Zobowiązania z tytułu działalności ubezpieczeniowej

Zasady rachunkowości

Grupa Kapitałowa tworzy rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe na pokrycie bieżących i przyszłych roszczeń oraz kosztów, jakie mogą wynikać z zawartych umów ubezpieczenia.

Na rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe składają się: rezerwa składek, rezerwa na ryzyka niewygasłe, rezerwa na niewypłacone odszkodowania lub świadczenia, rezerwa na premie i rabaty dla ubezpieczonych, rezerwa ubezpieczeń na życie oraz inne rezerwy.

Informacje finansowe

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DZIAŁALNOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ31.12.201731.12.2016
   
Rezerwy techniczno - ubezpieczeniowe882543
Zobowiązania z tytułu kontraktów inwestycyjnych ubezpieczyciela w podziale na:2 1172 401
ubezpieczeniowe produkty finansowe Unit-Linked1 8112 130
produkt „Bezpieczny Kapitał"292268
pozostałe143
   
Razem2 9992 944

RODZAJE REZERW UBEZPIECZENIOWYCH31.12.201731.12.2016
   
Rezerwy w ubezpieczeniach na życie524443
Rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia8690
Rezerwy techniczno - ubezpieczeniowe dla ubezpieczeń na życie gdy ryzyko lokaty (inwestycyjne) ponosi ubezpieczający1 7332 025
Rezerwy składek i rezerwy na pokrycie ryzyka niewygasłego656386
   
Razem2 9992 944

 

Większość produktów ubezpieczeniowych należy do grupy produktów inwestycyjnych, gdzie ryzyko ponosi ubezpieczający.