Zapasy

Zasady rachunkowości

Wycena zapasów dokonywana jest według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od wartości netto możliwej do uzyskania na dzień, na który dokonywana jest ich wycena.

Informacje finansowe

ZAPASY31.12.201731.12.2016
   
Towary190190
Wyroby gotowe11029
Inwestycje budowlane do sprzedaży1-55
Materiały711
Odpisy aktualizujące wartość zapasów(21)(25)
   
Razem186260

1 W 2016 roku Grupa Kapitałowa Qualia była w trakcie realizacji inwestycji i wszystkie koszty związane z realizacją tego projektu były kapitalizowane na zapasach i prezentowane w pozycji „Inwestycje budowlane do sprzedaży”. W kwietniu 2017 roku po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie zostały przeniesione do pozycji „Wyroby gotowe” i ulegają zmniejszeniu wraz z wydaniem lokali w użytkowanie.