Instrumenty finansowe przy początkowym ujęciu wyznaczone jako wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat

Zasady rachunkowości

Grupa Kapitałowa klasyfikuje do tej kategorii instrument finansowy, gdy:

  1. jest instrumentem łącznym zawierającym jeden lub więcej wbudowanych instrumentów pochodnych kwalifikujących się do odrębnego ich ujmowania, przy czym wbudowany instrument pochodny nie może zmieniać znacząco przepływów pieniężnych wynikających z umowy zasadniczej lub wydzielenie instrumentu pochodnego jest zabronione;
  2. taka kwalifikacja instrumentu eliminuje lub znacząco zmniejsza niespójność w zakresie wyceny lub ujmowania (tzw. niedopasowanie księgowe na skutek innego sposobu wyceny aktywów lub zobowiązań lub odmiennego ujmowania związanych z nimi zysków lub strat); np. instrumenty finansowe zabezpieczane ekonomicznie bez zastosowania rachunkowości zabezpieczeń;
  3. wyniki grupy instrumentów finansowych oceniane są w oparciu o wartość godziwą, zgodnie z zasadami zarządzania ryzykiem lub strategią inwestycyjną Grupy Kapitałowej.

Grupa Kapitałowa posiada politykę zarządzania aktywami i zobowiązaniami finansowymi, zgodnie z którą zarządza odrębnie portfelem aktywów i zobowiązań finansowych klasyfikowanych jako przeznaczone do obrotu oraz portfelem aktywów i zobowiązań finansowych wyznaczonych przy początkowym ujęciu jako wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat.

Instrumenty finansowe zaklasyfikowane do tej kategorii są wyceniane do wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat, do pozycji wyniku na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej.

Informacje finansowe

INSTRUMENTY FINANSOWE PRZY POCZĄTKOWYM UJĘCIU WYZNACZONE JAKO WYCENIANE
DO WARTOŚCI GODZIWEJ PRZEZ RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
31.12.201731.12.2016
Dłużne papiery wartościowe6 68812 204
bony pieniężne NBP4 1999 079
obligacje skarbowe PLN1 4131 812
obligacje skarbowe walutowe8931 075
obligacje komunalne PLN106111
obligacje komunalne walutowe77127
Jednostki uczestnictwa w UFK (ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe) związane z produktami ubezpieczeniowymi
należącymi do grupy produktów inwestycyjnych gdzie ryzyko ponosi ubezpieczający
1 4691 733
   
Razem8 15713 937
  

W pozycji obligacje skarbowe PLN i walutowe ujmowane są obligacje Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej.

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE WEDŁUG TERMINÓW ZAPADALNOŚCI (W WARTOŚCI BILANSOWEJ)31.12.201731.12.2016
   
do 1 miesiąca4 2039 089
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy106-
powyżej 3 miesięcy do 1 roku1 222171
powyżej 1 roku do 5 lat1 0672 837
powyżej 5 lat90107
   
Razem6 68812 204