Inne aktywa

Zasady rachunkowości

Aktywa finansowe ujęte w tej pozycji wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, obejmującej również ewentualne odsetki od tych aktywów, z uwzględnieniem odpisów z tytułu utraty wartości. Aktywa niefinansowe wycenia się zgodnie z zasadami wyceny obowiązującymi dla poszczególnych kategorii aktywów ujętych w tej pozycji.

Informacje finansowe

INNE AKTYWA31.12.201731.12.2016
   
Rozrachunki z tytułu transakcji zrealizowanych przy użyciu kart1 1361 236
Rozliczenie instrumentów finansowych (w tym nierozliczone premie z tytułu opcji)284382
Należności z tytułu rozliczeń gotówkowych158125
Należności i rozliczenia z tytułu obrotu papierami wartościowymi9480
Należności z tytułu sprzedaży waluty226
Aktywa do zbycia107178
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów286291
Należności od odbiorców209173
Należności z tytułu podatku VAT114102
Należności od reasekuratorów472377
Pozostałe6364
   
Razem2 9253 034
w tym aktywa finansowe2 3772 247

INNE AKTYWA FINANSOWE - EKSPOZYCJA GRUPY KAPITAŁOWEJ NA RYZYKO KREDYTOWE31.12.201731.12.2016
   
z rozpoznaną utratą wartości99107
bez rozpoznanej utraty wartości, w tym:2 3782 247
nieprzeterminowane2 3682 235
przeterminowane1012
   
Razem brutto2 4772 354
Odpisy z tytułu utraty wartości(100)(107)
   
Razem według wartości księgowej netto2 3772 247

Zarządzanie majątkiem przejętym za wierzytelności – pozycja „aktywa do zbycia”

Przejęty w toku działań restrukturyzacyjnych lub windykacyjnych majątek przeznaczany jest do sprzedaży lub na potrzeby Grupy Kapitałowej. Informacja o przejętych składnikach majątkowych analizowana jest pod kątem możliwości wykorzystania majątku na wewnętrzne potrzeby Grupy Kapitałowej.

W latach zakończonych odpowiednio 31 grudnia 2017 roku oraz 31 grudnia 2016 roku majątek przejęty w toku działań restrukturyzacyjnych i windykacyjnych w całości przeznaczony został do sprzedaży. Podejmowane przez Grupę Kapitałową działania mają na celu sprzedaż aktywów w możliwie najkrótszym czasie.

Podstawowym trybem postępowania w sprawie sprzedaży majątku jest przetarg nieograniczony, w uzasadnionych przypadkach sprzedaż następuje w innym trybie uzależnionym od specyfiki sprzedawanego majątku.