaży) jest traktowana odpowiednio jako przychód odsetkowy i rozliczana jest w czasie trwania umowy z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej.

Informacje finansowe

NALEŻNOŚCI OD BANKÓW31.12.201731.12.2016
   
Lokaty w bankach3 7103 846
Rachunki bieżące1 470784
Udzielone kredyty i pożyczki5150
Transakcje z przyrzeczeniem odsprzedaży-661
Środki pieniężne w drodze24
   
Razem brutto5 2335 345
Odpis z tytułu utraty wartości należności--
Razem netto5 2335 345
   

NALEŻNOŚCI OD BANKÓW - EKSPOZYCJA GRUPY KAPITAŁOWEJ NA RYZYKO KREDYTOWE Zaangażowanie
31.12.201731.12.2016
Należności bez rozpoznanej utraty wartości, nieprzeterminowane5 2335 345
   
Razem brutto5 2335 345
Razem netto5 2335 345